פרק שלישי: ניסיון לגיבושה של עמדה חינוכית
הכורכת מחויבות לערכים עם הימנעות מאינדוקטרינציהמבוא
בפרק זה תוצע בהרחבה העמדה החינוכית שתוארה בתמציתה במבוא לחיבור: חינוך לערכים וזהירות מאינדוקטרינציה. כפי שיתגלה להלן, מצויים יסודותיה של עמדה זו בחשיבתם החינוכית של חז"ל ושל בעלי הלכה שלאחריהם, ולפיכך היא מוצעת במיוחד למחנך הדתי.

יסודות אלה הם:

1. יסוד פדגוגי: התמקדות בחינוך עצמי.
2. יסוד פסיכולוגי ופילוסופי: איזון בין חשיבה לבין מעשה.
3. יסוד מוסרי: חידוד תחושת אחריותו של האדם.
4. יסוד יצירתי: המתח הדיאלקטי ככוח יוצר ומפרה.


בסעיפים הבאים יפורטו יסודות אלה לפרטיהם, ותובהר הזיקה שביניהם לבין הקריטריונים שהוצעו בפרק הראשון להבחנה בין חינוך לבין אינדוקטרינציה.