8 'סמ הנומת

.אטחהו הוח תאירב ,ישישו ישימח םימי :האירב
ךרעל 1250 ,סירפ ,סאבע חאשה לש ך"נתה
.(1v ףד 638 די-בתכ ,ןגרומ תיירפס ,קרוי-וינ)