.1716 רטפנ ,ואסרוקב ורטסק הד יכדרמ תבצמ
.סוסה לע בכור ידוהיה יכדרמ לש הנומת הילעו