ישיבת "כנסת ישראל" בסלובודקה

הרב אפרים אשרי

מוסדות תורה באירופה בבניינם ובחורבנם
בעריכת שמואל ק. מירסקי


תוכן המאמר:

א.

ה"סבא" ר' נתן פינקל, מייסד הישיבה
תולדות ימי חייו של ה"סבא", ומפעליו
סדר-החיים בישיבה ושיטת-הלימודים
המוסר בסלובודקה
רבי יצחק רבינוביץ, ר' איצלה מפוניביזש - ראש-הישיבה
ר' דוב צבי הלר, ר' משה מרדכי אפשתיין ור' איסר זלמן מלצר
ר' יצחק בלאזר, ר' איצלה מפטרבורג
המחלוקת בין המוסרנים ומתנגדיהם
תקציבה של הישיבה ופרנסת תלמידיה
דאגת ה"סבא" למוסדות-תורה אחרים
ישיבת סלובודקה עורכת "גלות" בקרמנצ'וג
תקופת השגשוג של הישיבה
ר' יצחק אייזיק שר, ראש-מתיבתא וראש-ישיבה
המנהל הרוחני ר' אברהם גרודזנסקי
יסוד הישיבה בחברון
שנותיה האחרונות של הישיבה בסלובודקה
רבותיה ותלמידיה של ישיבת סלובודקה מקדשים שם שמים
רשימה ביבליוגרפית

תקציר:
תולדותיה של ישיבת סלבודקה רבניה וראשיה שעמדו לישיבה מיום היווסדה ועד לחורבנה במלחמת העולם השניה, דרך התנהלותה, שיטות הלימוד והדאגה המתמדת לתלמידים שעמדה בראש מעייניהם של ראשי הישיבה לדורותיה. תולדות הישיבה בחברון ועד לחורבנה בשנת תרפ"ט.

מילות מפתח:
תנועת המוסר, שיחות מוסר, מוסרנים, (מוסריים), בעלי בתים.

א.

סלובודקה הייתה מגדל-אור, אשר האיר את דרך-החיים היהודית. מאות רבות של גדולי-תורה, שהיו אחרי-כן לקברניטי-האומה הרוחניים, יצאו מסלובודקה. רבנים מפורסמים, ראשי ישיבות, מנהיגים ומשפיעים על אורח-החיים היהודי, אישים שהוסיפו חוליות לשרשרת-הזהב, הנמשכת על פני כל הדורות מיבנה, נהרדעא, פומפדיתא, עד וולוזין וסלובודקה. מוניטין יצאו לה לליטא על פני העולם כולו במוסדות-התורה המרובים ובגדולי-האומה שפעלו בתוכה. לפרסום מיוחד זכתה העיר קובנה בתלמודי-התורה שלה.

גשר על פני הנהר וויליא מוביל מכרך קובנה אל פרוורה, סלובודקה. עיירה קטנטונת יהודית טיפוסית של המאה התשע-עשרה היא סלובודקה. בתים רעועים ומטים לנפול מכילים את תושביה. חנויות דלות מפרנסות בדוחק את גריה. אולם ישיבותיה, ובפרט ישיבת "כנסת ישראל", פורשת את הודה וזיוה על כל העיירה. הד קול-התורה, שלא נדם שם עולמית, הגיע למרחקי-מרחקים.

הייחוד שבסלבודקה היה שהיא היוותה את מרכז תנועת המוסר, וממנה התפשטה כמעט על פני כל שאר הישיבות ברוסיה ובפולין. ישיבה זו קיבלה מתחילת יסודה את דרך חינוכו ושיטת הנהגתו של ר' ישראל איש-סלנט זצ"ל (ואמנם "כנסת ישראל" נקראת על שמו).

תנועת המוסר באה לעולם בתור סם שכנגד לפריצת גדרי המסורת ובתור תריס בפני הרוחות הפרוצות, שהתחילו להשתער על עצי התורה. ועמודי היראה, לחתור תחת אושיותיהם ולנסות לזעזע אותם.

היו שתי אסכולות במוסר, שני ענפים נבדלים זה מזה.
בעלי הענף האחד (והם המעטים) היו דכאי-רוח ושבורי-לב. מייצגו היה ר' יוסף יוזל הורביץ, מייסד ישיבת נובוראדוק. הוא יצר את שיטת המוסר החלוצית-הנזירית. לימוד המוסר צריך היה, לפי דעתו, לחנך לא רק יהודים אדוקים וכשרים, אלא גיבורים מוסריים: אנשים המוכנים לבטל את העולם הזה, לברוח כדי לכבוש את העולם הבא. הם הסתייגו מן החיים, התייחדו בפינתם האבלה וביכו את גורל האדם עלי-אדמות.

ואילו בעלי הענף השני קיימו את מאמר החכם "ישים אבלו בלבו". הם היו מעורבים עם הבריות, עסקו ביישובו של עולם, דקדקו בחיצוניותם, הצטיינו בהליכותיהם ובמידותיהם והתכוונו להשפיע על החיים בהתנהגות מופתית ובמעשים טובים. זו הייתה השיטה הרפרזנטאטיבית שבתנועת-המוסר והסדנא שלה הייתה סלבודקה. כאן פותחה השיטה של רוממות האדם.

ה"סבא" ר' נתן פינקל, מייסד הישיבה
זכות מיוחדת עמדה לה לסלבודקה, שמראשית יסודה והתפתחותה, חפף עליה צלה של אישיות אדירה, שגדלותה הנפשית לא הוערכה עד היום כראוי, הרי זהו ר' נתן צבי פינקל זצ"ל, הנודע בעולם הישיבות בכינויו "הסבא" (דער אלטער). הוא נחשב גם למייסד רוב-רובן של הישיבות בליטא, והרבנים וראשי-הישיבות המפורסמים בדורנו נמנים עם תלמידיו המובהקים. והוא שיסד גם בשנת תרמ"ב את ישיבת סלבודקה. כמסייע לו, שימש ר' יצחק בלאזר, הידוע בשם ר' איצלה מפטרבורג1 ראשיתה של הישיבה הייתה עוד בשנת תרל"ד, בצורת "כולל", שבו למדו בתחילה עשרה אברכים צעירים, ור' נתן צבי פינקל השתתף ביסודה כדי להשיג את האמצעים הדרושים להחזקתו, נסע רבי אליעזר יעקב חוואס, שהיה גם מחולל הרעיון ליצירת הכולל הלז, לברלין, מקום שם התגורר אחיו, ר' יוסף חיים, כסוחר. האח הזה הציגהו בפני הגביר החסיד, רבי עובדיה לחמן והרב חוואס הצליח לשכנעו כי ישתתף בפועל בהחזקת לימוד התורה ברוסיה. כדי שגם ארץ זו לא תגיע לידי חורבן התורה כפי שקרה בגרמניה.

הגביר עובדיה לחמן תרם תרומה הוגנת ליסוד הבולל הסלבודקאי, וגם לקיום כולל קובנה, שבין ראשיו ומייסדיו היו ר' יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנה; רבי ישראל סלנט; ר' אלכסנדר משה לפידות, רבה של ראסיין; והרב בן-ציון שטרנפלד, רבה של קאלאבאריה. מר לחמן הקציב למטרה זו סכום של עשרת אלפים מארק. בשלוש שנות קיומו הראשונות נתרבה מספר התלמידים בכולל קובנה והגיע עד למאה אברכים.

בעקבות קיום הכולל, בא ר' נתן צבי פינקל ויסד את ישיבת סלבודקה. הוא השקיע מרץ אדיר בביסוסה ופיתוחה, והכניס בה את לימוד שיטת-המוסר של רבי ישראל סלנטר. ר' נתן צבי פינקל, ה"סבא", הטביע את חותמו המוסרי על המוסד והתלמידים בכוח אישיותו הכבירה, מידותיו התרומיות ולמדנותו המופלגת. על גדלותו יעידו הדברים שכתב עליו אחד מתלמידיו, הרב ר' ישראל זיסל דבורץ, ביום-השנה הראשון לפטירת ה"סבא"2:
"אף תלמידיו המובהקים ביותר לא יוכשרו לתאר בדיוק את דמותו הרוחנית ולהעריך את שיעור קומתו המוסרית העצומה, היות ולא יכלו לעמוד על דעתו ולרדת לעומק רעיונותיו עד גמירא. התפעלות אין קץ אפפה את כל אחד ואחד שבא במגע עמו וזכה לשמוע את דבריה כל דיבור שהשמיע היה חידוש, וכל מלה יצירה". אנו יודעים על תקופת-עבודה מתמדת של ארבעים שנה בישיבת סלבודקה, ובכל הזמן לא פסק פומיה משיחותיו המוסריות לפני רבים ויחידים. כל ימי חייו הם שרשרת ארוכה של יצירות ומעשים כבירים לאין-ערך, ואין אדם שביכולתו לצרף ולחבר את יצירותיו וחידושיו הרוחניים שנתחדשו על ידו. ואף אם נרצה להעלות על הניר בקיצור נמרץ את תורותיו ושיחותיו המוסריות, נזדקק לספרים רבים.

על קו אחד מדמותו הרוחנית של ה"סבא", שבלעדיה יישארו תולדות חייו כספר-החתום, עומדים תלמידיו במיוחד, וזוהי מידת הצניעות שבו.

רבו של ה"סבא" היה רבי שמחה זיסל מקלם, תלמידו ו"יד ימינו" של רבי ישראל מסלנט. ר' שמחה זיסל היה זקן-החבורה בין תלמידיו של רבי ישראל מסלנט, והאהוב ביותר על רבו. רבי נתן-צבי ששתה בצמא מימי ילדותו את דברי רבי שמחה זיסל ולמד את מידותיו הנעלות, הכיר כל כך טובה לרבו, שאפילו כאשר היו לו כבר מאות תלמידים משלו, דיבר על עצמו רק כתלמידו של ר' שמחה זיסל. וכיון שפחד שמא יגידו, כי התלמיד עולה על רבו, לא הרשה שידפיסו את ספריו.

על מידת צניעותו של ה"סבא" מוכיחה העובדה, כי גם לאחר שנים רבות של קיום ישיבת סלבודקה, כששמה כבר הלך לפניה, ידעו רק מעטים מאד מה היה תפקידו האמיתי בישיבה, ואפילו מקורבים לעולם הישיבות והלומדים לא יכלו להגדיר את מעמדו הנכון.


בתקופה מסוימת נקרא בשם "משגיח". כעבור כמה שנים חדלו לקראו בשם זה. בני-הישיבה הספיקו כבר לעמוד יותר על גדלותו, וכינוהו בתואר "משגיח עליון". במרוצת הימים התבטל גם השם הזה, ובמקומו בא התואר "מנהל". לאחר כך קראוהו בשם "סבא", אפילו בזמן שעוד היה צעיר לימים, ובזקנו הבהיר לא הייתה אף שערה לבנה אחת.


הוא היה הרוח החיה של הישיבה. הוא היה מייסדה הראשון והבטיח את קיומה הרוחני והגשמי כאחד במשך ארבעים שנה רצופות. הוא היה מחנכם של כל התלמידים החשובים, ושימש מורה דרך נאמן לראשי הישיבה ולמנהלים. את כולם טיפח וגידל כאב רחמן, והפיץ את שמם בכל תפוצות ישראל בין מכבדי התורה ומוקיריה. הוא גם התעניין באורח אישי בבני-הישיבה ודאג לכל צורכיהם. הוא התמסר בכל מאודו להקל עליהם בסבלותיהם ולסדר את ענייניהם הפרטיים.
לדוגמא, כאשר אחד מבחורי-הישיבה עמד להשתדך, התעניין ה"סבא" לדעת בדיוק מי היא הכלה ומי הם הוריה, וטיפל בביצוע השידוך, ולא זה בלבד, אלא שאף את מלבושיו של החתן וכל שאר צרכיו סיפק.

מחלה כי הפילה בחור למשכב, היה ה"סבא" מכתת רגליו לרופאים ומביא את הרפואות להחלמתו המהירה והבטוחה של החולה. כאשר הוצעה משרה של רבנות לאחד מבחורי הישיבה, חקר ודרש בעצמו על טיבה של הקהילה, שלא ימצא בה איזה פסול ושהכל יהיה בה בתכלית-השלמות לפי השקפות התורה.
בהגיע תורו של בן ישיבה להתייצב לצבא, השתדל בכל כוחותיו להשיג את שחרורו, ולא נח ולא שקט עד שהצליח להשיג את מבוקשו.


עינו הייתה פקוחה על כל המתרחש בתוך כתלי הישיבה, והתנועה הקטנה ביותר לא נעלמה ממנה ועובדה מפליאה היא, שאף על אחת מן התעודות והניירות של הישיבה, לא נמצאה חתימת ידו, אף על פי שהישיבה שלחה מכתבים וכרוזים לרבבות. וגם אם יחטטו בפנקסי הישיבה ותעודותיה לא ימצא אף רמז קל שבקלים, שהאיש הדגול הזה הקים אותה וקיימה בגופו ובנפשו, ושכל עצם קיומה היה תלוי בו.


צניעותו של ה"סבא" גרמה לידי כך, שמעטים ידעו על גדולתו בתורה, בהלכה ובפלפול. אפילו תלמידיו, אף על פי שהביטו עליו כעל גאון המוסר ובעל כשרונות ענקיים בהתנהגותו, המחושבת לכל פרטיה ודקדוקיה, החשיבוהו כאחד הפשוטים בלומדות ההלכתית שבתורה. אפילו בזמן הזה, שאין מדקדקים כל כך בכינוי "הרב הגאון", חשבו רבים מתלמידיו כי תהא זו הפרזה לכנותו בתואר זה בלומדות.

כל שלמד בישיבת סלבודקה יודע היטב באיזו מידה ה"סבא" הכיר את עמקותו והיקף-ידיעותיו של כל תלמיד ותלמיד לחוד, ונתח ניתוח דק מן הדק את מידת ידיעותיהם וכשרונותיהם. ואם על אף כל זה, לא התפרסם ברבים כגדול בתורה, הרי זה בגלל התמצאותו המפליאה, שאפשרה לו להסתיר מעיני כל את ידיעותיו. משום שלפי דעתו, לא היה כל צורך בפרסומו.

אחד מתלמידיו3 הוסיף "כמה קוים לציור דמותו של ה"סבא":
גדלותו וגבהות אישיותו - אומר הרב אלעזרי - בולטת אפילו מתוך פרטים, ולא רק בכלליותו. אגע כאן אפס קצהו בפרטים אחדים מכללי החכמה שלמדנו ממנו בסלבודקה:
הכלל הראשון: גדול וחשוב הוא האדם מאד מאד, בלי שיעור ובפי ערך. יש בכוח האדם להקיף עולמות, לחדור לתוך מסתרי הבריאה ולהתעלות עוף במרומי החכמה האלוקית אל עולמות עליונים ותחתונים. כי הכוח האלוקי היה לא רק אצל אדם הראשון, שהוא יציר כפיו של הקדוש-ברוך-הוא, אלא נמצא אצל כל אדם בכל הזמנים והתקופות וגם בזמננו אנו, ואפילו אנשים, הנחשבים בעינינו לרעים שברעים, אם רק בשם בני אדם יכונו, נושאים בחובם את הסגולות והכוחות הנפשיים כאדם הראשון, כי בצלם אלוקים נבראו.

הכלל השני: אדם מחויב להימצא תחת בקורת עצמית. עליו לחשב תמיד חשבון נפשו על פעולות ומחשבות. כל דבר ודבר, כל תנועה ותנועה של האדם נתונה תחת בקורת התורה. ובכל המצבים, צרות, ייסורים, שפלות, בכל התנאים של חיי בני אדם אסור לו לאבד את שיווי המשקל, את הצלם האלוקי השוכן בקרבו.

הכלל השלישי: כשם שתובעים מן האדם על מעשיו השליליים, כמו שמתחשבים עם כל חסרון קטן של האדם, והתורה דורשת ממנו דין-וחשבון על זה, ככה מתחשבים עם כל מעלה חיובית, עם מעלה של אדם, אפילו המעלה הקטנה והפשוטה ביותר. ואפילו אצל רשעים ועובדי אלילים, אשר מעלה פעוטה שבהם נבלעת בתוך ים-הרע, גם אצלם לא תלך לאיבוד שום מעלה.
לדוגמא:
עולא אמר, שלשים מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ואינם מקיימים אלא שלושה:
אחת שאין כותבין כתובה לזכרים,
ואחת שאין שוקלין בשר המת במקולין,
ואחת שמכבדין את התורה (חולין צ"ב).

מפרש רש"י בלשון א': בשר המת, בשר של אדם מת, שלא אוכלים בפרהסיה באטליז. ועכשיו התבוננו: מה מצווה מצאו כאן? אוכלי בשר אדם - היש דבר גרוע ושפל מזה? אבל נקודה אחת מצאו: הם מתביישים לאכול את זה בפרהסיה. ירדה תורה לסוף כוחות אדם שפל זה והחשיבה את המעלה הזאת, שבתוך הפעולה הגרועה ביותר, למצווה ולא רק כמצווה קלה, אלא העמידה אותה בשורה אחת עם המצווה השלישית, שמכבדים את התורה.

זוכרים אנו שכאשר היינו יושבים ליד שולחנו ומקשיבים לשיחות-המוסר שלו, וקרה שאחד התלמידים התחיל לשחק בלי-משים בקצות המפה שעל השולחן, או שאחד מאתנו מתוך רצון להתקרב יותר, כדי לשמוע ברור את השיחה, זז יחד עם הכסא וגרד בינתיים את הרצפה, היה אז הסבא גוער בו בנעימה ותובע על היעדר דרך-ארץ: איככה זה יושבים בחברה ומקיימים רעש על-ידי גרידה על הרצפה. ועוד: הרי מקלקלים רכוש אחרים, וזהו גזל ממש. והתביעה הייתה כה חזקה, כאילו באמת היה כאן גזל פשוט. ואנו הרי ידענו עד כמה לא תפס אצלו מקום ממונו ורכושו ידענו את מידת וותרנותו שלא דאג לעצמו ולגופו. תביעתו הייתה רק לחנך וללמד, להורות את דרך-החיים, דרך התורה והיראה.

תולדות ימי חייו של ה"סבא", ומפעליו
ר' נתן צבי פינקל, ה"סבא", נולד בשנת תר"ט בעיר ראסיין שבליטא. בעודו נער נתייתם מאביו ומאמו וגדל בבית קרוביו בווילנא. כשרונות וכוחות נפשו הבלתי-רגילים נתגלו עוד משחר ילדותו. בהיותו בן ט"ז כבר התפרסם כעילוי וגדול בתורה. רבי אליעזר מקלם, אב-בית-דין, לקחהו לחתן לנכדתו. בשנת תרל"א התוודע אל רבי שמחה זיסל מקלם, הגדול שבתלמידיו של רבי ישראל סלנטר, ותכף התקשר אליו בכל נימי נפשו. ר' שמחה זיסל מסר לידו את הנהלת "תלמוד התורה" שהתקיים בעיר גרובין ועבר אחרי כן לקלם. כעבור שנים אחדות עזב את ה"תלמוד תורה" ויצא להפיץ את תורת המוסר בדרכו המיוחדת בערי ליטא.

השקפתו הייתה שצריך לקרב קודם כל את בעלי-הכשרון וגדולי-התורה, כי בהם תלוי קיומו של העם היהודי. בזמן ההוא לא התקיימה שום ישיבה מרכזית, שתהא מתאימה לתפקיד הנכבד של קליטת הלומדים המצוינים. כי גם על ישיבת וולוזין הנודעה לתהילה עברה הכוס, בעקב פקודת הממשלה הצארית ברוסיה לסגרה. כבוד התורה התחיל לרדת פלאים, והצורך במקום-תורה מרכזי ושופע גדולה הורגש בכל תקפו. את התפקיד האחראי הזה הטיל ה"סבא" על שכמו, והודות לכשרונותיו ומרצו הבלחי מוגבל קיים משימה כבדה זו והוציאה לפועל.

בתור מפעל ראשון עזר לייסד את ה"כולל" הקובנאי ואחר-כך את ישיבת טלז. מלבד זה לקח אז "הסבא" חלק פעיל בישיבה, שהייתה קיימת אז בסלובודקה, ונקראה בשם "ישיבת רבי הירשל". ר' צבי לויתן, שהיה מכוונה ר' הירשל מסלובודקה, היה אדם מופלא. גם הוא מתלמידיו של רבי ישראל סלנטר היה. בשנת תרכ"ג יסד את ישיבתו בסלובודקה, והיה הולך בעצמו לאסוף תלמידים. הוא היה אומר כי יש להשתדל בהשגת תלמידים אף עד כדי חטיפה. כשהיה פוגש ילד, היה נכנס אתו בשיחה ומשפיע עליו שיכנס לתורה ואחר כך משפיע על ההורים. הודות לכך הצליח לאסוף מאות תלמידים, והישיבה הלכה וגדלה. אולם כל עול החזקת התלמידים היה מוטל על רבי צבי, ותמיד היה מסובך בחובות. היה לווה מאחד ומשלם לשני וחוזר חלילה. הוא בעצמו היה עוסק באוסף מצרכים בשביל הישיבה. בימי חופש-הלימודים היה יוצא לכפרים ואוסף אצל הכפריים היהודיים תפוחי אדמה, ירקות וכדומה, אוגרם במרתפים ומספק בהם את התלמידים. גם אשתו הייתה עוזרת לו בזה, אוספת מצרכים אצל נדיבים ובעצמה מבשלת ומחלקת לתלמידים. ואחרי הכל הייתה הכלכלה דחוקה מאד, לחם צר ומים לחץ. מתוך אותו תמחוי היו מתפרנסים גם בני ביתו של רבי צבי, שהיה כל ימיו עני מדוכא. אשתו הייתה בוררת את תפוחי-האדמה הקטנים, שאי אפשר לקלפם. ואחרי שהייתה מבשלת אותם על קליפותיהם, הייתה כל המשפחה ניזונה בהם, בתוספת מי-המלח משל חביות הדגים המלוחים. ר' צבי בעצמו היה אוכל ארוחה אחת ביום.

רבי נתן צבי קבל עליו בשנת תרל"ז את ההשגחה המוסרית של ישיבת ר' צבי והכניס בה הרבה תיקונים. הוא קבע לר' הירשל שכירות קבועה, הוסיף עוד ראשי-ישיבה, ובחר בתלמידים טובים, כדי להרים את דרגת המוסד. לאחר זמן יסד מגומרי ישיבה זו את הישיבה הגדולה בבית-המדרש "הלווית המת", שממנה התפתחה במרוצת הזמן ישיבת "כנסת ישראל" המפורסמת, ומאז שימשה ישיבת רבי צבי (ר' הירשל) כעין מכינה לישיבה הגדולה 4.

מלבד זה אסף ה"סבא" בחורים גדולי-תורה ממקומות אחרים ויסד אתם את הקיבוץ בבית-המדרש "הלווית המת". ככה הפכה סלובודקה ביוזמתו למרכז של תורה, שכילל כולל לאברכים, קיבוץ לבחורים גדולי-תורה, וישיבה לצעירים בעלי-כשרון. כל מוסדות התורה שיסד התפתחו במהירות גדולה, וכפי שכתב רבי נפתלי אמסטרדם זצ"ל, כבר הגיע אז מספר לומדי התורה בסלובודקה בשנת תרל"ט למאה וחמישים איש 5. גם בקובנה התמסר לגדולי התורה ותמך בהם ביד רחבה. העובדה שהוא עמד ליד ההגה של כל מוסדות התורה, אפשרה לו להפיק מכולם תועלת רוחנית; הוא סידר, שגדולי "הכולל" יבואו מדי פעם בפעם להגיד את שיעוריהם לבני-הישיבה.

בשנת תרמ"א הוציא ה"סבא" את הספר "עץ פרי" בעילום שמו של המו"ל. בספר הזה באו מאמרים נלהבים לחיזוק התורה והמוסר מפרי עטם של ר' ישראל סלנטר, ר' יצחק אלחנן, ר' אלכסנדר משה לפידות, והקדמה מה"חפץ חיים", וכן הערות מאת המו"ל, שהוא הוא ה"סבא", בצרוף קול קורא לעורר את הלבבות לתמיכת ה"כולל". את הספר הפיץ באמצעות השדרי"ם, שבשפת לימודם ויראתם השפיעו הן לטובת הרמת קרן-התורה בכלל בכל מקום בו דרכה כף רגליהם, והן למען ה"כולל" שלקיומו בכבוד השיגו את האמצעים הדרושים.

אך גולת-הכותרת של עבודתו הייתה הישיבה "כנסת ישראל".

סדר-החיים בישיבה ושיטת-הלימודים
כדי להעמיד את הישיבה הגדולה על יסודות איתנים, שקד ה"סבא" להנהיג סדר-לימוד קבוע. כל התלמידים היו חייבים ללמוד מסכת אחת במשך זמן הלימודים. כתלמידים לישיבה נתקבלו רק בחורים מופלגים בתורה ובעלי כשרונות. ה"סבא" היה רגיל לומר, שתלמיד המחונך בכשרונות עילויים, עלול לגלות את סתומות הש"ס, שעד עכשיו לא הצליחו לפענחן. הש"ס - אמר - מהווה עולם מלא. ואטו מילתא זוטרתא היא ש"ס חדש? ההתמדה בישיבה הייתה עצומה, למדו בה יומם ולילה, בלי הפוגות עשרים וארבע שעות ביממה, כדי שקול התורה לא יהא נדם בין כתליה אף לרגע אחד. לשם כך הנהיג משמרות מתחלפות, ורק אחרי שהמשמרת החדשה הופיעה, הסתלקה הקודמת. אפילו במוצאי ימים-טובים, וגם במוצאי יום-הכיפורים, הזדרזו התלמידים לבוא לישיבה ולשקוד על התורה ועל העבודה. בזמנים בלתי-רגילים כאלה היה ה"סבא" מראה דוגמא, בבואו בעצמו לישיבה ובהפיחו רוח של התלהבות והתרוממות הנפש בחוג התלמידים.

ואלה היו סדריה הקבועים של הישיבה:
זמן תפילה
סדר א'
סדר ב'
מוסר
קיץ - 7 בבוקר
מ-9 עד 2:30
מ-4 עד 8
מ-9 עד 9:30 בקיץ ובחורף
חורף - 8 בבוקר
מ-9:30 עד 2:30 מנחה
מ-4:15 עד 9

מט"ו באב והלאה: סדר שלישי אחר תפילת המעריב, עד 11 בלילה.

מוסר למדו כל יום בין מנחה למעריב. בשבת בין-השמשות קיבל לימוד המוסר אופי מיוחד. היה זה חשבון כל השבוע לראשית השבוע החדש, געגועי השבת לפני חשכה, מצב-הרוח של שבת-בין-השמשות, שהשתלט על האדם היהודי בצאת השבת, כאשר הנשמה יתירה עוזבת אותו, התגברו עוד יותר על-ידי חשבון הנפש הרציני.
"כל יום, בין מנחה למעריב, ובייחוד בשבת בין-השמשות, נראתה הישיבה כאוניה העומדת לרדת למצולות-ים. שבת-הקודש חולפת. כולם רוצים לעצור את המנוחה לעוד רגע קט. אולם החשכה הולכת וגוברת. צללים כבדים מגיחים על גבי הקירות. בא שבוע של חול. אך עדיין אסור להדליק אש. אי אפשר לעיין בספר. אז שוקעים כולם בהרהורי מוסר 6. ואחרי שנאם הסבא "מוסר שמועס" היו מתפללים תפילת מעריב.

המוסר בסלובודקה
השאיפה הייתה להצביע תמיד על עליונותו של המין האנושי ועל גדלותו, המכשירה אותו להתעלות, עד שיגיע לו התואר כתר הבריאה האלוקית בכללה. כתוצאה ממדרגתו העליונה שתופס האדם בבריאה, מוטלת עליו אחריות גדולה כלפי מעשה ידיו של הקב"ה. והנה אחת משיחותיו של ה"סבא" לפני תלמידיו בישיבת סלובודקה, כפי שנרשמת על-ידי אחד מתלמידיו 7:
"יודעים אנחנו שהחיוב היותר גדול המוטל על האדם הוא קבלת עול מלכות שמים עליו. המלכה זו מתבטאת אצלנו בייחוד על-ידי הברכות שחויבנו לברך למלך העולם על כל הנאה שבאים ליהנות מעולמו של הקב"ה. רגילים אנחנו להבין שחיוב קבלת המלכות בא רק כדי להכניע את האדם לפני בוראו למען יקבל מרותו וישתעבד לפניו שעבוד גמור, ועניין הברכות הוא מעין מס שהטיל הקב"ה על הבאים להתענג מטובו, למען יזכרו את שעבודם ולא יסיחו דעתם ממנו לעולמים.

אבל כאשר אנו מסתכלים בעניין זה הסתכלות ראויה, מקבלים הדברים צורה אחרת לגמרי. הכרת המלכות לא באה כדי להטיל מרות והשתעבדות, וחיוב הברכות איננו מס, שהטיל הקב"ה על הבא לקבל חסד מעולמו, אלא הכרת המלכות היא מקור העונג של הבריאה, וחיוב הברכות הוא שורש החסד איטר עליו נבנה העולם. וכיצד הוא הדבר?
מטבע הרגשת האדם, שאין היא. מתפעלת אלא מן ההופעה החדשה. הדבר הקבוע תדיר אין בכוחו לעורר הרגשה. וגם הרגשת העונג מתעוררת רק אז, כשהיא מולידה דבר שלא היה, מציאות חדשה. ועל כן אי אפשר לו לאדם להרגיש את עדן ההוויה אם לא יקדם לו צער חסרונה. ובה במידה שירגיש את צער החסרון, באותה מידה תגדל ההנאה מהשלמת החסרון.

והנה כל העולם כולו הוא מקור של עונג ונועם. כל פרט ופרט של המציאות, כל השתלמות של הבריאה, כל תנועה של ההוויה, הם מחוללים כבירים להוד ועדנה, להנאה ושמחה לאין שיעור. שקוע האדם בים של תענוג ורק ההרגל התמידי שהוא מורגל בו, מישן את הרגשתו, וטעם הנאתו נפגם ונחלש.

רואה הוא בעיניו את הדר הטבע וזיו שלל צבעיו. ראייה זו צריכה לענגהו עונג רב ולהנותו הנאה בלי מצרים. ובכל זאת אינו שמח בראותו, מורגל הוא לראות ולשמוע תמיד, ואין לו בהם כל חידוש לעורר את רגש השמחה. חסד גדול עשה ה' עם האדם והשלימו בחושיו מיום היוולדו ומעולם לא הרגיש צער חסרונם ועל כן איננו מרגיש גם את ההנאה מחסדי ה' אלה.

כדי להוציא את האדם משגרת הרגלו, כדי לחדד בו את חוש הרגשתו, שירגיש את נועם הבריאה וחסדי ה' הממלאים את כל חלל העולם, קבעו לנו חז"ל סדרן של ברכות. הברכות הללו מרגילות את האדם להכיר שבורא העולם "מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית". כל הבריאה כולה כאילו זה עתה נבראה, והאדם כאילו אך זה עתה נולד. הן מלמדות אותו להסתכל ולתת ציור נאמן לנפשו, כאילו עוד לפני רגע היה אין ואפס, ואך לפתע פתאום האיר לו ה' פנים, ויוציאהו לאור עולם, ויפתח זרועות ידיו ועצמותיו יחלץ, אוזניו השמיע, שכלו השכיל, ודעתו החלה להתרחב.

מה גדולה שמחתו בהתחילו להרגיש שהוא חי וחש, חושב ומבין. ומה רבה הנאתו בחושו בנפשו חיים חדשים וכוחות חדשים. הרגשות אלו מנעימות את חיי האדם תמיד, והן מתחדשות ובאות ע"י כוונה גדולה והתבוננות עמוקה בברכות: פוקח עיוורים. . . מתיר אסורים. . , זוקף כפופים. . . המחזיר נשמות לפגרים מתים. . .

ואולם בהרגשות הללו עדיין לא נגמר סכום התענוגות ושלמות הנאת החיים. רגשי-עונג אלה באים רק מהסתכלות בהשלמת גוף האדם. עונג משנה, ושמחה כפולה ומכופלת מרגיש האדם בהסתכלו הסתכלות עמוקה בהתפתחות שכלו, ויחדש בקרבו רגשי העונג מפרטי עלייתו ממדרגה למדרגה, ממדרגת התינוק בר-חד-יומא, שהוא בבחינת שוטה שאינו מרגיש כלום, עד מדרגת האדם הגדול שעלה במעלות העליונות של החכמה. התפתחות השכל היא המקור הגדול ביותר להנאה ולעונג.

כל איש העוסק בתורה ומתעניין בלימודיה יודע ומרגיש מה גדולה הנאתו בשמעו דבר חידוש בלימודי התורה, ומה גם כשעולה בידו לחדש בעצמו איזה חידוש בהבנתה.

גם סימני השכל היותר קטנים מענגים את נפש המכירם ומרגישם. מה גדול ששון-לבם של ההורים בשמעם את ילדיהם מתחילים לפטפט אף הברות קטועות. משנה עונג הם מתענגים כשהילדים עולים עוד דרגא, וכבר יודעים לחבר את ההברות, עד כדי מלה שלמה "אבא", "אמא". ותענוגם גובר כששכלם של הילדים ממשיך להתפתח והריהם מבינים כבר את צורת האותיות וקוראים "אלף-בית" וכהנה וכהנה אלפי אלפים וריבוא רבבות מדרגות זו אחר זו לאדם מדי עלייתו בסולם ההתפתחות לאט לאט, עד היותו לאיש גדול וחכם. כל התפתחות קטנה תגרום שמחה חדשה.

אולם מכיוון שההרגל שולט בכל ומתיש תמיד את כוח הרגשת העונג מן ההתפתחות המושגת, על כן ישכח האדם את התענוג והשמחה שבהתפתחות הארוכה שעברה עליו ושכבר נתרגל בה, אילו עמד טעם הרגשת העונג של ההתפתחות התמידית בעינו, ריחו לא נמר וטעמו לא פג ע"י ההרגל, כי אז היה האדם מרגיש את טעם כל ההנאות והתענוגות של כל מדרגות ההתפתחות שלו. אך תחיית ההרגשות העמומות הללו באה על-ידי סדר-הברכות שקבעו לנו חז"ל.

מתוך סדרן של ברכות יוצא לנו חידוש ההרגשות מכל מיני ההכרות השונות.

ואולם בכל האמור עוד טרם נגמר מילוי ההנאה ומידת-העונג שאנו מקבלים על-ידי סדר הברכות. עוד רב טוב צפון בו לאדם המתבונן בו ומכוון בו כוונה הוגנת.

יודעים אנו שבנוגע לכל דבר המענג אותנו, אנו רגילים לשים לב בו לא רק אל עצם השגת הדבר, אלא גם אל האופן שהוא מוגש לפנינו. מאכל טוב ומתוק, כשהוא מוגש בידים מגואלות, לא ינעם לנו כמו לחם ומלח המושטים לנו ע"י שר וגדול. ומה גם אם האדם החשוב ביותר יטריח עצמו להלבישנו ולהנעילנו, לרחצנו ולסוככנו, ובכבודו ובעצמו יושיט לנו את כל צרכינו. ומה תגדל ההנאה ומה ירבה העונג, כשאנו מעלים על לבנו בסדר הברכות שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא "אוזר ישראל בגבורה" ו"עוטרו בתפארתו" ומטפל בה כאב בבנו יחידו, נושאו בזרועותיו ומשתדל למלא כל מאווייו. והרי מבלעדי הקב"ה אין לו כוח לאדם. לעשות ולא כלום. ורק הוא, כביכול, מלבישו ומפשיטו, מכניס ומוציא, מאכיל ומשקה את כל אחד ואחד, ומה גדול העונג בידענו ובהרגישנו את כל אלה.

באופן כזה, הכרת המלכתו איננה עול. ומה הקב"ה חפץ להטיל עי האדם, כי אם דרישה של התבוננות והסתכלות בחסדי ה' וטובו, הממלאים את חלל העולם, למען יהנה מידיעת אשרו ויתענג מחסדי ה' הסובבים אותו. ומה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליהנות ולהתענג מטובו וחסדו כל הימים,

והייתה הנאתכם עבודתכם, ותענוגיכם המס שלכם, וההכרה וההרגשה בטוב חסד ה' ברוב עומקם ורוחבם תשלום החסד.

המשך המאמר