קא'צרוק שונאי לש ותומד

רליד-ןמדירפ הנרא

1955 'ד תיעישת הנש ,תוברתו ךוניחל םיקפא


האוש ,השרו ,קא'צרוק :חתפמ תולימ

הבחרה תירוביצה ותוליעפו קא'צרוק שונאי לש ותומד תא ראתמ רמאמה :ריצקת
םידליל רוסמהו םחה וסחי תא שיגדמ רמאמה .םיקהש םימותיה יתבב היה הרקיעש
יתב תא להינ הב הרוצב יוטיב ידיל אב הז סחי .דליל דובכ ןתמ לע שגד תמיש ךות
.םימותיה


ןמאנ גאודו םחנמ ,םחול לש םייחל ךשמה ןיעכ אלא היה אל ,ומצעל קא'צרוק רחבש תוומה
לע תמ קא'צרוק יכ .םלועה לש ותוירזכא לע ותבהאב םתוצפל הצרש ,ןגמ-ירסח םידליל
.ותרמשמ

םיברה ויכינח ,ותציחמב ודבעש םיכנחמ :תעדל וריכהש ימ לכ תא העזעיז ותחיצר לע העידיה
אל בוש - תחא םעפ והריכהש ימ .םידידי םתסו וירפס -יארוק ,תונוש לבת-תוצראב םירוזפה
קולחב "דסומ"ב ךלהתה דימת) הרואכל הרופאהו העונצה ,הטקשה ותומד תא םלועל חכשי
וקימעהש ,ותביבס ישפנ טקש ורשהש ,תובוטה תלכתה יניע תא םלועל חכשי אל ;(יקאח עבצמ
.וינפל דמועה לש ושפנ יקמעמל רודחל ךכ לכ

ירהש .רתויב םיחפוקמה םירוציה ותעדל ויהש ,םידליל דובכ-ישחרו הגאד ,הבהא עפוש ולוכ
,דיתעל רגובמה תא קר דליב האור אוה ןכש ,ןיבמ רגובמה ןיא םהיתויווחו םהיתופיאש תא
.ויתויוכז לע המחלמלו דליל וייח לכ תא שידקה אוה ,ןכא .לוזלזב ויפלכ גהונ אוה העש יפלו

ררושה ןויקנל לגתסה םרטש ,לזונמהו םהוזמה ,טקה דליל ברקתמ קא'צרוק תא הארש ימ
תא קא'צרוק ףאש תורוקמ הליאמ ,ןיבהל השקתי אל - הקשנמו ודיב זחוא אוה דציכ ,דסומב
.תוומל ויכינח םע תכלל וחוכ

.אוהש תומכ וכירעהו דליה תא בהא קא'צרוק
"אוהש תומכ תויהל תוכז םג ול שיו דובכל תוכז דליל שי"
ךירדמה לש ודיקפת .דסומב וייח-חרוא תא להנל ,וליג-ינב תא ךנחל טופשל אוה לוכי ןכל
לש תלוכיב ןומיא תתל - רקיעהו ,הצעל קוקז אוהשכ ול ץעיל ,דליה םע תויהל - רגובמה
- "ימצע ןוטלש" המשש ,םידליה תדעוו אלא ,תיבב טלוש רגובמה אל ןכל ,ריעצה
10 ידי-לע רחבנ הב רבח לכו ,םידלי הרשעמ תבכרומ התיה וז הדעו .הרבחה-תדעו
תושירדה ,תועיבתה ,תולאשמה בתכב ונפוה תאזה הדעווה לא .תוחפל םירחוב-תולוק
.םהיכנחמ ןיבל םניבו ,םמצע ןיבל םניב ,םידליה יניינע ראש לכו

םידלי ןד הז ןיד-תיב .םירחבנ ויה םה-ףא וירבחש ,םידלי לש טפשמ-תיב םייק היה ןכ
תובישיב חכנש ,רגובמל) תועבוק ויה ויתוטלחהו ,תורומחבכ תולק תוריבעב ,דחאכ םכירדמו
היה ,ןידה-תיב טפש ויפל ,דוקה .(ץועייה-תוכז קר התיה ,עובשל תחא ומייקתהש ,ןידה-תיב
.דסומה ןמ האצוה היה ושוריפ - 1000 ףיעסה .דבכה לא לקה ןמ ,םיפיעס ףלאמ בכרומ

תונשל רשפאש הנומאה לע םיססובמ ויה םהו ,המצע לע הרבחה הנגה הלא קוח-יפיעסב
ומויק ןמז לכ ךשמב .השעש השעמה לש תיבמופ הכרעהו תורהזא ידי-לע ,אטחש רענ ןקתלו
,עיפשהל הרבחה החילצה םירקמה רתיב ;רענ תאצוה לש דחא הרקמ קר עריא דסומה לש
םידליה ויה דסומל םאובבש תורמל הז לכו - הנוכנה ךרדה לע רענה תא תולעהלו ,תונשל
.הלימה ןבומ אולמב םיבוזע םבורב

תמחמ ,ותנשב הכוב היה תולילב .דסומל אבש שדחה דליה היה ,יולבו עורק ,ףצוחמ ,םהוזמ
הטימה יכ ,ןימאהל השקתה אוה .הטימב ןושיל לגרוה אל יכ ,ותטיממ לפונ וא ,הליל-יטויס
לכ לילכ ורסחש ,(15-7 ינב) ידמל םילודג םידלי םג ויהו .ורובע ונכוה םירוחצה הטימה-ילכו
.רדסו ןויקינ ילגרה

קר אל דליה תא ררחשל קא'צרוק לש ותפיאשמ רתיה ןיב העבנ ,םידלי לש ןיד-תיב תגהנה
ותולתמ ,רחא וא הז ךנחמ לש םיפלוח חור-יבצמב ותולתמ םג אלא ,רגובמב תילכלכה ותולתמ
ליגה תבריק ,קא'צרוק יפל ,התיה ,קדוצ טפשמל הבורעהו .רחא וא הז ךירדמ לש ותוישיאב
הלאכ קרו ,םיתחשומ-יתלבו םידחושמ -יתלב םיטפוש םה םידליה" .טפושהו םשאנה ןיב
,ונל לא לכואהו גג-תרוק דעב" :רמוא היה דועו ."יארחאה דיקפתל תרחוב הרבחה התיה
אל :םיחטשה ןמ דחא ףאב - דליה תא חירכהל וא אכדל תוכזה תא ונמצעל תחקל ,םירגובמה
,שדחה דליה תטילק יניינעב ,םירגובמה לע קר ךמס אל ןכל ."יתדה אלו יטילופה אל ,ירסומה
.הרבחכו םיטרפכ ,םמצע דסומה ידליב םג הז ךרוצל שמתשה אלא

דלי - שדח דלי לכ לע הנומ (היצנגילטניא תקידבו החיש) תישפנהו תינפוגה הקידבה ירחא
ומצע לע לביקשו ,הרבחה ידי-לע הז דיקפתל םיאתמכ רשואש ,םיקיתווה םידליה דחא :ךנחמ
טלקנה לע לקהל :רבדל ויה תורטמ יתש .תמייקה הרבחל שדחה תא סינכהל תובדנתה ךותמ
שדוחה ךשמב ,הרבחה ינפל יארחא היה ךנחמה-דליה ,הרבחה לש הטילקה-ילבח לע לקהלו
הז םושיר דוסי-לעו ,םויה לכ ךשמב וכינח לש וישעמ לכ לש אלמ םושיר להנל ךרצוה ןושארה
וילע עיפשהל הווקת הנשי םאו ,אל וא הרבחל אוה םיאתמ םא ,ותעד תא תווחל בייח היה
תא ןהילע ףיסומ היה ומצע אוהו ,קא'צרוק ידיל ךנחמה-דליה רסמ ויתומישר תא .ותונשלו
.ויתוצע תאו ויתורעה

.ךירדמה לש ותצלמה יפל ,םישדוח השולשל וא םיישדוחל ןויסינה שדוח ךראוה םימעפל

,"םידליה לש ימצעה ןוטלשה" לא תונפל שדחה דליה היה יאשר ,ןויסינה-תפוקת רמגב
הייולג תרוצב ןויצה אב - תיבויח הטלחה לש הרקמב .ותוריסמו ותוליעי תא ןייצל השקבב
.ךרע-רקי ןויצכ ,קא'צרוק ידיב הבותכ ,האנ

לעש ,ןטקה לש ותלוכי תכרעהו דובכ ,הבהא לש רוקמ ותואמ עבנ ךנחמכ דליב שומישה
,ויבתכבו השעמב ,רובידב - וייח לכ קא'צרוק םחל ויתויוכז
.הבהא םיכירצ םיעשפה ;ןיע-בוטבו חור-ךרואב ,הנבה ןורתיב םהל יד הייטסו הריבע"
תוכז"ב ךותמ) ."ערה רובעי דע טקשב תוכחל ,הדונמה ,דדובה עשופל חא היהתש ךירצ
.("דובכל דליה

ינפל החותפ רצה ונוטיק תלד התיה עובשב םייוסמ םויב .השעמל קא'צרוק םישגה וז ותעד תא
ויהש ,םידליל בטיה םיעודיה ןטקה רדחהו דחוימה םויה .ומע חחושלו ורקבל ואבש ,םידליה
לכ .יודיוו-תועש הלא ויה .ומע םיחחושמו םיסנכנ ויה דחא דחא ,םרותל םיכחמו םיפסאתמ
חילצמ וניאש ,(תוביחס ,םירקש ,תוצברה) ויעגפ לעו ויישק לע ,ויפוא-תושלוח לע רפיס דחא
.םהמ ררחתשהל

םיעבוק ויה ."תוברעתה"ב תמייתסמ התיה החישהו ,לאושו בישקמ ,בשוי היה קא'צרוק
,(םהמ ענמיהל לוכי וניאש) םירוסא םישעמ תושעל דליל רתומש ,לבגומ םימעפ רפסמ םהיניב
תחא םעפ קר התעמ תאז השעי - םויב םימעפ שולש-םייתש תורגתב ףתתשהש רענ :לשמל
וילע - תורות עבש לע דליה רובעי םימי-עובש ךשמב םא) עובשל תוירכוס יתשב וברעתה .םויב
קר וברעתה הליחת .םישדוח העברא דע הכשמנ תוברעתההו ,(קא'צרוקל תוירכוס יתש תתל
םצמוצ תורתומה תורגתה רפסמ .רפסה-תיבב תורגת ןיינעב םג ךכ-רחא ,דסומב תורגת ןיינעב
.הלילח רזוחו ,ויתובירמ לע "ברעתה" דימ - ויתורגת לע חצנמ דליה אצי .ספאל דע ,םעפ ידמ

האירק ,תוחוראל רוחיא-יא ,הכלהכ הציחר ,לוצלצה םע המכשה :לכה לע "םיברעתמ" ויה
.'וכו 'וכו יאנג-ייוניכמ תוענמיה ,םירבד דוביא-יא ,םוי לכב הקד 15 - רפסב

םירקש 14-ב הליחתה הז ןיינעב "תוברעתה"ה .רקש-ירבדמ למגיהל דליל היה רתויב השק
;ומצע לע ליטהש ןחבמב דמע םא ,דליה תא לאוש קא'צרוק היה תיעובשה השיגפב ,עובשל
ףיסומ קא'צרוק היה יזא .אל וא המרמ דליה םא םיקדוב ויה אלו ,אל וא ןכ הנוע היה דליה
,דודיעה ,החישה ,וז ךרדבו .(ימשג ןוזמ) תודחא תוירכוסו ,(ינחור ןוזמ) דודיע-תולימ המכ
תא וב חתפמו ,ויעגפמ ררחתשהל דליל רזוע היה - יטיאה רורחישה ,תונלבסה ,הבהאה
.תושק תומישמ עוציבל הבהאה

,םיכנחמהו םירומה לש םהיתובילב םג ןטקה דליה יפלכ דובכ ישגר חיפהל הצר קא'צרוק
תחא לע ,דסומה-ידבוע לש ימינפה ןותיעב ,ישיש םוי לכב בתכ ךכ םשל .ותציחמב ודבעש
,וב וקמעתה ,בותכה תא םלוכ וארק םויה ךשמב .ףלוחה עובשה לש תוילאוטקאה תולאשה
דציכ - הטלחה תלבקתמ התיה ופוסבש ,ןויד ךרענ היה ,םידבועה-תפיסאב ,ברעבו ,והולכיע
.הז הרקמב גוהנל שי

הארש ,ןיינע לכ ומכש לע ליטה אוה .ףיקה לכה תאו ונמז קיפסה לכל .םוצע היה ותדובע-חוכ
107) םיידוהי םידליל דסומ :תודסומ השולש להינ אוה .אכודמהו חפוקמה דליל בוט תוריש וב
;(דלי 50) ןגהו ןונגה ליגב םבור ,םירגפמ םידליל דסומו ,(דלי 125) םיינלופ םידליל דסומ ,(דלי
,השראומ תודסומה 2 ידלי לש ץיקה-תשפוח תפוקתב ,קבלצוגב יארחא אפורו ךנחמ היה
דעווה ירבח רשע-םינשמ דחא היה ;("דנולגשפ ילמ") םידליה-ןותיע לש יארחא ךרוע היה
תוכמותה םישנה םישולש לש תוספורטופאה -תדעוו שאר-בשויו ,דסומה יכמות לש רחבנה
םירפוסה-רכש תא) םירפס בתכ ;םישק םידלי לש םירוהל ץועייב קסע , םימותיה-תיבב
ועדי ןכ ;םידליה ןותיעלו ,דסומב םידבועה ןותיעל םירמאמ בתכו ,(םידליה ןעמל שידקה
.םהל הנעי - ול םיקוקז םהש עגר לכב יכ ,ברעה דע רקובה ןמל ודירטהל רשפאש ,םידליה
.תוליללו םיברעל קקזנ היה םויה-תועש וקיפסה אל םאו - ונמז קיפסה לכל

אוהש המ תויהל תוכז שי דליל יכ") .שיגרמו בשוח דליה המ ,תעדל היה ןיינועמ קא'צרוק
,לודגה לכואה-רדחב תונחלושה דחא לא בשוי םיכירדמה דחא היה העובק העשב (."םויה
יפמ" הבע תרבחמב םשורו ,ברעה-תחורא ינפל יאנפה-תועש תא םילבמ םידליה ויה ובש
םכרדב וארש המ ,םהיתושגרה ,םהירופיס ,םהיתולאשמ לע זא םירפסמ ויה םידליה ."דליה
ןותיעל רמוחה תא םג וויה ולא תומישר .תונדפקב םשרנ לכהו - רצחב שחרתהש המו דסומל
רסומ קא'צרוק םג היה הזה ןותיעל - .םיירהצה-רחא תבשב םלוכ תוחכונב ארקנש ,דסומה
לע הלודג התיה וירמאמ תעפשה .עובשה לש תוירקיעה תויעבה לע ,יעובשה ורמאמ תא
,םמודו בוצע תיבה ראשנ ,םיירהצה-רחא תבשב ןותיעה תארקה ירחא .םיריעצה ויעמוש
ירסח םימותיה ךא םיראשנ ויה .םהירוה-יתבב יעובשה רוקיבל זא ואצי םיריעצה וירייד יכ
,תויחה-ןגב רוקיבל םתוא חקל אוה .דחוימב גאוד קא'צרוק היה הלאל ,דחי םג םאו בא
.עונלוקל אתווצב םיכלוה ויה ףוסבו ,תומיעט תוגועב םתוא ליכאה

,ךינחה םע רתוי תיעבט השיגפ ךנחמל רשפאל ידכו ,שפוחו תואמצע רתי דליל חיטבהל ידכ
,המדא -יחופת ףוליק ,יוקינ :ןוגכ ,תונוש תוימוימוי תולועפב םג םיקסוע םירגובמה םיכנחמה ויה
הדובעה-גוס תא) םידבועה-רבח תופתתשהב םמצע םידליה ידי לע ושענש - םיילענ-חוצחצ
ךנחמה תאו ךנחמל דליה תא ובריק הז גוסמ תודובע .(הנש יצח ךשמל ,ומצעב דליה ול רחב
םיניכסה םע הבישיה תעשב ,ןכא .הרישבו תויתודידי תוחישב תוולמ ויה הלא תודובע .דליל
.רתויב תיתודידיו תינווג-בר החיש הל החלק ,םיידיב םיילענה תושרבמ וא

תא זזג אוה .ותרשמ היהו ,וילעמ אלו דליה םע יחש ,ומצעב קא'צרוק שמיש ךכל אמגוד
,םליכאמ ,תופורת םהל שיגמ היה - םתלחמב ,םהינרופצ תא לטנ ,םידליה לש םשאר-רעש
ףופחל רזע אלא ,זרזמו חיגשמכ דומעל גהנ אל ,תחלקמה תעשב ,עובשב ישישה ימיבו
.דסומה ידלי לכ תא עובש לכ לקוש היה ומצעב .ויתויולכתסהב קסע ךכ בגאו - ,ןבסל ,םישאר
הלא ויה ,ותעדל .םינושה וידיקפת סמוע תורמל ,רתיוו אל (ויניעב תוכז התיהש) וז החריט לע
לוכי ,לקשמב הדירי וא ,הער השגרה לש הרקמבו בטיה דליה תא תוארל תובוט תויונמדזה
.רבדה תוביס תא שפחל דימ היה

קא'צרוק ךרע ,םידליה לש םלקשמ תקידבמ םג ךכ ויתויולכתסהו ויתוקידב לכמ ומכ
.ולצא הרומש התיה דלי לכ לש תוחתפתה-תמוקעו ,םייטסיטאטס םיבושיח

,"םיצנוק"ב ,קחשימה יקוחב ןיינעתה אוה .םהיניב ברעתמ היה דימ - םיקחשמ םידלי ותוארב
םיילפכ לדג םילייטמה רפסמ .ליעפ ףתתשמ היה ,םילויטב ומכ ,םיקחשימב .החלצהה תודוסב
תורחתהב הלודג החמיש ררועמ היה רעיה-יריגרג ףיסאב .םילייטמה ןיב הנמנ קא'צרוק םא -
םיתעל שמשמ היה קא'צרוק .חותפה הפה ךותל םיריגרג תעילק לש תורחתה ,הנימב תדחוימ
.לילכ רוחש הפב רזוח היה זאו ,תועילקל הרטמ תובורק

לוכי ותוחכונ םצע ידי לע ךא ,ןגנל עדי אל יכ םא ,םידליה-תרומזתב םג ףתתשמ היה קא'צרוק
הל ףיסוהלו ,תיתרבחה תונגראתה יקוח תא ריכהל ,הווהתמה ירחא בוקעל תולק-רתיב היה
.ושפנ תורצואמו ותחמשמ

הפוקתב :לשמל .דליה לע לקהל ידכ ,קחשימ לש הרוצ תוושל עדי תואירבה ןיינעל םג
המ ;רתוי הלודג תומכב האמח ולכאי םידליה יכ ,ןיינועמ היה ,האמח לש עפשב הנייטצהש
תוחכונב הליכא :היה הדילגה ריחמ .האמח עפשב חורמ םחל :"הדילג" רכומ היה ?השע
-קחשימ ןגריא ,תיזכרמ הרטמ התיה לקשמב תפסותה הב ,הנטייקב :תרחא המגוד .רכומה
יבשוי לכ לש לקשמה -תפסות תא בשחמ היה אוה :וז הרוצב תונחלושה ןיב תורחתה
האירקה תוריהמב תומדקתהה תא :תפסונ המגוד .הבר הליכאל ןבריד וז ךרדבו ,ןחלושה
תא הזריזו הנבריד תומדקתהה-תמוקע תיילע ,דיב רפוטס םע ,האירק-ינחבימ ידי-לע גישה
.םידליה

םינובובז ץרוש קינחמ הלילב ,לשמל .םיענ-יוליבל ךופהל קא'צרוק עדי עבטה-יעגפ תא םג
.הליל-לויטל םתוא ארוק היה - םידרגתמ ויהו ןושיל ולכי אל םידליה רשאכ ,םיינצקוע
םירזוח ויה רקובב .ןויערה םצעכ שממ ,תוינאטנופס ויה תונוזמה תנכהו לויטה תינכות
.םיחמשו םירשואמ ,הרישב םילייטמה

קוקז אוהש זירכהו דמע ,תועעונתמ בלח-יניש תריקע ינפמ דחפמ םידליה ולבסי אלש ידכ
,ויניעב ףסואה ךרע-רקי המכ דע ,םידליל חיכוהל ידכו ,דחוימ ףסוא ךרוצל ,הלא םיינישל
הנווכ ול התיה וז "היינק"ב .תואצומהו תורשונה םיינישה לכ תא תונקל ןכומ אוהש עידוה
דליה היה ןש לכ רובע .םידליל סיכ-ימד ןתמל התואנ תונמדזה ול השמיש איה :תפסונ
.שורג 50 לבקמ

תרוסמבש ןיינע .וידי-לע וחנזוה וא ,תורדוחה ויניעמ ומלענש ,טרפ היה אלו חטש היה אל
,דליה רגבתהב .קא'צרוק לש ותוחכונב ודי תרוצ תא רייצי דסומל סנכנש דלי לכ יכ ,הז היה
ינש תאוושה .היינשה םעפב ודי תרוצ תא רייצמ היה ,דסומה תא בוזעל ותע העיגהשכ
.תיזיפה ותוחתפתה תא תיטסאלפ הרוצב דליל השיחמה םירויצה

םא ,לשמל ,תעדל הצר אוה .ץמאמ ךסח אלו לובג קא'צרוק עדי אל דליה שפנב ותוקמעתהב
םידליה ויה םהב ,םע-ילאש"ימ - "םיטיצסבלפ" גיהנה - ?השע המ ;םידליה ןיב האנק תמייק
,בהוא אל - סונימ ,בהוא - סולפ ןמיס םע קתפ תלטה ידי-לע) תידוס הרוצב םתעד תא םיווחמ
;םיבוהא-יתלב םירענ תומש 5-ו רתויב םיבוהא םירענ תומש 5 תמישר ידי-לע וא ;שידא - ספא
-רחא ,(דואמ אנוש - 1 ,אנוש - 2 ,בהוא-אל - 3 ,בהוא - 4 ,דואמ בהוא - 5 :ןויצ ןתמ ידי-לע וא
ןיאש ,תעדל חכונ וז ךרדב .ויתונקסמ תא קיסמו םכסמ ,תולוקה תא הנומ קא'צרוק היה ךכ
אוהש םוש לע ,ותוא םיבהואו וב םיחמש וירבח - ביבח אוהש דלי .םידליה ןיב תמייק האנקה
דליל :וזמ הרתי .םירחאמ רתוי בוט לגרודכב קחשל וא רייצל ,דוקרל ,רישל עדוי וא ,התיכב ןושאר
יולת הז לכ ךא ,םירחא לע םירוסאה םישעמ ול ריתהלו רתוי חולסל וליפא םינכומ םה הז ןיבמ
ןפנח היהי אלש ,רוביצה לש ודובכב לקמ אהי אלש ,ויניעב םכח הז דלי היהי אלש :דחא יאנתב
.הררש ףאושו

תא ושע התע הז ךאש םירענ ,םיריעצ לש היימינפ - "הסרוב"ה הדמע השקה ותדובעב ותרזעל
תאז םעו ,דבעו יח הב הריוואה תא גופסל ,קא'צרוק לש ותציחמב דובעל וצרש ,תורגב תוניחב
.ההובג הלכשהל תודסומב םהידומיל תא ךישמהל

אל תלעות ;תיכוניח הדובעל התובהלתה תאו הירוענ תוננערמ דסומל הקינעה "הסרוב"ה
.הז תיבב םתוהש םצעמ הירבח וקיפה הזמ התוחפ

ידיל ךנחמה תא םימעפל האיבמה ,תעגיימה תיכוניחה תואיצמה תא עדיו ריכה קא'צרוק
,ןטקה דליה לע רומשל הצור ותויהמ .דליה יפלכ היסרגאלו ,תונלבס רסוח ,םיבצע-תוחיתמ
יעגרב ויכינחל קליחש ,הכמ לכ םושרל רגובמ לכ ךרצוה וילע ,דחוימ חול לכואה-רדחב הלת
.םיבצעה לע הטילשה רסוח תא ןיטקהל היושע תירוביצה תרוקיבה יכ ,החנה ךותמ ותשלוח
םינוא-רסוח לש השעמכ הרומה לש והשעמ תא ןייצ ,התיכה ןמ אצומ עירפמ דלי יכ ותוארב
:רמא אוה .הרירב רסוחו
אצומה יפלכ .רועישה ךשמה תא קרו-ךא הליצמ התיכה ןמ דליה תאצוה יכ ,רוכזל שי"
רמג םע אובת ,הנוכנה תיכוניחה הלועפה .הלחתה קר אלא ,יכוניח יעצמא וז ךרד ןיא
ךרד תאיצמו ,הערפהל והופחדש ,תוביסה תקידב ,דליה םע החיש :הווהמ איהו רועישה
."אבהל םענמל

תא תוכהל וגהנ םהב ,"ץינדוטס"ו "הקסלוו" ומכ תודסומ ןילופב ואצמנ הב ,איהה הפוקתב
הבשחמב הכפהמ קא'צרוק לש ךוניחה תודוסי ורשיב ,םיירזכא םישנוע םהילע ליטהלו םידליה
רגובמה ידי-לע ונממ לזגנ רשא לכ דליל ריזחהל קא'צרוק רמא ויתודסומב .יכוניחה השעמבו
,ורעצ ידי לע הערפוה ולש הריציה תחמש לבא .בוחרב ,רפסה-תיבב ,החפשמה-ייחב
המ-קחרמב .ויתודסומב תררושה הריוואה ןמ ןיידע קוחר ללכב יכוניחה השעמה יכ ותוארב
תא תותשל הטימב םיביטרמה םידליה תא וצליא םהב ,םירחא תודסומ ואצמנ ודסוממ
.תירזכא הרוצב םיכינחה תא וכיהש םהב וא ,םיילגרה-ימ

ןיב המצע תא הרגס וז השא .הקסני'צליוו הפטס התיה קא'צרוק לש הדובעל-ותרבח
,הצרימל תודוה .וב םייחה םידליהו דסומה - ויה הרשוא לכו התחמיש לכ .דסומה-ילתוכ
םיידוהיה םידליה לש דסומה חילצה - הרוסמה התכימתל תודוהו ישפנהו יזיפה החוכ
.םלוע-תומחלמ יתש לש םישק םינחבימב דומעל

.הדיקפתל הנמאנ ,התרמשמ לע התמ ,קא'צרוקכ ,איה םג