.1723 הרטפנ ,ואסרוקב ורטסק הד לחר תבצמ
:קוספה קוקח הילעמו ,היבא ןאצ תא העורה לחר הב תראותמ
.(ט ,טכ תישארב) "איה העור יכ היבאל רשא ןאצה םע האב לחרו"