.לאומשל 'ה תולגתה תראותמ הבצמב.1717 רטפנ ,הריסקיט לאומש תבצמ
.קרקרדואב תורבקה תיבב תאצמנ הבצמה .םדא תומדכ תראותמ 'ה תומדש אילפמ