תיכוניחה היזיולטה לש טרס ךותמ הנומת
"שודקה םייחה רוא" - רטע ןב םייח יבר לע