תויח ידי-לע ןעשנה הרות רתכ השארב ןילופב קסל ריעב הבצמ
.םירפס ןורא םיקיזחמ תויראו םייפנכ תולעב