7 'סמ הנומת

.תבשו ישיש ,ישימח םימי :האירב
14 -ה האמה לש היינשה תיצחמה ,הנולצרב ,ובאירס תדגה
.(2 ףד ,תימואלה הירפסה ,ובאירס)