קיצורים ביבליוגרפיים
• אורבך = אפרים א' אורבך: חז"ל - אמונות ודעות, ירושלים תשכ"ט.
• אורנן = עוזי אורנן: התודעה היהודית - הרהורי כפירה; בתוך: "החינוך", תמוז תשל"ו.
• אלון = מנחם אלון: מניעים ועקרונות בקודיפיקציה של ההלכה; בתוך: הגות והלכה בעריכת ד"ר יצחק אייזנר, ירושלים תשכ"ח.
• אלתרמן = נתן אלתרמן: הקליריקל הקטן; בתוך "הטור השביעי" כרך ב עמ' 200.
• אנוך = ח"צ אנוך: עיונים בחינוך ובהוראה; ירושלים תשמ"א.
• אריסטו = אריסטו: מטפיזיקה, ספר א; האונ' העברית, ירושלים תש"ט.
• בובר = מ"מ בובר: במשבר הרוח; מוסד ביאליק תשי"ג.
• ביבי = ס' ביבי: גזע, דעה קדומה - וחינוך; האונ' העברית, ירושלים תש"ך.
• בן גוריון = דוד בן גוריון: נצח ישראל; הוצאת "עיינות", תל אביב תשכ"ד.
• ברגמן = ש"ה ברגמן: מעמדו הסגולי של עם ישראל; בתוך: ערכי היהדות בחינוך התיכון, הוצאת איגוד בתיה"ס התיכוניים בישראל, תל אביב תשט"ז.
• ברזל = אלכסנדר ברזל: ערכים, אדם, עולם; עם עובד, תל אביב תשל"ו.
• גוטמן = יצחק יוליוס גוטמן: דת ומדע; הוצאת מאגנס, ירושלים תשל"ו.
• גולדמן = אליעזר גולדמן: חוק המדינה וההלכה - האמנם סתירה? בתוך: שדמות, גיליון סה, תיו תשל"ו.
• גורי = חיים גורי: מי אתה? בתוך: מוסף לספרות, "מעריב" של חג, ה' בסיון תש"ם.
• דו-שיח = דו-שיח בין מרטין בובר וקארל ר' רוג'רס בהנחיית מוריס פרידמן; החינוך המשותף, יוני 1972.
• היגל = היגל: מבוא לתולדות הפילוסופיה; האונ' העברית ירושלים תשל"ו.
• הייר = R. M. Hare: Adolescents into Adalts, in: T.H.B. Hollins, Aims in Education, Manchester University Press, 1964.
• הירסט ופיטרס = Hirst & Peters: The Logic of Education, Rout Ledge & Kegan Paul, 1970.
• הרטמן = דוד הרטמן: הרמב"ם - הלכה ופילוסופיה; עם עובד, תל אביב תש"ם.
• ויילר = גרשון ויילר: מדינה וחינוך - עיונים פילוסופיים; אונ' תל אביב תש"ם.
• וילסון 1964 = J. Wilson: Education and Indoctrination, in: T.H.B. Hollins, Aims in Education, Manchester Univesity Press, 1964.
• וילסון 1966 = J. Wilson: Comments on Flew's "What is Indoctrination?" Studies in Philosophy & Education iv (Summer 1966.
• יזהר תשל"ד = ס' יזהר: הפעלים בלשון החינוך; עיונים בחינוך חוברת 4, סיון תשל"ד.
• יזהר תשל"ה = ס' יזהר: על החינוך ועל החינוך לערכים; עם עובד, תל אביב תשל"ה.
• יעקבזן = חנוך יעקבזן: פיקוח חברתי והנורמה המתירנית; עיונים בחינוך, חוברת ו.
• ליכטנשטיין = אהרן ליכטנשטיין: מוסר והלכה במסורת היהודית; בתוך: "דעות" מו, תשל"ז.
• לם א"ח = צבי לם: הערך "אידיאולוגיה וחינוך". באנציקלופדיה החינוכית כרך ה.
• לם תשכט = צבי לם: הלחץ החינוכי וההתנגדות לחינוך; בתוך: כיוונים רבים - כוונה אחת, האונ' העברית ומשרד החינוך, תשכט.
• לם תשל"א = צבי לם: הבחנה בין חינוך לשאינו חינוך - לשם מה? "מגמות" שבט תשל"א.
• מור = W. Moor: Indoctrination as a Normative Conception, Studies in Philosophy & Education iv (Summer 1966.
• מחקר = החינוך לערכים בבי"ס לילדים עולים; האונ' העברית ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים תשכ"ה.
• מיל = י"ס מיל: התועלתיות; האונ' העברית, ירושלים.
• ניב = יעקב ניב: קוים בתודעה יהודית; בתוך "החינוך" טבת תשל"ה.
• סולובייצ'יק תש"ל = הגרי"ד סולובייצ'יק: בסוד היחיד והיחד; הוצאת "אורות" ירושלים תש"ל.
• סולובייצ'יק תשל"ה = הגרי"ד סולובייצ'יק: איש האמונה; מוסד הרב קוק, ירושלים תשל"ה.
• סימון = ע"א סימון: האדם והתכלית החינוכית - אידיאה אידיאל ואידיאולוגיה; מולד כרך יח, תש"ך.
• סמט = משה סמט: הקונפליקט אודות מיסוד ערכי היהדות במדינת ישראל; האונ' העברית ירושלים תשל"ט.
• סנוק = J.A. Snook: Indoctrination and Education
• פלו = ( (Sprung 1966 is Indoctrination? Studies in Philosophy Education IV A. Flew:
• פרום = אריך פרום: מנוס מחופש; תל אביב תשל"ז.
• פרנקנשטיין = קרל פרנקנשטיין: כנות ושוויון - הרהורים של פסיכולוג ומחנך; ספרית פועלים 1977.
• צור = מוקי צור: ללא כתונת פסים; עם עובד, תל אביב תשל"ו.
• הראי"ה קוק = הראי"ה קוק: אגרות הראי"ה; ירושלים תש"ג.
• קורצוויל ברוך = ברוך קורצוויל: מהותה ומקורותיה של תנועת "הכנענים"; בתוך: לוח "הארץ" תשי"ג.
• קורצוויל צבי = צבי קורצוויל: לקחים חינוכיים ממלחמת יום הכיפורים; בתוך: "החינוך" טבת תשל"ה.
• קירשנבוים = אהרן קירשנבוים: תיאוקרטיה יהודית; בתוך: דיני ישראל כרך ח, תשל"ז.
• קליינברגר תשכ"ב = א"פ קליינברגר: הזכות לחנך לערכים מחייבים; "מגמות" יא, תשכ"ב.
• קליינברגר תשל"ד = א"פ קליינברגר: השלכות חינוכיות של מלחמת יום הכיפורים; בתוך: עיונים בחינוך 3, סיון תשל"ד.
• קליינברגר תשמ"א = א"פ קליינברגר: מבוא לפילוסופיה של החינוך; "יחדיו" תשמ"א.
• קנט = עמנואל קנט: הנחת יסוד למטפיסיקה של המדות; האונ' העברית, ירושלים תרצ"ג.
• קציר = אהרן קציר: בכור המהפכה המדעית; עם עובד, תל אביב תשל"ב.
• ראסל = ברטרנד ראסל: בעיות הפילוסופיה; מאגנס, ירושלים תשל"ז.
• רובינזון = שאול ב' רובינזון: חינוך בין המשכיות לפתיחות; האונ' העברית ירושלים, תשל"ה.
• רוג'רס = קארל רוג'רס: חופש ללמוד; ספרית פועלים 1970.
• רוזנוב = אליהו רוזנוב: להבהרת המושג אידיאולוגיה; "מגמות" טבת תשל"ב.
• רוטנשטרייך תשי"ג = נתן רוטנשטרייך: על התמורה; עם עובד, תל אביב תשי"ג.
• רוטנשטרייך תשכ"ד = נתן רוטנשטרייך: סוגיות בחינוך; האונ' העברית ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים תשכ"ד.
• רות = ח"י רות: החינוך והדת; בתוך: דין וחשבון של הסמינריון לחינוך דתי שנערך בשנת תש"ג; ירושלים תש"ה.
• רפל תש"ס = דב רפל: מסילת ישרים - חינוך באמצעות אינדוקטרינציה. בתוך: הגות בחינוך היהודי, המרכז לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית ליד מכללת ליפשיץ; ירושלים תש"ס.
• שבייד = אליעזר שבייד: לתקנת החינוך במדינת ישראל; בתוך: לערכים, משרד החינוך והתרבות, ירושלים תשל"ד.
• שורצברג = יעקב שורצברג: חינוך מתירני - לאן? ספרית פועלים 1979.
• שקולניקוב = שמואל שקולניקוב: בין חינוך לשאינו חינוך; בתוך: "מגמות" שבט תשל"א.
• שפירא תשל"ח = יוסף שפירא: עיון תפילה; בתוך: בשדה חמ"ד תשל"ח, חוברת א-ב.
• שפירא 1989 = יוסף שפירא: "מדינה וחינוך" - עיון ביקורתי בספרו של גרשון ויילר; בתוך: הבטים בחינוך, בימת פירסום מדעית, אונ' בר-אילן, 1989.
• שפירא תשס"א = יוסף שפירא: על לבטיו של מדעו יהודי; בתוך: בשדה חמ"ד תשס"א, גיליון מס' 3-1
• שפירא תשס"ב = יוסף שפירא: הגות, הלכה וציונות - על עולמו הרוחני של הרב יצחק יעקב ריינס; ספריית הילל בן חיים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב 2002.