.1737 רטפנ ,ואסרוקב הרדנא בקעי תבצמ
."שמשה אב יכ םש ךליו םוקמב עגפיו" :"בקעי םולח" הילעו