לימ הד ליסס לש "תורבדה תרשע" :י"כנתה עונלוקה טרס ךותמ הנומת