9 'סמ הנומת

,גיצפייל רוזחמ ,"הלכ ןונבלמ יתא" טויפל היצרטסוליא
,הטיסרבינואה תיירפס ,גיצפייל) ךרעל 1320 ,הינמרג םורד
.('ב 64 ףד ,1 ךרכ ,v. 1102 די-בתכ)