ישיבת וולוזין

הרב ד"ר שמואל ק. מירסקי

- ה מ ש ך -


פרק שני - המרחיב

בן ותלמיד
השושלת הוולאזינית, שנמשכה מעת ייסוד הישיבה ועד חורבנה, לא עברה תמיד מאב לבן, אף כי נשארה בתחום המשפחה. לא הרי שושלת צדיקים וחסידים כשושלת ראשי ישיבה מורי תורה. התורה אינה ירושה. "ואף שהתורה מחזרת על אכסניא שלה", כתב ר' חיים בפירושו לאבות 1
"זהו אך כאדם שיש לו מכיר בעל אכסניא בעיר, והוא מחזר על האכסניא להתאכסן אצלו אך באופן אם גם בעל האכסניא חרד לקראתו לקבלו בסבר פנים יפות ומתקן את האכסניא לפניו, אבל אם האיש התנכר לקראתו, הוא שב לאחור לבקש אחֵר שיקבלהו בסבר פנים יפות".

ר' יצחק מילא מקום אביו כרבה של וולאזין וכראשה של הישיבה. אבל ממכתב אחד שנשלח ע"י אנשי וולאזין לרבני ווילנא יש לראות שבראשיתו היה ר' יצחק ירא הוראה ולא הקפיד אם פנו אנשי עירו בספקותיהם לרבני העיר ווילנא. במכתב זה ישנו עניין מכמה בחינות 2 לימים הראשונים שלאחר פטירת ר' חיים, וכדאי לפרסמו במילואו:
"ארזי הלבנון, אבירי התורה, בעלי תריסין יפה וברה, מהם תצא תורה, הלא המה המופלגים והמפורסמים חריפים ובקיאים, דפקיעי שמייהו, חכמים ונבונים, יראים ושלמים, חסידים קדושי עליון ופרושים עומדים בפרץ גאוני ארץ, המה רבני המו"ץ דק' ווילנא וחכמיה שיחיו, זיו אורם כשחר יבקע, כל חד לפום חורפיה מצוין לשבחיה.
"לן יאי למיבכי על שנוטל כבוד מאוויינו וגלה משושנו, שהייתה כלילת יופי משוש לכל הארץ, ממנה יצאה תוצאת חיים באר מים חיים, לכל שואל כעניין הי' משיב כהלכה, הלכה ברורה, ועתה כאשר נוטל כבודנו ונפלה עטרת ראשנו, מי ישקנו מים של תורה, הלכה ברורה, ואל מי מקדושים נפנה, אם לא אל כבוד שם קדשם ותפארתם, אשר הם פארי הזמן ראשי הגולה, הם יורונו את הדרך, דרכה של תורה, אשר נלך בה, ואת המעשה אשר נעשה.
"בדבר השאלה, סירכא עם מכה בדופן, שכבר הורה זקן פה קהילתנו, ה"ה הגאון המנוח בעל המחבר ספר שאגת אריה ז"ל, כשהי' אב"ד פה קהילתנו, ואשר בכל תפוצות ישראל נוהגים לאיסור עפי"י פסק הרמ"א ז"ל, והגאון הזקן הנ"ל הורה וקבע פה קהילתנו הלכה למעשה כהרב בית יוסף, להתיר בלי כל בדיקת הריאה. ואח"כ כשהי' הכהן הגדול הרב הגאון מהור"ר רפאל ז"ל, בעל המחבר ספר תורת יקותיאל, אב"ד דגליל שלנו 3, הורה עפי"י פסק הרמ"א. ושוב הי' פה קהילתנו הגאון בעהמ"ח ס' שאגת אריה ז"ל 4, הי' כצחוק בעיניו על ששאלוהו עוד הפעם בעניין שאלה זו. ותשובתו הרמתה הייתה על זה: הלא כבר הוריתי פה להתיר, ואל תחושו לדברי הרב הכהן הגדול, מחמת חכם שאסר. ובצחות לשונו השיב: כשר, כשר.
"ועפ"י תשובתו זאת נהגו וקבעו פה קהילתנו הלכה כמותו, זה ערך שבעים שנה, היינו אף קודם נשיאות כבוד אדמו"ר הרב המנוח הגאון מהור"ר חיים ז"ל, כי בעצמו שמע מפיו הקדוש על זה להתיר. אך בזאת לא נשאו לבו של אדמו"ר ז"ל להתיר ולמקומות אחרים זולתי פה, ואדרבה קרא תגר על כל מי אשר נשאו לבו להתיר במקומות אחרים. ולבסוף ימיו הי' מרגלא בפומי' לפני השוחטים דקהילתנו, שיצווה את בנו אחריו שלא לנהוג עוד היתר זה, וגם הנה יצא מפיו הקדוש אל בנו הרב המפורסם כש"ת מהור"ר יצחק נ"י, אב"ד דקהילתנו, שבדעתו לצות אותו על הדבר הזה5.
"והנה כאשר לקח אותו אלוהים לפתע פתאום, ולא נמצא אחריו שום צוואה על זה, נשארנו כתורן בראש ההר. ועתה כאשר קם תחתיו למלא מקומו, בנו הרב כמוהרי"ץ נ"י, ואינו רוצה לומר בזה לא היתר ולא איסור, חזינן לדעתי' שזה הוא מפני שאינו רוצה בשום עניין לעשות דבר שהוא נגד רצון אביו המנוח ז"ל, כאשר הי' באמנה אתו לנהוג בכבודו כל ימי חייו. ואנן מה נעני אבתרי'.
"עתה כל העיר נבוכה, ותהי צעקה גדולה, כי זה מילתא דשכיח סובא, והפסד מרובה מזה.
"לזאת בכת"ר הנשאה תלינו בטחוננו, הם יורונו את הדרך נלך בה ואת המעשה אשר נעשה בזה, לקבוע הלכה ברורה, ולא נהי' כמתעתע בדבר הזה, ויסירו מעל כבוד הרב האב"ד דקהילתנו נ"י ומעלינו את תלונות אנשי קהילתנו, אשר קשה עליהם הדבר הזה, לשנות בדבר הלכה הקבועה בפה מדור דורות להיתר מגאוני ארץ, אשר מימיהם אנו שותים, ונזכה להתאבק בעפר רגליהם. ולתשובתם הרמתה אנו מצפים לקבל ע"י שלוחנו מוכ"ז ציר מיוחד הנשלח בזה.
"כה דברי המייחלים לתשובתם, אנחנו יושבי על מדין פה קהילתנו הבאים על החתום, בצירוף חובשי ביהמ"ד דקהילתנו, יום כ"ג כסלו שנת תקפ"ב, פה וואלאזין" 6.

הימים היו סוף ימי הצאר אלכסנדר הראשון, וראשית ימיו של הצאר הצורר ניקוליי הראשון, זה האחרון עלה למלכות בשנת 1828 (תקפ"ו). הגזרות תקפו ותכפו זו מזו וזו לאחר זו. גזרת הצבא לכ"ה שנים, וחטיפת ילדים בני שתים עשרה מחיק הוריהם (הקאנטוניסטים) וצמצום תחום המושב, וכל שיטת ההמרה בכפיה מסותרת ששלטה בתקפה עד שנת ת"ר (1840) עשו את כל העולם כמין כותל לפני היהודים ברוסיה. ואם יש את נפשנו לדעת את המעין ממנו שאבו
"בין מצרי שאול ומצוקות שחת, בין עקרבים, תנחומות אל, ביטחון עצמה, אורך רוח וכוח ברזל לשאת יד כל עמל",
בלשון משורר ישיבת וולאזין, כיובל שנים אחרי כן, עלינו לסור אל הישיבה הזאת. ר' יצחק הנודע בעם בשם החבה, ר' איצה'לע מוולאזין, הרחיב את גבול הישיבה בתלמידים ממאה למאתים, ובנה בית חומה במקום בנין העצים הישן7.

על התמורה
בשנת ת"ר באה תמורה בשיטת השלטון הרוסי כלפי היהודים. הרבה נדרש על שנת ת"ר 8. באותה שנה (27 דצמבר 1840) נוסד "ועד לקביעת דרכי תיקון יסודי של היהודים ברוסיא". התיקונים בדת שנעשו במערב אירופה עמדו למופת בעיני שר ההשכלה הרוסי אובארוב, לא כתנועה עממית רוסית אלא כתכנית מכוונת כלפי היהודים בידי השלטון. ד"ר מאכס ליליינטהאל הוזמן מטעם הממשלה להיות מבשר ההשכלה בערי תחום המושב היהודי. ב-22 ליוני 1842 (תר"ב) יצאה פקודה לקבוע השגחת הממשלה על כל בתי האולפנא ליהודים לרבות החדרים והישיבות. נוסד ועד שבו נכנסו מן הרבנים ר' יצחק ראש ישיבת וולאזין ור' מנחם מנדל מליובאוויטש, ושנתכנס לישיבות בפטרבורג9. על אותה אספה כותב בן אותו הזמן:
"כל אשר לו עינים לראות יראה בכבוד האספה היושבת בעיר המלוכה לפקח על דברי הכלל, ויקח מוסר לדעת כי לא אבדה חכמת רבנינו ובינת מלמדינו. . . להמתיק סוד עם הראשונים ליד המלך. כבוד הרבנים מהר"י מוולאזין.. . לא יהיה לכלימה, האף כי המה מגודלים מנעוריהם בחכמת הספרים 10".

ובמכתבו מ-13 ספטמבר 1842 (תר"ב) כותב מאכס (מנחם) ליליינטהאל לניסן ראזענטהאל על ביקורו בוואלאזין ועל הרושם שעשה עליו ר' יצחק ראש הישיבה:
"הנה זה שני שבועות אשר נשאתי את רגלי ושמתי פעמי לק' וואלאזין, ואציע לפני אדוני ראשי פרקים מן כל המעשים אשר נעשו בוואלאזין, מינסק וגראדנא. בוואלאזין קדמתי פני הגאון המפורסם וכו' מה"ו יצחק, ומצאתי בו איש חכם ונבון, משכיל ודורש אלוהים, ועליו רוח חכמה ובינה, רוח עצה ודעת ויראת ה', ששתי כעל כל הון להיות מקובל ממנו כבן אהוב ונחמד, כי אבי אבי קראתיו, רכב ישראל ופרשיו. וכאשר ראו משולחי ווילנא ומינסק, כי הוא, הגדול בישראל, שם פניו אלי ולא הסיר ממני אהבתו, כאותם הצבועים, אשר רוממות אל בגרונם ובידם חרב פיפיות, התקרבו גם הם אלי, כרתו עמי ברית אהבה. ושנינו נשבענו בשם ה' אלהי אבותינו להיות לנצח אוהבים נאמנים, ולבלתי נבגוד איש באחיו לחלל ברית האהבה, האחוה ומרעות"11.

ליליינטהאל לא בגד בר' יצחק מוולאזין שנתן אמון בו, וכשנוכח שכוונת השלטון הרוסי לא הייתה להשכלה כי אם להמרה (שנת ת"ר היא גם בגימטריא שקר כתב הרב יהודה אלקלעי12
עקר את רגליו מרוסיה ובא לאמריקה.

ר' יצחק הכניס כנראה את לימוד החומש מדי יום ביומו, שהנהיג אביו בבית המדרש של העיירה, לתוך הישיבה גופה, ורבים זכרו שיעורו זה, שעשה עליהם רושם גדול 13. עסקנותו בצרכי צבור ולהצלת הישיבה 14, הוציאה אותו מכתלי הישיבה ומתחום העיירה וולאזין 15.

חתניו הגדולים
בכ"ו סיון תר"ט נפטר ר' איצה'לע בהיותו בדרך בעיירה איוויניץ, וחתניו ר' אליעזר יצחק בנו של ר' הלל מהורדנא (גיסו) ור' נפתלי צבי יהודה ברלין היו ממלאי מקומו בישיבה 16. ר' אליעזר יצחק לא האריך ימים. וכך כותב עליו בנו, שאסף את תשובותיו וחידושיו יחד עם של ר' חיים ושל חתנו ר' הלל, לספר "חוט המשולש":
"מר אבא הגאון וצדיק ז"ל אשר עוצם שקידותו ידוע ומפורסם לכל, ובימי אבלו על אביו הגאון וצדיק ז"ל 17 כל תלתין יומין הוה מהדר לי' לתלמודא דכולא ש"ס, וכל גאוני זמנו נשאו ונתנו עמו בשאלות שונות18 עוד בימי נעוריו לרגל גודל החריפות והבקיאות אשר הראה בעת העריך השיעור בהישיבה הק' ק"ק וולאזין, ולאור תורתו הלכו רבים וכן שלמים. אבל, הה! חשכה השמש בצהרים, עודנו באבו נקטף עלה השמימה בן מ"ד שנה [ביום ה' י"ט אלול שנת תרי"ג]. כארבע עשרה שנים לפני מותו נחלה במחלה אנושה ר"ל, ואף כי מצב בריאותו הי' ברע מאוד ובחלישות נוראה, ובכל זאת מגודל אהבתו וחשקו אל התורה לא מש מאהלה ולא מנע בר, ואזר חיל להטיף אמריו בהישיבה שני פעמים בשבוע, בכל פעם לא הי' ביהמ"ד בלא חידוש בחריפות ובקיאות".

סדר הלימוד בישיבה
חותם תכניתה של ישיבת וולאזין היה פשוט בתכלית הפשטות. בכל יום ויום אחרי הצהרים ניתן שיעור על דף גמרא על פי סדר הש"ס, החל מברכות וגמור בנדה. השתתפות התלמידים בשיעור הייתה רשות ולא חובה. אף לימוד המסכת לכל תלמיד היה מסור לו לעצמו, ללמוד במקום שלבו חפץ. כל תלמיד היה בוחר בתחלת זמן הלימודים המסכת שהוא רוצה לעסוק בה, והיה מקבל מן הממונה על הספרים אותה המסכת. עינו של המשגיח הייתה פקוחה על התלמיד שישקוד על לימודו ולא יוציא זמנו לבטלה. אף ראש הישיבה היה נכנס כמה פעמים ביום וגם בלילה והיה עובר על יד הלומדים כדי להשיב על שאלה הנשאלת או כדי לפתוח למי שאינו יודע לשאול.

מחלקות מודרגות זו למעלה מזו כדרך שהנהיגו אחרי כן בישיבת טלז וכיוצא בה, לא היו בישיבת וולאזין. כל התלמידים למדו כאחת באולם אחד, אף כי עסקו כל אחד במסכת שלו. אחד מתלמידי ישיבת וולאזין בשנת תר"ן בערך, מוסר את רשמיו של הבא בראשונה לישיבת וולאזין. אף על פי שהתיאור נכתב כשלושים וחמש שנים לאחר התקופה שאנו עומדים בה, לא נהיה כקוראים למפרע אם נקיש ממנו על הישיבה בשנות ר' איצה'לע ור' אליעזר יצחק, שכן לא חל שינוי יסודי בתכנית הישיבה ובסדריה במשך השנים הללו.
הנה התיאור: "בחור הבא בפעם הראשונה לוולאזין ואחר שמצא לו אכסניה, חדר בשותפות עם עוד בחור, או עם שני בחורים, הכל לפי מדת החדר, היה שם פעמיו אל הישיבה. וכשהיה עדיין רחוק ממנה, היה שומע קול שאון. וכל מה שהוא מתקרב אליה, היה השאון הולך הלוך וגדול, כמי שמתקרב למפל מים. וכשהיה מגיע ל"בית הלבן", הבנין הנהדר של הישיבה, הבנוי אבנים לבנות, עלה בדרגות אחדות ונכנס לאולם הגדול של הישיבה והיה נשאר עומד נדהם ומשתאה למראה עיניו ומשמע אוזניו: כשתי מאות וחמשים בחורים ואברכים יושבים עומדים - ומי גם שמטייל עם הגמרא בידו לאורך כל האולם - ולומדים בקול רם ובניגון, כל אחד ואחד בניגון אחר, מיוחד לעצמה וכל זה בהתלהבות ובמתיקות, בנענוע של כל הגוף ובתנועת הידים, והוא איננו מבין איך הלומד מבין ויודע מה שהוא לומד לקול מחריש האזנים של מקהלה גדולה כזו. והלא גם עליו יהיה ללמוד כאן שמונה, עשר שעות ביום!
וכשעבר הרושם הראשון היה הולך לראות את המשגיח, היושב במזרחה של הישיבה ולומד בה כל היום כאחד התלמידים. והמשגיח, אחר שנתן לו שלום, היה מתחיל לתהות על קנקנו: מי ומה הוא, בן כמה הוא, אם בחור עדיין או כבר אברך 19, מה למד ואיפה למד, ועוד שאלות מעין אלה. והיה בוחן ידיעותיו בתלמוד ומוצא למענו מקום בישיבה, ואם אין מקום פנוי בישיבה, עליו יהיה ללמוד בבית המדרש, הנמצא בצד הישיבה. אחרי כן היה הולך להתיצב לפני ראש-הישיבה, שביתו נמצא גם כן על יד הישיבה. והיה מתקבל כתלמיד.
המנהל, הממונה על הספרים של הישיבה, היה נותן לו את הגמרא שרצה ללמוד בה, והחיים החדגווניים שלו היו מתחילים בוולוז'ין בקומו בבוקר משנתו, היה הולך להתפלל שחרית בישיבה. ואחר גמר התפילה, היה חוזר לאכסניה שלו ובעלת הבית מגישה לו ארוחת הבוקר: ספל תה, לחם, חמאה, או ביצה; ולפעמים, גם גבינה, או דג מלוח. וכשגמר אכילת ארוחת הבוקר, היה שב אל הישיבה ונשאר בה עד השעה הראשונה אחר הצהרים. ואם היה שומע את השיעור של ראש-הישיבה, היה נשאר לשמעו, ואם לא, היה שב אל האכסניה שלו לאכול את ארוחת הצהרים. וארוחה זו הייתה גם כן פשוטה; מרק של גריסים, או של פולים, עם חתיכת-בשר קטנה ותפוח או אגס לקינוח סעודה. על פי רוב - היה זה הכל. עד השעה הרביעית היה יכול להישאר בחדרו ולמלאות את הזמן הפנוי במה שלבו חפץ:
אם היה מתעניין רק בלמודי קודש הוא מעיין בספר של חידושים על הש"ס, או בשאלות ותשובות, או בדרוש.
ואם נתפס כבר להשכלה, הוא קורא עתון, או ספר המעניין אותו, או מנצל זמן זה ללמוד איזו שפה או איזה מדע.
בשעה הרביעית היה שב אל הישיבה ולומד - בקיץ - עד השעה השמינית, ובחורף - עד השעה העשירית בלילה. המתמידים היו לומדים בישיבה אפילו בשעות שאין בהן חובת למוד. וכזה הוא הסדר יום יום. בימי שבתות התכנית אחרת, אבל גם כן באופן שווה לכולם" 20.

שני ראשי ישיבה - אחד הראש ואחד משנהו - היו בישיבת וולאזין מראשיתה. השיעורים היומיים נתחלקו ביניהם, איש יומו, אבל מסדר הש"ס, שלא בדילוג, לא נטו 21). אולי ראו בזה הטעמת הצורך בידיעת כל הש"ס, או שמא ראו בזה זכר לישיבות הבבליות הקדומות שעברו בהן על כל מסכתות הש"ס כסדרן, מסכת ל"זמן" בירחי דכלא 22. ובעיקרו של דבר יש לראות גם מפרט קטן זה, שישיבת וולאזין לא נועדה לתלמידים צעירים כי אם לתלמידי חכמים הגולים למקום תורה כדי שיוכלו לעסוק בתורה בכל מ"ח הדברים שהתורה נקנית בהם.
עם פטירת ר' יצחק מוולאזין, היה חתנו ר' אליעזר יצחק לראש הישיבה הראשון, וחתנו ר' נפתלי צבי יהודה ברלין למשנהו, ואחרי פטירת ר' אליעזר יצחק באו שנים של ערעורים וחיכוכים עד שנתכונן הנצי"ב על כסאו כראש ישיבה ראשון.

ראש הישיבה הראשון של וולאזין היה גם לרבה של העיירה. וכן היה ר' אליעזר יצחק. אבל מפני חולשתו הגופנית מינה ראש בי"ד בוולאזין את מי שכבר לבש מדי דיין עוד בחיי חותנו ר' יצחק. כך כותב בנו של אותו ראש בי"ד על אדות אביו:
"בהיותו כבן שמונה עשר שנים הונף והורם לשבת על כסא דיין יושבי על מדין פק"ק וואלאזין, בפקודת הגאון מוהרי"ץ ז"ל בהגאון מוהרר"ח ז"ל האב"ד ור"מ דוואלאזין, ואחרי עבדו עבודת הקודש הזאת כעשר שנים נתקבל מאת עדת קודש דק"ק טראב במחוז אסמינא להיות להם לרב, ויהי שם כעשר שנים, ואז אחרי פטירת מוהרי"ץ זלה"ה נקרא מאת חתנו הגאון מו"ה אליעזר יצחק ז"ל לשוב לעיר מולדתו הק' וואלאזין להיות ריש בי דיינא רבתא דק"ק וולאזין, והיה דאין בדי"מ ואו"ה, מפורסם ומומחה לרבים כחמש עשרה שנים עד יום מותו, והיה נכבד מאד ואהוב לכל ע"פ מידותיו התרומיות ויראת חטאו העצומה, כאשר יעידו אלפי תלמידי החכמים הנפוצים בישראל אשר הסתופפו בצל הישיבה הקדושה דק"ק וואלאזין יע"א23.

הכתובת שעל מצבתו של ר' אליעזר יצחק, כפי שנעתקה ע"י הנצי"ב 24. היא זו:
אבן מקיר תקרא, המקום מאד נורא, פה גנוז ארון אלוהים.
לבבו יקרע כל עובר, על מקום זה בית וקבר, ויפול פחד אלוהים.
יהפכו כנור ועוגב לאבל, לתוגה שיר ונבל, ותהי לחרדת אלוהים.
על כל שפיים קינה, צרה על כל עבר ופנה, ויריעו כל בני האלוהים.
זעק והילל עד שמים, ודמעות כזרם מים, ימשכו מבית אלוהים.
רועה ואמן, צנצנת המן, לוקח ונטמן, ואיננו כי לקח אותו אלוהים.
יראתו וחכמתו פניו האירו, כל רואיו הכירו, כי עליו יזרח כבוד אלוהים.
צבי ישראל נזר ועטרה, קולע השערה, כאשר ישאל איש בדבר אלוהים.
חרף נפשו, למות באהל התורה, הוא יתהלל בגבורה, צדיק ומושל ביראת אלוהים.
קודש הוא לה' כל ימיו, הרבה תלמידים מעלומיו, ויבינם בס' תורת אלוהים.
באה השמש בצהרים, קדרה ממעל שמים, ביום נכבה נר אלוהים.
נפלה נפלה החכמה ואשיותיה, נמוגו יסודותיה, בהאסף נגיד בית אלוהים.
הוא הלך למנוחות, להתעדן בנועם אלהי הרוחות בעדן גן אלוהים.
ללמד את העם משפטי צדק, הה! מי יחזיק בדק? להודיעם את חוקי אלוהים.
לא אלמן ישראל, כי גם לעת קץ יגאל, וראו כל בשר מראות אלוהים.
זה צדיק גאון עוזנו, אליעזר יצחק אדוננו, היה בתוכנו נשיא אלוהים.
לאור חכמתו יאירו עינינו, זיו תארו תנחמנו, וירצו כראות פני אלוהים.
פה מחלקת מחוקק ספון, הגאון הצדיק, המפורסם בחריפות ויראת חטא כמו"ה אליעזר יצחק זצ"ל, אב"ד ור"מ פה וואלאזין, בהגאון המפורסם מו"ה הלל זצ"ל מו"צ בק"ק הוראדנא, בהגאון הג' מו"ה שמחה ז"ל מנאוואהרדאק בן בתו של הגאון החסיד אור עולם מ' חיים זצ"ל אב"ד ור"מ דפה, וחתן דודו הצדיק מ' יצחק זצ"ל אב"ד ור"מ דפה, וימת בן ארבע וארבעים שנה ביום ה' י"ס אלול בשנת תרי"ג לפי'ק, פה תנצב"ה.

הערות:1. רוח חיים, אבות פ"ב על משנה: והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך.
2. ראה ר' ברוך הלוי עפשטיין, מקור ברוך, ח"ג עמ' 1182-1178.
3. ראה דברי ר' ליפמאן ראבינאוויץ ממינסק, כמילואים ל"סערת אליהו", שלא היה ר' רפאל רב בוולאזין כי אם במינסק ואחרי כן בפינסק, לפני שיצא לפוזנא ולהמבורג. ולפי זה, הכוונה שוואלאזין הייתה שייכת לגלילות הנ"ל.
4. זו הפעם השניה להיות בעל שאגת אריה רב בוולאזין; הפעם הראשונה הייתה בשנת תקכ"ד, כשלמדו ר' חיים מוולאזין עם אחיו ר' שמחה לפניו.
5. השווה עדיות סוף פ"ה, ותמצא שבצדק קרא ר' ברוך עפשטיין תגר על בעל הולדות ר"ח, שלא הבין דבר המכתב הזה כהלכה.
6. על החתום באו שמונה אנשים, כנראה הדיינים ומחכמי הישיבה.
7. מ. י. בארדיטשעווסקי, תולדות ישיבת "עץ החיים" האסיף, תרמ"ה עמ' 233: "הוא הרים דגל הישיבה, כי סתר בנין העץ ויכן חומה נשגבה וגם השתול להרבות מספר בני הישיבה עד שנתאספו למספר 200, הפרס אשר נתן להם לא היה יותר מן 35 קאפ' לשבוע, אך גם זה ספק די צרכי בן הישיבה לרגלי הזול הגדול אשר היה אז, כאשר שמענו ואבותינו ספרו לנו".
8. ראה מה שכתב הרב יהודה אלקלעי ב"הלבנון" שנה ה' גליון מ"ח ובספרו "שלום ירושלם" ובכמה מספריו האחרים על שנת ת"ר,
9. ש. דובנוב, דברי ימי ישראל בדורות האחרונים, ח"ב, עמ' 127.
10. גינצבורג, המוריה, מאמר קיקיון דיונה, מובא במאמרו של מ. י. ברדיטשעבסקי, האסיף תרע"ה עמ' 240.
11. המכתב נדפס בשלמות ב"מקור ברוך", לר"ב עפשטיין, חלק ראשון, עמ' 1080-1078.
12. ראה למעלה הע' 8.
13. א. קופערניק בהמליץ, תרמ"ב, גליון 6 (ומובא בהאסיף תרמ"ה עם, 240) כותב: "מדי דברי בו עוד זכור אזכור את ימי נעורי, ועד היום לא אשכח רגשת העונג עת בכל יום ויום ראיתי את הגאון ר' יצחק ז"ל, הקדוש הנאור והנעלה על כל בני דורו, יורה לנו בבקר בבקר הפרשה מפרשת השבוע ע"ד פשוטו של מקרא הממשיך את הלב. מי שלא ראה את פני הגאון הנ"ל אשר תואר פניו כפני מלאך אלוקים, ומי שלא שמע מדברותיו המרעיפים כטל וכמטר לקחו, לא יכול לצייר לעצמו עונג הנפש ורגשות לב טהור, שברא לנו אלוקים".
14. בעיתון "רוססקי יעווריי", שנה א', נדפס סדר הלימוד שהציע בשביל הישיבה (האסיף עמ' 240.
15. ר' יעקב הלוי ליפשיץ, הכרם (תרמ"ח) בעריכת א. אטלס כותב במאמרו "דור וסופריו", שט עמ' 181: "מדור השני אחר הגר"ח נמצא את המדברנא דאומתא, בנו הגאון הצדיק החכם הכולל ר' יצחק מוואלאזין, אשר היה כעין דמות דיוקנא קטנה של אביו הגאון ר"ח. גם הוא היה נקרא בכל הגליל ווילנא בשם סתם הרב. כל מחשבותיו והגיוניו היו תמיד רק לטובת הכלל. בשנת תר"ב נבחר לשבת בועד הרבנים בקמ"ר ספ"ב; החזקתו את הישיבה הק' בוולאזין אשר עשה אזנים לתורה, חכמתו ונועם לקחו ותשובותיו הנפלאות למשכילי דורו עודם מתהלכים בקרב האומה, ורוחו עוד היא מתהלכת בתוכנו גם עתה". וראה "מקור ברוך" לר"ב עפשטיין, חלק שלישי, עמ' תקצ"ח, שהגרי"צ היה אומר על עצמו: כרמי שלי לא נטרתי. וראה הגר"ח ברלין בהערותיו "שכחה ופאה" למאמרו של מ. י. ברדיצבסקי "בית המדרש" עמ' 73 "כי גם הגאון מהרח"ו נסע פעם לקרית מלך רב לפעטערבורג ביחד עם הגאון ר' צבי הירש פרילוקער מבריסק". וראה י. ריבקינד, מילקוטי הולוזיני, רשומות, ה', עמ' 377. ושם עמ' 379 לשירו של ר' איצה'לע.
16. היו לו גם בן, ר' אליהו זלמן, ושלושה חתנים אחרים: ר' שמואל לנדא מווילנא, ר' זלמן משה יפה מראגאווא ור' הירש ב"ר נחום חיים מאיוויניץ (תולדות ר"ח עמ' 62.
17. הוא ר' הלל מהורדנא, חתן ר' חיים ואביו של ר' אליעזר יצחק.
18. נ"ט תשובות משלו נכנסו לס' חוט המשולש, ושמונה חילוקים שהגיד בהזדמנויות שונות - כנגד כ"ה תשובות משל ר' חיים, וה' תשובות משל ר' הלל.
19. השווה, ר"מ ברלין, פון וואלאזין בין ירושלים, ניו יארק תרצ"ג, כרך א', פרק ג', מקום שמתואר מי שבא בראשונה לוולאזין, ושם בעמ' 23, על המשגיח בימיו, ר' שלמה דוד דיסקין, שהיה שואל בבדיחת הדעת את הבא: - "ביזט דו א בחור, אדער זייט איהר א יונגער מאן? ".
20. מ. זלאטקון, ישיבת וולאזין בתקופת ביאליק, שביבים, שנה א, חוב' א, פריז, תשט"ו.
21. ראה סוף הקדמת "נפש החיים", דברי ר' יוסף בנו של ר' חיים מולאזין: "והואיל ואתינא לבית אולפנא של כבוד מר אבא הגאון נ"ע בשעתא דעסקי בבי מדרשא במס' יבמות באתי בדבר שנתחדש".
22. ר' מנחם המאירי בהקדמתו ל"בית הבחירה" מסכת אבות, אומר שגאון הוא כמנין שישים, היינו כל מסכתות הש"ס, אולי הוא מתכוון לציין בזה את הישיבות הבבליות עד סוף תקופת הגאונים שעברו בהם על כל המסכתות של הש"ס, בניגוד לישיבות המאוחרות שצימצמו בהן את הלימוד למספר מסכתות ולא לכל הש"ס, שכן בודאי לא נתכוון בזה לביאור המלה גאון לפי הפשט. בישיבתו של המאירי עסקו רק בל"ג מסכתות, ואולי בישיבות מאוחרות עסקו רק במספר מסכתות שהתחילו להיות נודעות כמסכתות של ישיבה.
23. הקדמה לס' זכרון שמשון, לר' שמשון מוולאזין, ווילנא תרל"ט.
24. מ. י. בארדיטשעווסקי, תולדות ישיבת עץ חיים, האסיף תרמ"ה, עמ' 241-240.

המשך המאמר