1725 תנשמ יולה לאירבג תבצממ עטק
.םינהכה ידי תא ץחורה יול הבו