מיקום המאמר: 1 חינוך - דרכי חינוך <-- ביצוע ע"י ענת 15.08.05 --> החינוך הביתי במשנתו של הרש"ר הירש / יאיר פיקסלר
החינוך הביתי במשנתו של הרש"ר הירש

יאיר פיקסלר

yairf@boi.gov.il

מתפרסם לראשונה באתר דעת • תשס"ה • 2005


תוכן המאמר:
מבוא
פרק א - הרקע ההיסטורי לפעילותו של הרש"ר הירש
         התמורות הפוליטיות - האמנציפציה
         התנועה הרפורמית
         תגובות הנגד לרפורמה - האורתודוקסיה והניאו-אורתודוקסיה
פרק ב - תורה עם דרך ארץ במשנת הרש"ר הירש
         הרש"ר הירש על רקע תקופתו
         מהי "תורה עם דרך ארץ"?
         פרשנויות שונות לתפיסתו של הירש
         המשמעויות החינוכיות של "תורה עם דרך ארץ" למעשה
         מאידאל - להגשמה
פרק ג - חובת ההורים בחינוך ותפקיד בית הספר
         חשיבות הבית והמשפחה
         חובת ההורים בחינוך
         ההורים ובית הספר - הגדרת תפקידים
         יתרונות החינוך הביתי
         היחס בין ההורים ובית הספר
         המטרה - תורה עם דרך ארץ
         תפקיד האם החינוך
         סיכום
פרק ד - "חנוך לנער על פי דרכו"
         טעותם החינוכית של יצחק ורבקה
         חינוך אינדיבידואלי - הלכה למעשה
         "על פי דרכו" - משמעות נוספת
         הסינתזה
         סיכום
פרק ה - החינוך בגיל הרך - משמעת ומוסר
         "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" - האמנם?
         מאימתי מתחילים לחנך?
         חינוך מוסרי - קשיים ואמצעים
         דוגמא אישית
         "אפקט פיגמליון"
         שמאל דוחה וימין מקרבת
         הדרכות לחינוך בגיל הרך
         סיכום
סיכום
ביבליוגרפיה
         מקורות ראשוניים
         מקורות משניים

מילות מפתח:
תורה עם דרך ארץ, חינוך מוסרי, חינוך ביתי, אמנציפציה, רפורמה, הורים, בית הספר.