ישיבת וולוזין

הרב ד"ר שמואל ק. מירסקי

- ה מ ש ך -נפש החיים
"נפש החיים" - זהו השם שנתן ר' יצחק לכתבי אביו ר' חיים, שהניח אחריו וציווה להדפיסם בספר. כך היה גם מנהגו של ר' חיים לחתום על מכתביו - "ונפש החיים באמ"ו מוהרי"ץ זלה"ה מוולאזין" 58, שכן כל חייו מקופלים ומובלעים בספר, וממנו בלבד יש ללמוד על נפשו ועל חייו.

כ"מורה נבוכים" להרמב"ם כן מתחיל "נפש החיים" לר' חיים מוולאזין בהגדרת צלם אלקים, אבל עיקר חפצו שלו הוא להראות עם כניסה בשער הראשון מספריו על כוחו העצום והטמיר שבאדם, זה הדבק במידת קונו, ליצור ולהשפיע על כל העולמות:
"וזאת תורת האדם, כל איש ישראל אל יאמר בלבו ח"ו, כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום עניין בעולם, אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו, שכל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע לא את אבידו ח"ו, ומה רבו מעשיו ומאד גדלו ורמו, שכל א' עולה כפי שרשה, לפעול פעולתה בגבהי מרומים בעולמות וצחצחות האורות העליונים" 59. בעיה שנתחבטו בה ראשונים אם אדם גדול ממלאך או להיפך60 הוא פותר באמירה שאלו ואלו דברי אלקים חיים רק בבחינות חלוקות61. ובסוף השער:
"וכאשר נחתם התלמוד הקדיש, אנו אין לנו אלא לשמור ולעשות ככל הכתוב בתוה"ק שבכתב ובע"פ ככל משפטם וחקותם ובזמנם ופרטיהם ודקדוקיהם בלי נטות מהם נטיה כל דהו. וכשיקיימם איש ישראל כראוי אף אם לא יכוין וגם לא ידע כלל טעמי המצות וסודות כוונתם, עם כל זה נתקיימו המצות ויתוקנו על ידיהם העולמות ויתרבה בהם קדושה ואור בכל מצווה לפי שעתה ומקורה וענינה, ויותן עוז לאלקים ית"ש, שכן קבע הבורא ית"ש טבעם של העולמות שיתנהגו ע"י מעשי האדם, וכל מצווה היא העולה מעצמה לפעול פעולתה המיוחדת לה" 62.
בסוף שער זה קלע כאילו לבעלי תנועת החסידות מזה ולבעלי תנועת ההשכלה מזה, והראה על הדרך שבין שני השבילים, שביל האש ושביל הקרח, זו הדרך המיוחדת של ליטא שחביבת וולאזין הייתה לבית היוצר למורי התורה שלה.

לאחר שהוא מראה בשער ב' ובשער ג' מ"נפש החיים" את דרך העבודה שבלב, זו תפילה, שנכבשה באותה נעימה כבושה וכובשת את הלב שלה בישיבות הליטאיות שיצאו בעקבות ישיבת וולאזין, הוא שב לעיקר לימוד התורה:
"והן עתה בדורות הללו, בעוונותינו הרבים נהפוך הוא, הגבוה השפל, שכמה וכמה שמו כל עיקר קביעת לימודת רוב הימים רק בספרי יראה ומוסר, באמרם כי זה כל האדם בעולמו לעסוק בהם תמיד, כי המה מלהיבים את הלבבות, אשר אז יכנע לבבו להכניע ולשבר היצר מתאוותיו, ולהתיישר במדות טובות, וכתר תורה מונח בקרן זווית. ובעיני ראיתי בפלך א' בכ"כ התפשט אצלם זאת, עד שברוב בתי מדרשם אין בהם רק ספרי מוסר לרוב, ואפילו ש"ס א' שלם אין בו. וטח עיניהם מראות מהבין והשכיל לבותם, אשר לא זו הדרך בחר בו ה' כי לא ירצה, ועוד מעט בהמשך הזמן יוכלו להיות ח"ו ללא כהן מורה, ותורה מה תהא עליה?"63

ישיבת וולאזין הייתה התשובה לשאלה זאת, והיא שחסמה את הדרך בפני התפשטות החסידות במדינת ליטא.

מה שעשה ר' יהודה הלוי בספרו הכוזרי - מלחמה בכלי זינה של הפילוסופיה נגד הפילוסופיה, עשה ר' חיים מוולאזין בספרו נפש החיים - מלחמה בכלי זינן של הקבלה והחסידות נגד התפשטותן במקום לימוד ש"ס ופוסקים. "ותחלה אשים דברתי", הוא אומר,
"בעניין עסק התורה לשמה. מהו עניין לשמה? כי גם זה פרי חטאת לכמה המונעים עצמן מעסק התורה הקדושה בחשבם כי עניין לשמה פירושו בדביקות גדול בלי הפסק. וגם רעה חולה יותר מזה, שסוברים בדעתם שעסק התורה בלא דביקות אין כלום, וללא שום תועלת ח"ו. לזאת כשרואין עצמן שאין לבם הולך לזאת המדרגה שיהא לימודם בדביקות תמידי לא יתחילו כלל ללמוד. ועל כן תפוג תורה חס ושלום" 64.

ומהי הגדרתו החיובית של "תורה לשמה"? החכמה מאין תימצא. ראשית חכמה יש לברר מה אין במושג זה, כדי להבין מה שיש בו. ובכן הוא פותח שוב בשלילה:
"האמת הברור, כי לשמה אין פירושו דביקות, כמו שסוברים עתה רוב העולם שהרי אמרו רז"ל במדרש65 שבקש דוד המלך מלפניו ית' שהעוסק בתהילים יחשב אצלו ית' כאלו היה עוסק בנגעים ואהלות. הרי שהעסק בהלכות הש"ס בעיון ויגיעה הוא יותר נעלה ואהוב לפניו ית' מאמירת תהילים. ואם נאמר שלשמה פי' דבקות דווקא, ורק בזה תלוי כל עיקר עניין עסק התורה, הלא אין דביקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל היום. וגם מי יודע אם הסכים הקב"ה על ידו בזה, כי לא מצינו בדבריהם ז"ל מה תשובה השיבו הוא יתברך על שאלתו66. וגם כי היה די לעניין הדביקות במסכת אחת או פרק או משנה אחת שיעסוק בה כל ימיו בדביקות, ולא כן מצינו לרז"ל שאמרו על ריב"ז שלא הניח מקרא משנה הלכות ואגדות כו'67. והיינו כי מהעלותו על לבו תמיד כי עדין לא יצא ידי חובת עסק התורה לשמה במה שלמד עד עתה, לזאת היה שוקד כל ימיו להוסיף לקח תמיד מיום ליום ומשעה לשעה.

ובמשלי רבתא פ"י, אמר ר' ישמעאל: בא וראה כמה קשה יום הדין, שעתיד הקב"ה לדון את כל העולם כולו כו'. בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, הקב"ה הופך את פניו ממנו, ומצירי גיהנם מתגברין בו כו', והם נוטלין אותו ומשליכין אותו לגיהינום. בא מי שיש בידו שני סדרים או שלשה הקב"ה אומר לו: בני כל ההלכות למה לא שנית אותם כו'. בא מי שיש בידו הלכות אומר לו: בני תורת כהנים למה לא שנית שיש בו כו'. בא מי שיש בידו תורת כהנים אומר לו: בני חמשה חומשי תורה למה לא שנית שיש בהם קריאת שמע תפילין ומזוזה. בא מי שיש בידו תלמדו, הקב"ה אומר לו: בני הואיל ונתעסקת בתלמוד, צפית במרכבה כו', כסא כבודי היאך הוא עומד כו' חשמל היאך הוא עומד ובכמה פנים הוא מתהפך כו' ע"ש באורך68. ומסתברה נמי הכי, שהרי כמה הלכות מרובות יש בש"ס שבעת אשר האדם עוסק בהם הוא צריך לעיין ולהעמיק מחשבתו ושכלו בעניני הגשמיות שבהם כגון קינין ופתחי נדה שהן הן גופי הלכות, או המשא ומתן בש"ס וכללי דיני מיגו של רמאות, שהיה הרמאי יכול לטעון, וכמעט בלתי אפשר שיהא אצלו אז הדביקות בשלימות כראוי" 69.

אמרתי שב"נפש החיים" עשה ר' חיים מלחמה בכלי זינן של הקבלה והחסידות נגד התפשטותן במקום ש"ס ופוסקים, ואולי נכון יותר לומר שעשה שלום ביניהם. הנה דברים בפי חסיד אחד מתלמידי ר' חיים70:
"הייתי יושב ולומד בשבת תחכמוני וולאזין אצל הגאון האמיתי ר' חיים, וידוע לכל שהיה תלמיד מובהק של הגאון הנ"ל (הגר"א) ואני היית ממקורביו וראיתי גודל פחדו ויראתו בזכרו שמו הקדוש של רבו הגאון מווילנא, כי ממש פניו היה לפיד אש בזוכרו, ואף על פי כן בעניין האזהרות של הגאון הנ"ל על הכת שלנו ראיתי בחוש שלא נתן מקום לדבריו כלל וכלל... ואני ראיתי בעיני שיושבים כמה חסידים בהישיבה שלו, וגם קירב אותם בכל מיני התקרבות... וגם ראיתי כמה נוסעים מהכת דחסידים דרך וואלאזין, עיכבם רו"מ חיים הגאון הנ"ל עד שבת, ושבתו אצלו בכבוד גדול. ופעם אחת בא החסיד, הרב ר' ישראל יפה מדפיס דק"ק קאפוסט ועכב אותו עד שבת, ושבת אצלו בכבוד גדול כאחד מהרבנים הגדולים, ובתוך הסעודה הפציר מאתו שיאמר לו מהני מילי מעלייתי ששמע מרבו הקדוש דלאדי, ודרש לפניו, והוטב בעיניו מאד. הגד נא, ידידי, מי הוא המכריע, אם אנחנו אנשים השפלים, או תלמידו מובהק הגאון הגדול ר"ח אשר בכחו יש להכריע.

ועוד אחת ראיתי יותר על כולנה, כי בנו יחידו הנחמד לו, הרב מ' יצחק יש תחת ידו כל הספרים מרבותינו מרייסין, וגם כל הדרושים הנכתבים, והוא לומד אותם ומעיין בהם בעומק הדעת. ובכל שבת בעת שהוא דורש 71 לבני הישיבה מעין הפרשה דרכו לדרוש ההפטורה על דרך הקבלה. ושמעתי שדרש את ההפטורה כמו שמבואר בהכתבים שיש תחת ידי מרייסין, כי דרכו של רבנו הגדול מלאדי היה לדרוש בכל שבת ההפטורה. ומעם אחת בא אביו הגאון בעת שדרש ההפטורה, והוטב בעיניו מאד, ואמר בזה הלשון: בני דרשן גדול הוא".

היפלא מעתה בעינינו שפני מה ציווה לבנו במיוחד על בית האולפנא שלו ועל הדפסת הספר "נפש החיים", כשלא ציווהו על שאר חידושיו ותשובותיו 72.
בספר זה צרורה נפשו ונפש ישיבתו כאחד.


אורח לימודו עם התלמידים
אעפ"י שלא היה נוהג ר' חיים לכתוב בעצמו את שיעוריו שהיה משמיע לתלמידיו היו הם כותבים אותם ומניחים לפניו שיעבור עליהם. מתוכם היינו יכולים לעמוד על אורח לימודו, אבל חבל שמהם אבדו עוד בחייו בשעת השריפה שהייתה בוולאזין ביום ד' י"ד אייר, בשנת תקע"ה 73, ומהם נתפזרו בידי תלמידיו. מחידושים אחדים המשוקעים בספרי תלמידיו וביותר מחידושיו המשוקעים בתשובותיו, יש לעמוד על טיב שיטתו 74.

שיבה אל המקורות כדי לשאוב מהם מלוא המדה ולא להסתפק בהבאות של אחרים ולצאת בכלים שאולים הייתה ראשית הוראתו לתלמידים. בהקדמתו ל"באור הגר"א" כותב ר' חיים סקירה על דרכי הלימוד וההוראה בשורות קצרות וממצות, וזו לשונו:
"ובראות רבותינו חכמים הראשונים ז"ל אשר אחר חתימת התלמוד, כי מחמת כובד הגלות נתמעטו הישיבות, וראו כי מעטים המה בני עליה השטים בים התלמוד, למצוא בו את כל המעשה בכל דקדוקי פרטי דינים, ואחב"י אשר בגולה יפוצו בכל פנה, ונתרבו הקהלות מבני ישראל, והמורים מתוך הש"ס נתמעטו. לזאת חיברו חיבורים שיהא בהם הלכות פסוקות75. וכן בדורות שאחריהם ואחרי אחריהם, הכל לפי הספיקות ומפיקי ספיקות, המתחדשים בכל דור ודור, עד שקמו רבותינו בעלי הש"ע ז"ל, וערכו השולחן לפני כל מי שיש לו פה לאכול ולטעום דבריהם ממקורם הברוך. ועם היות שהמה לנו לעינים להורות את הדרך אשר ילכו ב"י ואת המעשה אשר יעשון, ולמי שקצרה יד השגתו להבין ולהורות מתוך הש"ס, מה טובו ומה נעמו דבריהם, הלכות פסוקות וברורות.

אמנם העם בכל דרכי ה' הישרים צדיקים ילכו בם וכו' כי רבים יכשלו לפרוק מעליהם עול יגיעת למוד הש"ס, להוציא ממט הלכות, ואומרים כי הלימוד אשר למעשה הוא רק לימוד הש"ע. ואף אם לומדים גמרא אינם לומדים אלא לחדד השכל. ויש שמניחים את התלמוד לגמרי, ומסתפקים בלימוד הש"ע לבד. ולא זו היא הדרך הישרה שחננו ה' בינה לדלות ממעמקי דברי הש"ס, אשר כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל נכלל בדבריהם הקדושים. וצדיקים ילכו ביושר דרכם, להיות עיקר הוראתם מן הש"ס. ולימוד הש"ע הוא להיות להם למזכרת לזכור הדינים, כי היא הסולת בשיטות הש"ס" 76.

והנה שיטת רבנו בלימוד ובהוראה, כפי שהיא משתקפת באחת מתשובותיו שלא ללמד על עצמה יצאה אלא על הכלל,
"וכת"ר נמשך אחר דעת המהרש"א בבכורות (ד' כ' ע"א) שכתב שם לפרש דעת התוס' דבגוסס מחמרינן אפילו בדיעבד. והנה כבר רמזתי במכתבי הראשון לעיין בתוס' בכורות הנ"ל, ולא רציתי להאריך שם במילתא דפשיטא לי.

ועתה אפרש שיחתי, דכוונתי היא שאינני מסכים עם המהרש"א בפי' דברי התוס'. . . והמהרש"א לשיטתו נדחק שם בהא דאייתי ראי' מסוגיא דסבלונות, ולפי מה שכתבתי דבריהם פשוטים, והוא ברור. ומה שהביאו למהרש"א לדחוק כן בדברי התוס' הוא כמ"ש שם לעיין ברא"ש, והיינו משום דכי שם הרא"ש דבגוסס סמכינן מיעוטא לחזקה, ומהכא משמע לי' דלעניין דיעבד קאמר, דאי לעניין לכתחלה, הרי למיעוטא גרידא נמי חיישינן, כמו גבי מסבלי והדר קדשי. אבל משום הא לא איריא 77. . .

וראיתי שכת"ר כתב שיש לו אריכות דברים על דברי התוס' (דף קכ"א בד"ה ולא היא) ונראה דקשי' לו למר מדברי התוס' בכורות, למאי דס"ל כהמהרש"א שם, מחמת שהי' המהרש"א צדיק הראשון בטחתי במופלא שבסנהדרין 78 שלא ישא לו פנים בדין זה, ויקשיב על דבר אמת אשר אתי כדכתיבנא.

דברי אלה העתקתי מאשר הכינותי לשלוח אחר הפסח העבר ולא אסתייע מילתא. שוב הגיעני אמרי נועמו אלי כתוב להשיב על דברי הראשונים, ובאתי להשיב על סדר תשובת כת"ר ובקצרה, כי סמכתי על רוחב בינתו. . . וכבר רציתי לתרגם אליבא דשיטת כת"ר. . . אמנם ראה אבי ראה כמה דחוקים נקבל עלינו לסבול לפי זה. ודברי בעל נו"ב אינם לא מקרא ולא משנה, שנדרוש עליו תלי תילים לעשות סניגרון לדבריו, ובלי ספק דאישתמיטתיה להרב בעל נוב"י סוגיא דב"ב דרוכן לאבד. ומה הרעש? הלא מצינו גם לגדולי הראשונים כן, וגם בש"ם אמרו אישתמיטתי'". . . וגי' שמצא הכ"מ ספי'ט דט"מ ודאי גירסא דחוי' היא מהראיו' נכונות שהביא כת"ר. וגם ברמב"ם גופיי במקומו הוא מוכרע. . . וכן הרשב"א והר"ן הוו בקיאי טפי בגי' הרמב"ם ולא גרסי כן.

שוב ראיתי במהרי"ט שכתב ג"כ שהיא גי' איזה תלמיד... אחר הדברים והאמת שדברנו בס"ד עומד אני בדעתי ככוחי אז כן עתה בכוח דהיתירא. אחלי יכונו דרכי כת"ר לשמור משפטי צדק הראוי למופלא שבסנהדרין, שלא לישא פנים בדין לחכמים, שאני חולק עליהם בדין זה, כי אף שתלמידים אנחנו, ומימיהם הכינו לנו אלא שאין לנו פה לשתות בצמא דברי קדשם כראוי להם, אמנם בתורה דכתיב בה אמת הלא בלתי אל האמת עינינו.

ותלמיד שאמר דבר הלכה אין מזיחין ואין מזניחין ואין מזחיחין, ולזה שומעין שאמר כהלכה. ודבר מה ישיבני כת"ר בזה, אסלסלם ואחבקם, ולא אזוז מחבב כל דבור ודבור על אפניו, ואענדם עטרה על ראשי, ומיני' ומינאי יתקלס עילאה ית"ש. ברוך חכם הרזים, שאין דעת בני אדם דומה זה לזה, ואלו ואלו דברי אלקים חיים, ובלבד שיכווין לבבנו להוציא הדין לאמיתה של תורה, והוא ית"ש למען חותמו אמת יפקח עינינו להמציא לנו דרך האמת בתורה דכתיב בה אמת ושלום שלום כפלינא כנפש כת"ר ונפש החיים באאמ"ו טוהרי"ץ זצלה"ה ר"ח תמוז תקס"ב לפ"ק" 79

מכאן אנו רואים עד כמה נאמן היה לשיטת רבו הגר"א שלימדהו לא לישא פנים בהוראה 80. ויותר מזה, יש לראות עד כמה הגיעו אצלו רוחב הדעת וחירות הדיבור בחתירתו אל האמת. בדיקת המקורות הראשונים ושיקול הדעת הישרה, מבלי לשים לב אל פלפולי האחרונים, היו מידותיו ששנה גם לתלמידיו. האמת הייתה נר לרגלו.
"זה דרכי מעודי איטר חנן ה' את דעתי לקיים מסברא דנפשאי דילן היא, ואף אם כן אמצא בספר בר מזלי' אנא, וכן אם אמצא בספר דרך אחרת, אשר דרכו ירט לנגדי, אין דרכי להביא דבריו ולסתור אותם והמעיין האמיתי יבחר דרך האמת כי בתורה דכתיב בה אמת, בלתי אל האמת עינינו. ברוך ה' אלקים אמת שומר הבטחתו אמת כי לא תשכח תורת אמת מפי זרע אמת" 81.

הישנות המלה אמת כמה פעמים הוא אות ששקד על דרך לימוד זה כנגד המתכוונים למרוד בה. ואמנם אחד מתלמידיו מספר שבבואו ללמוד לפניו הי' ניהג להגיד לו "חידושים" ולא עוררו אצלו אלא גיחוך. יגע עליו רבו שתי שנים עד שהעמידו על דרך האמת82. לימוד הגמרא לא היה אצלו לחידוד, ולימוד הפוסקים לליבון, שניהם היו לבירור ולליבון כדי לבוא אל האמת. ואם הותר דרך החידוד לצעירים לא הותר לגדולים. באחת מתשובותיו הוא כותב:
"והרב ת"צ כבר הקשה זאת ע"ד עצמו ושיטתו ונדחק מאד בזה עד שראוי להפליא שהניח דרכו דרך הקדש ובחר ללכת אחרי דרך בחורי הישיבה" 83.
מהו "דרך בחורי הישיבה? " - זו דרך החידוד שעם גידול והתפתחות יש להגמל ממנה.

הספר שבו משתקפים דרכי הוראותיו לתלמידים במדה מרובה מבתשובותיו הוא ספרו "רוח חיים" על פרקי אבות. אף הוא פרי שיחותיו ולמודו עמהם. נוציא משם אותם דברים הבאים ללמד על הכלל הגדול שבשיטתו.


ראשית דבר עמל להוציא מלב הלומד את הביטול כלפי הזולת, דבר שהוא בטבעו של הלומד ביחידות. עצם רעיון הישיבה הוא לימוד תורה ברבים. דבר זה נשכח מימי ביטולן של הישיבות הגדולות, חזר הוא ויסדו. החיים גופא בחבורה גדולה דורשים הסתגלות חברתית. לא הרי הלומד בפינתו בקלויז כהרי הלומד בחבורה. הראשון רואה את עצמו כאילו כל העולם לא נברא אלא לצוותא לו, ואילו השני רואה את עצמו כאחד מן החבורה וכל עצמו לא נברא אלא לצוותא לעולם. אופייני הוא לעניין זה אותו סיפור שהיה מהלך בעם על השיחה שהייתה לר' חיים מוולאזין עם אחד משרי הצבא הצרפתים בימי מלחמת חיל נאפוליון ברוסיא בשנת 1812 (תקע"ב) שעבר דרך וולאזין.
שר הצבא שאל אותו - לפי סיפור זה - מהי דעתו בדבר תוצאת מלחמת הצרפתים ברוסיא, ור' חיים מצא את עצמו במבוכה ואמר לו:
הואיל ונשאלתי הרי עלי להגיד את האמת, הבה ואספר לך מעשה שהיה, ובעצמך תסיק את המסקנה.

מעשה ועברה עגלה רתומה לשני צמדי סוסים אצילים ונתקעה בבוץ אשר בסביבות העיירה ולא יכלה בשום פנים להחלץ משם. אותה שעה עברה עגלת אכרים פשוטה רתומה לשני סוסים ועברה אותו בוץ בלא קושי. עמד הרכב בעל הסוסים האצילים ותמה, וקרא לאכר שיבאר לו פשר החידה הזאת.
חייך האיכר ואמר:
דע לך, ידידי, שטבע הסוסים האצילים שלא למשוך כאחד בעגלה, כל אחד נחשב בעיניו ליהיר בעולם. וכשהרכב מניף את שוטו ומכה את האחד מביט השני על זה בשמחה מסותרת ואינו מסייע לחברו. נמצאת העגלה נמשכת על ידי אחד, אף כשהיא רתומה לארבעה, ולא עוד אלא שכל השלושה הם כנגד האחד. לא כן בסוסים פשוטים עממיים. הללו מושכים ביחד. וכשהאחד מוכה חברו מסייעו 84.
כל מקום שראה הזדמנות לידו לא הניח מלהראות לתלמידיו את הצורך בהבנה הדדית ובחיים חברותיים:
"שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים - רוצה לומר ביניהם אין דברי תורה, אבל לומדין כל אחד בפני עצמו, והוא לאות כי כל אחד מתלוצץ על תורת חברו, אבל שנים כו' נדברו, לא אמרו דברו כי אם נדברו, ילמדו יחד לש"ש, שמה שלא יבין יבינהו חברו, אז אין תכליתו מה שידבר הוא, רק מה שידבר חברו, והוא יקשיב מה שלא יבין, ולזה אומר נדברו, כי כל אחד נדבר מחברו וחבירו הוא המדבר"85, "יהי כבוד כו'! - כי היצר מסמא האדם ומראה על הגדול ממנו שהוא מקטני תלמידיו לכן אמר יהי כבוד כו' והנראה לך כחברך תכבדו כרבך וכו' " 86. והרבה כיוצא בזה.

התלמיד צריך להגן על אמתו ולכבדה יותר מכל, אבל הוא צריך גם לכבד את רבותיו וחבריו.
"יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק בעפר רגליהם - אסור לו לתלמיד לקבל דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם, ולפעמים יהי' האמת עם התלמיד, וכמו שעץ קטן מדליק את הגדול, וז"ש יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי מתאבק, מלשון ויאבק איש עמו שהוא עניין התאבקות מלחמה, - כי מלחמת מצווה היא. וכן אנו נגד רבותינו הקדושים אשר בארץ ונשמתם גשמי מרום, המחברים המפורסמים וספריהם אתנו. הנה ע"י הספרים אשר בביתנו, ביתנו הוא בית ועד לחכמים, אלא הוזהרנו ג"כ וניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדברים ולתרץ קושייתם, ולא לישא פני איש רק לאהוב את האמת.

אבל עם כל זה יזהר בנפשו מלדבר בגאווה וגודל לבב כאשר מצא מקום לחלוק, וידמה כי גדול הוא ברבו או כמחבר הספר אשר הוא משיג עליו, וידע בלבבו כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכוונתו, ולכן יהיה אך בענווה יתירה באמרו, אם איני כדאי אך תורה היא וכו'. וזהו שאמרו: הווי מתאבק כנ"ל, אך בתנאי בעפר רגליהם, רוצה לומר בענווה והכנעה ולדון לפניהם בקרקע"87.

מלא "רוח חיים" הערות מאלפות וקולעות לתלמידי בית האולפנא שהקים ר' חיים בוולאזין ואם מספר "נפש החיים" יש לעמוד על הרעיונות שהונחו ביסוד הישיבה,


הרי מספר "רוח חיים" יש לעמוד על טיב הלימוד ואורחות המוסר שהנהיג ר' חיים בישיבה בראשיתה, ונמשכו אחריו כמסורת "ישיבה בכל ימי קיומה 88.


הישיבה והעיירה
מתחילה נתכנסו התלמידים שבאו ללמוד מפי ר' חיים בביהכ"נ שבעיירה. אבל לא עברו ימים רבים ובניין מיוחד נבנה לישיבה בוולאזין. הבנין היה של עץ, אבל השמחה הייתה גדולה, שכן ראו בו בני הישיבה את ביתם, ולא היו עוד כנטפלים לעיירה. הם לא היו סמוכים על שולחן בעלי הבתים שבעיירה, ופרנסתם ניתנה להם מקופת הישיבה שעם כל דלותה היא רוממה אותם בעיניהם. ר' חיים היה רבה של העיר וראשה של הישיבה. ואף על פי שבראשו וברובו היה תמיד בישיבה לא הזניח גם את בית הכנסת שבעיר. כך כותב בנו ר' יצחק 89:
"בכל רובי תורותיו אשר זכה וזיכה את הרבים, לא הניח ידו מלהגיד לבני עירו אחר תפילת השחר פרשה מסדרא דשבוע יום יום, וכל הנכנסין לבית המדרש יצא מלא דבר כאשר כל אחד קלט לפי דרכו, אוהבי הפשט קלטו עומק פשוטו במקרא, ודורשי הרשומים דרוש דרשו ממה שלקחה אוזנם, מה שנזרקה מפיו מדי דברו בקצרה. וכל השומעים שמחו במתק שפתיו אשר ברור מלל, כקורא הפרשה לפני תשב"ר. וכל כך הייתה מצווה זו חביבה בעיניו, שהניח כל דבריו בקדש "90 והוה רהיט לבי מדרשא, בעוד שכל הצבור מתפללין וקטן וגדול שם הוא. וחדותא שלימא הוה חדי מינה, באמרו שלאגמורי דבר הצריך תלמוד, לאו כולי עלמא גמירי, וזאת התורה כל אפיין שוין באבנתא, ומטיב לכולם, ועלץ לבו בזה, ילמדו ענוים דרכו".

במשך הימים עבר לימוד החומש מבית המדרש של העירה לבית הישיבה, כמו שנראה בפרקים הבאים, והייתה גם לעתים מעין מלחמה עקרה" (אם נשתמש בלשון ימינו) בין בני העיירה ובני הישיבה: האחרונים כינו את הראשונים "סטאפאקעס" (היינו שראויים הם לצור על פי צלוחית). אבל מלחמה כזאת בין Gownל Town ידועה בכל העיירות שהיו בהן בתי אולפנא גדולים.

ישיבת וולאזין התחילה שולחת משולחים שאספו כספים מן הערים הרחוקות והקרובות להחזקת הישיבה, ונמצאו בני העיירה יונקים מן השפע שהושפע על הישיבה ונהנים. כבוד הישיבה עבר גם על המשולחים שלה, ובמקום להפגין על עניותם ולעורר רחמים בלב נדיבים נהגו סלסול בעצמם ותבעו קיום של כבוד ללומדי התורה. סיפורים ושיחות מדרשיות 91 היו מהלכים בעם על אלה, והיה בהם משום בקורת שיש עמה שמחה על המטבע החדש של בן הישיבה שטבעה ישיבת וולאזין.

רבה של וולאזין נעשה לאישיות המרכזית ביהדות הרוסית. באספת רבנים שנאספו במינסק כדי לדון במצבם הרע של בני הכפרים היהודיים בפלכי הדרום 92 נתקבלו תקנות להטיל חובת הצדקה לפני הדלקת הנר בערבי שבתות וימים טובים, ושם כתוב:
"בהתאספנו אנחנו המבוררים מגובערניעש ליטא ורוסיא לבן, באסיפת ועד המדינה פה ק"ק מינסק, לעיין ולפקח בענייני כלל ישראל... והנה על סדר החלוקה מעות הצדקה הנ"ל לאנשי השטעפין הנ"ל נבחרו כהיום שני מבוררים, שעל פיהם יבא ועל פיהם יצא כל כסף הצדקה הנ"ל, והן המה ה"ה הרב הגאון האמתי המפורסם מוהר"ר חיים אב"ד דק"ק וואלאזין וה"ה הרב המופלג הנגיד מוהר"ר פנחס בהרב מוהר"ר חנוך העניך משקלאב... כל הנ"ל נעשה ונגמר בהסכמת כולנו המבוררים מהגובערניעש הנ"ל באספת ועד המדינה פה ק"ק מינסק, באנו עה"ח יום ג' ט"ו סיון שנת תקע"ו לפי'ק, בצרוף כבוד הרב הגאון המפורסם נ"י אב"ד דק"ק וואלאזין יצ"ו" 93. ובראש החתומים הוא ר' חיים מוולאזין.

סמוך לזמן ייסודה של ישיבת וולאזין ע"י ר' חיים עלו מתלמידי הגר"א לא"י, ובראשם ר' מנחם מנדל משקלוב. ולחיזוק הישוב המחודש בארץ שלח ר' מנחם מנדל שני שלוחים לחו"ל. כך מספר ר' ישראל משקלוב 94:
"בבוא משולחיו דחקוני ואלצוני, ולא זזו מחדר למודי עד שהוכרחתי לבטל מסדרי תורתי ועבודתי, ונסעתי עם השד"ר לוולאזין אל הרב נוח נפש הצדיק הגאון הר"ח ז"ל אבד"ק וולאזין... מה ארבה לספר אם לא יכילו כמה יריעות מה שהיה לנו ביגיעת הגאון דוולאזין, ובחכמתו המרובה וצדקתו הנפלאה... עד שהעלנו לכונן ישוב חדש בפני עצמו להרב מוהר"ם ז"ל, שנשלח אליו עוד מאנשי תלמידי רבנו הגאון החסיד נ"ע וליסד ביהמ"ד פה עיה"ק על שם קודש הקודשים מרן הגאון נ"ע.

אחרי שנתיישב ר' ישראל משקלוב בצפת בשנת תק"ע (צפת לפי'ק) חזר לחו"ל לחזק את הישוב בארץ. ואחרי שהוא מתאר את תלאותיו באותם הימים, שהיו ימי מלחמת הרוסים והתורכים, הוא כותב:
"וממכות חרב וצרות רבות הצילני הרחמן יתברך למען זכותא דרבים, עדי הביאני אל תוך מדינתי אל בית אבינו, אבי התעודה, הגאון אור החיים הרב דוולאזין, וקרא כל דברי ראשי כוללנו, ויחזקני ויעשרני בכ"ק 95 ונסעתי למדינת רייסין... והבאתי את הגאון דוולאזין לווילנא ועשינו סדר נכון באה"ק" 96.

בניו ותלמידיו
שני בנים היו לו:
ר' יצחק, שמילא את מקומו אחריו,
ור' יוסף. כותב תולדותיו של ר' חיים 97 רושם עליו:
"בנו השני של הגר"ח היה הרב הגדול רבי יוסף, הנקרא רבי יוסיל שערשאווער, מדברי ימיו אין אנו יודעים כלום, רק זאת כי נשא בת עשיר אחד בשערשאוו, ויקבל סכום גדול נדוניא, תרי"ג דינרים, אשר לפי מצב הימים ההם היה רב מאד, הוא נפטר בעודנו צעיר לימים. חבורים לא השאיר אחריו, זולת הקדמה קטנה ל"נפש החיים" ודבר חדוש קטן שם".

אבל נמצא מכתב של ר' חיים לבנו זה, וממנו ניכר הרב האב כמו הבן התלמיד. זו לשון המכתב98:
"מחמת כי תלמוד תורה הוא מהדברים הצריכים חיזוק, לא מנעתי מלחזק אותך ולזרז למזורז, ללמוד בזריזות וחשק גדול. כי מה שלומדים בעצלות כל היום יכולים בזריזות בכמה שעות ללמוד כן. והגיון לבך יהי' תמיד בד"ת, ואף בעת האוכל, ועל משכבך רעיונך יהי' בד"ת, ותלמודך יהי' בד"ת עד שיהי' ד"ת שנונים בפיך. ורק לדקדק בישוב הדעת בפעם אחת ועיי"ז תזכור אי"ה. וגם אשר יקשה בפעם ראשון יתורץ בפעם שני בעת חזרתך בדיוק.

גם העיקר לאחוז בסברא ישרה. ואשר אינה ישרה לאמיתתה של תורה אף אם מחודדת, אותה תרחיק. וכד דייקת שפיר תשכח, שכל גדולי הראשונים והאחרונים לא נשתבחו אלא בסברא ישרה. כל הישר בסברא גדול מחבריו. וחלילה חלילה שלא להשיב בקינטור לשום אדם בפלפול, אם הסברא לא יכשר בעיניך, כי אין דעות ב"א דומיו זה לזה. וזאת הייתה מידת בית הלל שהיו שונים גם דברי חבריהם. אך להקדים שלום ולהשיב בנחת עם כל, ושלא להתייהר נגד שום אדם בשום דבר, כי זולת אשר בעת גבהות הלב נקרא אדם תועבה ובמה. כי לא נתקבל מאן דיהיר. יזהרנו וישמרנו ד' מינה ומקצתה".

ממכתב זה יש לשמוע שגם בנו זה היה גדול בתורה 99, ובעיקר כמה עצות מאלפות על שיטת ר' חיים בלימוד ובחנוך התלמידים. הרבה עצות והוראות נרשמו מפיו ע"י תלמידו ר' אשר הכהן אב"ד טיקטין ושערשוב. הדברים נכתבו בשנת תקע"ט בעוד היות ר' חיים בחיים, ונדפסו בסידור הגר"א ע"י ר' אליהו לנדא בירושלים תרצ"ה 100. מתוכן אנו לומדים שהחשיב מאד את לימוד הרא"ש כסיכום הסוגיא לאחר לימוד הגמרא.
"הלומד פוסקים בלי גמרא, אומרים ההמון, שזה כדגים בלי פלפלין, ואני אומר: כפלפלין בלי דגים".

על לימוד ושינון משניות הוא אומר, שזו סגולה להתמדה ולהבנת הפשט.
בדרך כלל החשיב את הבקיאות הנקנית בחזרה מרובה. סיפר לנו רבנו - כותב המחבר -
כשבא לפני הגר"א, והיה אז כבן י"ט, ואמר לו:
חזרתי סדר מועד י"ד פעמים, ועדיין אין הדברים מחוורים ומחודדים בפי,
השיבו בתמיהה; וכי מי"ד פעמים רצונך שיהיו מחוורים וברורים אצלך?
חזר ושאלו: אלא מאי ק"א פעמים? 101
ענהו: כל ימיך בעמוד והחזר קאי 102.
הוא גם צווה לתלמידיו ללמוד תנ"ך עם פירוש רש"י מצודת דוד ומצודת ציון ורד"ק, וללמוד מדרש והגדה. את המאמר: הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה103 ביאר באופן מקורי ואופייני לראש ישיבה:
"שבני עניים מקבלים פעולה בהישיבה יותר מבני העשירים, מפני שאבותיהם לא הרבו עליהם בהוצאות שכר למוד, ונשאר אצלם הכל בכוח, ובהישיבה תוציאים מכוח אל הפועל. לא כן בני העשירים, שכבר הוציאו עליהם למלמדים מופלגים כו'. כל מה שהיה בכחם הוציאו אל הפועל".
שלש בנות היו לר' חיים:
אסתר,
חסא 104
ורעלקא.


וחתניו לוקחי בנותיו היו:

ר' הלל מהורדנא,
ר' מרדכי קאמענעצקי מלירא
ור' יוסף סאלאווייציק.


חתנו הראשון, ר' הלל, בסוף ימיו, וגם אחרי פטירתו הגיד שיעורים בישיבת וולאזין 195
.
אחרי פטירת ר' חיים, כשנעשה בנו ר' יצחק לממלא מקומו ולראש ישיבה ראשון חזר ר' הלל להורדנא והיה שם למו"צ (ממלא מקום אביו ר' שמחה) עד סוף ימיו 106.

מנהג היה בישיבת וולאזין מראשיתה, שיעמוד אחד מימין ראש הישיבה כעוזרו וכמשנהו. זה היה מנהגן של הישיבות הקדומות בא"י ובבבל. וגם ב"חוקי התורה הקדמונים"107 מדובר על ראשי ישיבות ומתורגמנים. אלה האחרונים נקראים שם, כנראה, "ראשי ישיבה בלתי שרים".

ועם יסוד ישיבת וולאזין שימש כעוזרו וכמשנהו של ר' חיים, אחד מתלמידיו-חבריו, ר' יחיאל מיכל ב"ר צבי הירש מנשויז108. בספרו "לזכר לישראל"109, שכתב, כפי שהוא אומר שם בשער הספר
"לזכר לישראל המתנדבים בעם להסתפח בנחלת אבות להיות להם לזכרון ולבני בניהם אשר יתאוו לשתות בצמא דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים בבית הזה, הוא הבית תלמוד אשר הכינותי בק"ק מינסק מהוני אשר חנני ה' בה, וזה עשר שנים110 אשר יחסיון בצילי בני עניים שמהם תצא תורה",

הוא ממשיך ואומר:
"להורותם דרכי העיון האמתי אשר קבלתי מאדומו"ר הרב הגאון אמיתי המפורסם מוהר"ר חיים זלה"ה דק"ק וואלאזין בעת אשר יצקתי מים על ידיו כאשר נתייסדה ישיבתו הרמה ולמדתי לפניו עם תלמידים הבאים לחסות תחת כנפיו ערך שבעה שנים"111.

מר' חיים למד את דרכי הלמוד ודרכי הנהגת ישיבה. כך הוא כותב:
"דרך הלימוד הזה הורני טורי ורבי, הרב הגאון האמיתי, מוהר"ר חיים מוואלאזין זצלה"ה. וכמה פעמים הכלימני מורי על החידושים שחדשתי ע"פ דרך העיון שהיו רגילות, שהיו חשובים בעיני ומתוקים כדבש, וכמעט במשך שתי שנים טרח מורי עלי, עד שנקבע בלבי הדרך הלימוד הלז ותועלתו"112.

מתלמידיו הגדולים האחרים היו:
ר' יעקב מקארלין בעל "משכנות יעקב"113
ר' דוד טיביל ממינסק בעל "נחלת דוד"114
ר' יוסף מסלוצק, ר' דובער מטורעץ115
ר' מנחם מאנדיל ר"מ במינסק 116,
ר' יוסף מקריניק 117,
ר' יעקב מאיר מייעלובקה 118,
וכמה אחרים.


ומתלמידיו הגדולים שעלו לארץ ישראל וחיזקו בה את הישוב וישיבותיו:
ר' יוסף זונדל מסלאנט 119,
ר' אברהם שלמה זלמן שפירא 120,
ור' מאיר שלום ב"ר שמריהו הכהן מילידי קארעליץ.


על האחרון מסופר ששימש את ר' חיים בוולאזין י"ד שנה, ואחרי כן שלחו רבו לווילנא לעמוד שם בראש ישיבה: קנאו בו חבריו וניסו לקפחו בהלכות. בא ר' חיים לווילנא ושהה שם כשני חדשים
"ובאותן הימים היה דרכו של מורו הגאון ז"ל להיות מעוטף בטלית ותפילין כמנהגו בכל הימים, כפוף ועומד בישיבת תלמידו הגדול הטי, והיה נושא ונותן לפניו בהלכה, שואל ומקשה כאחד התלמידים, והרר"מ ז"ל היה מפלפל עמו ושונה ומתרץ לו כל דבר הקשה"121,

המשך המאמר