.המימשה הרעסב הלוע איבנה והילא
.1717 תנשמ ותסארק הד סה ימענ לש הבצממ עטק