ןבר לע היזיולט טרס ךותמ הנומת
ןברוחבו רוצמב םילשוריו יאכז ןב ןנחוי