.1745 ,רוינס דוד הד בקעי תייער הנח האל השיאה לש הבצמהמ עטק