סקירנאה ןהכ הדוהי לאפר לש הבצממ עטק
.םינהכ תכרבב ויפכ תא אשונ ןהכ הילעו