הקסני'צליו הינפטסו קא'צרוק שונאי לש םתציחמב

קוצ בקעי

1955 'ד תיעישת הנש ,תוברתו ךוניחל םיקפא


האוש ,השרו ,הקסני'צליו ,קא'צרוק :חתפמ תולימ

ילהנמ הקסני'צליו הינפטסו קא'צרוק שונאי לש םתומד תראתמ הז רמאמב :ריצקת
.ויתונורכז תא רפסמו םינש עבשכ םימותיה תיבב ההש רבחמה .השרוב םימותיה תיב

תחא גג -תרוק תחת ומע רוגלו (ותונכל ונגהנש יפכ) "רוטקודה" לש ותציחמב ףפותסהל יתיכז
בוחרב םימותיה-תיב עיגה םהב ,םינש ולא ויה .1936-1929 ,תופוצר םינש עבש ךשמב
וסחיב ולחש ,םייונישל הייאר דע יתייה .תיכוניחו תינוגריא הניחבמ ותוחתפתה אישל הנלאמכורק
ינויצה לעפמה לא ,תינלופה תוירוביצבו ידוהיה בוחרב ועריאש ,תוערואמו תויעב לא קא'צרוק לש
.ונלש רעונה-תועונת לאו

ףילחהל היה הדיקפתמש ,הסרובה לש םיכינחה םע יתינמנ (1931-1929) םינש שולש ךשמב
םייושעה ,תובהלתהו ץרמ וב םיזונגש רעונב ,ףייעתנו הצמתנש ,ןשיה ,םדוקה םידבועה-רבח תא"
םע ,אלמל דעונש ,"החמתמ-טנאקיטקארפ" יתשמיש המלש הנש ."הלוכ היצאזינגרואל ליעוהל
הימינפה לש םייחה תא ריכהל תורשפאה יל הנתינ וז הפוקתב .הימינפב ךנחמ לש דיקפת ,ןמזה
םינשה לכ ךשמב .םימותיה-תיבב ידיחי עובק-ךנחמכ יתשמיש םינש שולש ךשמב .םהיטרפ לכל
םידליה םע וגיש-וחישל יתבשקה ,וישעמ רחא יתבקע ,"רוטקודה" לש ותברקב אצמיהל יתלדתשה
ועבנו "םייחה יקמעמ עבנש רומוה"בו ןחב ,המכחב ונייטצהש ,תונונשה ויתורעהמ יתמשרתהו
.םידליה ייחב תדמתמה ותולכתסהמ

הבשחמה תא הרפמ "הבהאו תוליצא תנרוקו תמלגמ המצע לכש" ,קא'צרוק לש תיכוניחה ותנשמ
וייוליג לע דליה תא ריכהל ןיינועמה לכל עייסתו תורוד ךשמב התורפהל ףיסות דוע ,תיכוניחה
ותדובעב קא'צרוק תא תוארהל ,וז המישר לש םימצמוצמה תולובגב ,הסנא .םינושהו םיברה
ןיעמכ םירומשה ,תונויערו בגא-ךרד לש תורעה התוא הוולמ היהש ,תימוימויה תיכוניחה
.הזה םויה דע וירבח-וידימלת לש םנורכזב הפ-לעבש-הרות

רבגה לש ומוקמ לע ,הקסני'צליו הפטס ,תלהנמה ןיבל קא'צרוק ןיב חוכיו היה שוטנ 1931 תנשב
תודסומבש ,ןעט "רוטקודה" .םינבה לש יכוניחהו ינפוגה לופיטב לעופב ףתתשהל ותוכזו ךוניחב
ןתוכזל תונעוטו םירבגה תא וקיחרה ,דליב לופיטה לש עוצקמה לע םישנה וטלתשה ךוניחה
ךנחמש ,גהונ עובקל דסומ לכב ךירצ ותעדל ;ןוקית ,ותעדל ,ןועט הז רבד .הז םוחתב תידעלבה
,םידיקפתו םילגרה ,ולשמ יפוא-תולוגס םינימה דחא לכל .תונבב לפטת תכנחמו םינבב לפטמ
ויהיו ולדגיש ,םהילע עיפשהלו םינבב לפטל תוכזה תא רבגה ןמ לולשל ןיאו ;ול דיעוה עבטהש
."תויזירפאק תומלע אלו םיצימא םירבג"

האצישמ .ינא יתוישיאל םג תוכייש ול התיהש ,יל עדונ ןמז רחא ,בקונו יניצר ,הארנכ ,היה חוכיווה
ותעצהו ,ךנחמכ ינתונמל להנמה-דעוול רוטקודה עיצה ,לארשי-ץראב ןושארה הרוקיבל תלהנמה
המוד ,קורי הדובע-קולח שובלל יל ץעיו רבדה תא יל רשיב ןוחצנ-תוודחו החמש ךותמ ,הרשוא
.ולשל

?המ םוש לע קורי הדובע-קולח

.םכרד יכישממ תא - הסרובה יכינחבו םהייח לעפמ תא םימותיה-תיבב ואר הפטסו "רוטקוד"ה
םדימעהלו דסומה לש ןוגריאה ירותסמב םסינכהל ;םהמע חחושל ,דימת םכירדהל ויה םינכומ
תושדקומ ויהש ,תבש-ליל לש תוחישל ץוחמ .דליה לש ותוחתפתהבש תומולעתהו תועפותה לע
דוחיבו ,םידבועה םע דיחי-תוחיש חחושל "רוטקוד"ה גהנ ,הימינפה יחב תויעבו תועפות רוריבל
ינוליח-רדסימ דוסי לע םלח ותוריעצבש ,ונל הליג תוחישה תחאב .ובלל םיבורקה םיטסיסרובה םע
תוטיהלמ ,החפשמ-ייחמ ורזני רדסימה ירבח .דליל תורישל םמצע ושידקיש ,םישנו םירבג לש
;םיבורקו םירוה י"ע לוצינמ ,בער-תפרחמ ותלצהלו דליב לופיטל שדוק ויהי םהייחו 'וכו םיחוור רחא
ושבליו ענצ ייח ויחי רדסימה ירבח .הבוט תודלי לש תודחא םינש דליל ול רשפאל ידכ הלא לכו
.טעומב קפתסמו ןיעה תא ןנערמה הדשה-בשעכ קורי םעבצש ,הדובע -יקולח

,םעפ אל ,וררבתנ ,ץוחבמ םינמזומל םיתעלו הסרובה יכינחל ןכרוע היהש ,תבשה-ליל תוחישב
.םימצמוצמה ותעפשה תולובג ןכו דסומה לש וידיקפתו ויתורטמ

(תושונאה לש תיללכה היסולכואב םינימה לש היצרופורפל םאתהב) תונב 56 ,םינב 51 :דלי 107
:םילאושה ולאש .לוכשו תומתי לש םי ךותב

.תיסחי הוולש לש םינש 6--5 רמוא הווה ,ידוסי רפס -תיב םייסל היכינחל תרשפאמ הימינפה . . .
. . . ?האלה המו

םיקיפמ םיכינחהש ,תלעותה יהמ ;םייחה-תמחלמל םינכומ ,דסומהמ םיאצויה םיכינחה םאה . . .
. . . ?המודכו תועידי טעמ ,תואירבה רופיש ,הנזהל טרפ ,דסומב םתוהשמ

םישורד םייחב ולאו ;תעמשמו רדס לש םייחל ,םינקותמ הרבח-ייחל וניכינח תא םיכנחמ ונא . . .
:םיילאוטקא םימרוג תעפשהב וררועתנ ולא ןוגכ תולאש ...?דמעמ וקיזחיה .חוכו םיקזח םיקפרמ
;םהיתוקפס-םהיתונעט תא ונינפב ואיבהו ,דסומה תא בוזעל ודמעש ,םיכינחה תעפשהב
רומחה ילכלכה בצמה תעפשהב ;רעונה-תיב יבשות ןיבמ םידחא לש תוינוציק תועד תעפשהב
.תולאשה ויה תובקונ ןכא .'וכו השראוו ידוהי לש

ןעוט ,ומצע םע חישמ לשמ ,םר לוקב רהרהמ "רוטקוד"ה היה ,וללה םייחה-תולאש לומ ודמועב
;יכונא ריעצ אל שיא . . . ?םכמע קדצה ילוא . . . ?עדוי ינא םאה . . . ילוא" :היהת ךותמ היה
,םנובער עיבשהל לכואו םשארל הסחמו גג םידלי האמל תתל רתויב העונצ הרטמ ימצעל יתדמעה
םידליה ליבשב יתלוכי בטימב השוע ינא .ויותיפו בוחרה לש תונכסה ינפב הנגהו םלודיג חיטבהל
אל ינא . . . םירוענה -ינבל וגאדיו ונלעפמ תא וכישמי ,םירחא ואובי ,אברדא .14-6 ינב וללה
רתוי ,רואנ רתוי ,בוט רתוי םלועב תויחל וכזת ילוא ,רתוי םינפ םכל ריאי לזמה ילוא ,יתחלצה
"?םכמע קדצה ילוא ?עדאה ,ילוא . . . קדוצ

לשו ןילופב ידוהיה םעה תיווהבש בצעה וירבדמ ועמתשנ ןכש ;תונעטה לכ ומתתסנ העש התוא
.ןיסולכואה-תובר ינועה-תובכש

דמעמל תודע - קוריה הדובעה-קולח תא ,םינש שולש ךשמב ,יתאשנ דובכו קופיס לש השגרהב
,יל הנתינש תוכזלו וילא תישפנ הבריקל ,"רוטקוד"ה דצמ ןומיא לש סחיל ,דסומב דבכנו בושח
םירבד ,הרואכל) ךוניחב םיישעמה וידיקפתמ ,הגרדהב ימצע לע לוטילו ומוקמ תא אלמל
.םינש לש תרוסמ ךותמ הימינפב ושדקתנש ,("ךרע-ילק"

?דסומב "רוטקוד"ה לש םיישעמה וידיקפת ויה המ

ימל טרפ) םינבה לש םהיתורעש זזוגו תרופסתה -תנוכמ תא לטונ היה םירהצב ישש םוי ידמ
לש םהינרופצ תא לטונ היה ןכמ רחאל .(תימצעה הלהנהה תאמ רתיה יפ-לע תורעש ולדיגש
.םינבה תא ץוחרל דרוי היה ברע תונפל .םיכרה םידליה

,לכתסהל יתבהא .יאנפה תועשב םג םא יכ ,הדובעה תועשב קר אל ותברקב אצמיהל יתבהא
ןחוב היה ,לשמל ,ןכ .הלועפ לכ םע וייוליגו ויתורבסה תא עומשל ,הדובע לכ עצבמ היה דציכ
היה ןתרוצ יפלו ;ןתחימצו ןרודיס יפוא תא ,ןתוישקו תורעשה לש יבועה תא תרופסתה תעשב
היה הריזג ידכ-ךות .דליה לש ויפוא לע ,בורה-לע תוססובמ ,תוחנה חינמו תורעשה רעשמ
םייונישה לע ,הרבחב ובצמ לע ,םידומילב ותומדקתה לע ,וביט לע דומעל ידכ דליה םע חישמ
יתשמ ,אמגודל רועש הז היה ,םיריעצה םיכנחמה ,ונליבשב . . .ותוא תואצומה לעו החפשמב
;ונומא תא שוכרלו וריכהל ךיא ,ובבודל ךיא ,דליל ברקתהל דציכ ישחומ ןפואב ,ונדמל :תוניחב
םש ,הפרותה-תומוקמ םהמ ;תרופסתה-תדובע תא לעופל םיאיצומ ךיא :המילש הרות ונלביקו
-תנוכמ תא םיקנמ דציכ הציחר תעשב הכלהכ ףטשנ אלש ןובסה ללגב תורעשה םיקובד
.ב"ויכו תינייגיה הרוצב ותוא םילסחמו הפצרה יבג-לע רוזפה רעשה תא םיפסוא ךיא ,תרופסתה

דומיל הכירצה הרות יהוז םגו .םיינרופצ תליטנל םיירפסמ תוחנומ ויה תרופסתה-ילכ דיל
אוהו דליל ביאכמ הזו רשבה דע ,םימחר ילב םיינרופצה תא םילטונה םיכנחמה םיבר"
קר םיינרופצה תא ולט ,אברדא .םיירפסמל קקדזי אלש ידכ םיינרופצה תא סוסכל ליחתמ
ךרדו . הככ - םיירפסמב ןרופצה תא ולגע ,באכ לכ שיגרי אל דליהש ,תונידעב ,הלעמלמ
הדיעמה ,וז העפות לש היתוביס רחא אנ-וקחתה ,םיינרופצ-יססכמ םידליל ןיע -ומיש בגא
."תובורקה תובישיה תחאב ןוידל םכתולכתסה-ירפ תא ואיבהו ,תמייוסמ תונבצע לע

בכעתמ היה ךרדב .הצחרה-ירדח לא דרוי היה - םיינרופצה תליטנו תרופסתה תכאלמ המייתסנ
ינולפל :השועו לכתסמ היה .תבש דובכל םהילענ םיחצחצמ םינבה דציכ ,תנחוב ןייעב לכתסמו
-תוחידב ררוע ןועמשבו חכתשנש אטח ול וריכזהב זיגרה ןבואר תא ,הצע אישה ינומלאל ,רזע
.תעדה-תוחידב

."רוטקוד"ה לש הליעפה ותכרדהב םידליה-תציחר לש תכסמה תא ראתל ןורשכ יל ןיאש לבח
.יתלוכיכ תאז תושעל הסנא :רדסו ןוגריא ,ןונכית לש תבשחמ-תכאלמ וז התיה

וגגחו דחי הפ ורבח רדסהו ןונקתה ,םינבה םישימח לש הציחרה הכרא ,עברו-העש דע ,העשכ
םינבלה תא םידליהמ ולביק םינרות .תוצובק-תוצובק החתלמה-רדחל וסנכוה םידליה .םנוחצנ תא
ןאכמ .םייקנ םינבל קלחמ היה םינרותה דחאו ;ץפח לכל קש - םיקש ךות לא םוקרזו םישמושמה
,תויטבמאה תא ופשפישו םהיכרב תא דחוימבו ,םהילגר תא וצחר ,הצחרה -רדח לא םידליה ורבע
,בל-םישל" :הרוה "רוטקוד"הו איה הרות ,שארה תפיפח רות אב - םיילגרה תציחר תא ומייס
."ב"ויכו םייניעל ןובס-תועוב סינכהלמ רהזהל :חצמהו םינזואה ,תואפל ביבסמ השענה לא דחוימב

ןיכמ דחאה יבג לע :םיפרפרש ינש םינכומ וז תילכתל ,ןבתסהל םיליחתמ שארה-תפיפח רחאל
לע דליה הלוע ."רוטקוד"ה לש ותושרב אוה ינשה :םימ םע הרעק ךותב ןובס-תועוב ןרותה
םאו) ותוחתפתהב תויטס לע ודימעמ ,שאר דע לגר ףכמ "רוטקוד"ה ותוא רקוס - ףרפרשה
ופשפשמו ןובס-תועובב ופוג תא הסכמ ,(תיאופר הקידבל ונווכמ והירה - ךכב ךרוצ אצמ
.חצחוצמו יקנ הצחרה-רדחמ דליה אצוי תיללכ החדה רחאל .ודיבש תשרבמב

ויהי םתאצ םעש ,ךכל וגאד וללהו ;וירזוע םע "רוטקוד"ה ץחרתה - םידליה-תציחר המייתסנ
.תולודגה גחה-תושרבנב ראומה לודגה םלואל םילוע לוכה התעו .םירדוסמו םייקנ םירדחה

תא םיאלממ ,םיעבשהו םיטקשה ,םיננערה םידליה לש הרמיזה תולוק ,לגעמה בבוס םלואב
,בויחב הנענ אוה ,לגעמב בלתשיש םידליה ותוא םינימזמ ,םלואב "רוטקוד"ה עיפוהשמ .ללחה
היצמור לע" :םימימתה םידליה-יריש תא רשו רוחס-רוחס ,הרומג תוניצרב ,םידליה םע בבוס
תא קלחל ךיא ועדי אלו תחא הרוחבב ובהאתהש ,רהה-ירוחב גוז" לע ,"רוח וילדבש ,ביבחה
.דועו "םיביבחה אבצה-ישרפ" לע ."הרייעה ירוחאמ השרוחב הנחש ,םינעוצ הנחמ" לע "ללשה

ןיבמ בורה-לע ,גוז-תב וא גוז-ןב ול רחוב אוה ,המינפ לגעמה לא "רוטקוד"ה תא םינימזמשכ
.ונממ ץוח - םהילא בל-םש שיא ןיאש ,םידליה ןיבש םיפוזנה ,םידוהא-יתלבה

,םידוהא -יתלב ,םינכסימ ףקומ ינא דימת ,ץפח-ןיא ילכ ,ינא ןקז ,ואר אנ ואר" :"רוטקוד"ה ןעוט
,םידומילבו הדובעב םינייטצמה ,טנמאלראפה ירחבנ ,םיסחוימה .םיירוחאה םילספסה יבשוי
םיקוקזב לפטל ,רוזעל :ונדיקפת והז ,שואי לא ךא ". . . "ירבעל םינופ םניאו ילא בל םימש םניא
."םתוא תלבוס הניא הרבחהש ,עשיה-ירסחב ,ונל

םהיקחשמב וא תורחתב לכתסהל ידכ ,םיצעה לצב םימותיה-תיב לש רצחב "רוטקוד"ה בשיתה
,ויכרב לע ול בשיתמו ספטמ םיטוטאזה דחא :רבע לכמ םינכסימה ותוא םיבבוס דימ - םידליה לש
.םירשי-תנש ול םדרנו וקיחב ושאר םש ,והזח לא הפי ץחלנ ,ונקז תא ףטלמ

דליה םע ול בשוי "רוטקוד"ה קר ,םהיניינעל ורזפתה םיפוצהו םיפתתשמה ,תורחתה המייתסנ
- "תרחמה תארקל ןסחתיו חוכ ףילחי ,חוני .ילש ןכסימה ףייע ועירפת לא" .ויכרב לע ול ןשיה ךרה
."תנמואכ שדחה ודיקפת"ל םיגעולו וצלחל ואבש ,תיבה -יבשויב "רוטקוד"ה רעוג

םידליה תא חדבל ץמאתמ אוהשכ) תעדה-תוחידב לש חור וילע חונב "רוטקוד"ה תא האר אלש ימ
ושיגהל ,סדנוק-ישעמ י"ע ,םצלאמו םהמ דחאכ בבותשמ ,םחור-בצמ תא םירהלו
.וימימ םידלי תחמש האר אל (םירבחה-טפשמל

:םיבר ינמ דחא הרקמ הנהו
לש הנועה .םוגעו רק תיבבו םידבכה םיננעה ירוחאמ הרתתסנ שמשה ,ירירגס ויתס םוי
.ותניפב דדובתמ דחא לכ ,םידליה .לכב ןואכדו בצע .הרבע "םימליפ"ב וא םינומרעב םיקחשמה
תא שח ,טעמ בבותסה ,םלואל סנכנ .אב "רוטקוד"ה - אבה ךורב .הסינכה-תלד החתפנ הנהו
;לבוקמה ויוניכב והניכו ינולפ דליל שגינ .הלועפל תינכות ושארב התלע דימו םוגעה חורה-בצמ
חורה-בצמ תא רפהל ודיב הלע אלשמ .'וכו "?הז ימ" שחנל והצליאו ויניע לע ויפכ םש ינומלאל
הלודג) "תונכסמ"ה ןמ תחא הדלי לא עתפב ברקתנ .השעמ תושעל טילחה - םידליה תא חדבלו
םלואה לש וכרואל ץחכ המע ץר ,הפטוח ,(םישיא-תלדח הלוכו ,תוחופנ הידי ,חרוקמ השאר ,תרזכ
תוזחל םיצר לוכהו קזבה תוריהמב תרבוע השעמה לע העידיה .גגוזמה םירפסה ןורא לע הבישומו
םידבועה תאו הסרובה ירד לכ תא םיליהבמ הברה הלומההו םידליה לש קוחשה-ימער .הזחמב
י"ע תדדועמ ךא .לגר וא די עינהל תדחפמ ,הלעמל הל תבשוי הדליה ,השענב תוארל םיצא לוכהו
תמאב םעפה .טפשמ ךל שי !רוטקוד ןודא" :תקעוצ איה ,עיתפמ הכ ןפואב הל התכזש ,תמוסריפה
"!ידו יתוא דרוה .טפשמל ךשיגא

תויהל ירות עיגי םא !רוטקוד ןודא ,להבת לא" :ותוא םיעיגרמו "רוטקוד"ה תא םימחנמ םינבה"
,םעפה !וה" :תנעוטו וילא תברקתמ תונבה תחא ,"ער לכ ךל הנואי אל !ךדצל דומעא ינא ,טפוש
,םיפיעסה יפלא לכ דעב ךל םלשנ .ךל חלוסי אל הז םעפה !האסה תא תשדגה ,רוטקוד ןודא
תושעל זיעמ ונתאמ והשימ היה ול" -תונבה תחא - ,"ודיגת המ" "!ךללגב ןידה-תיבמ ונלבקש
."הזה רבדכ

תועובש ךשמב וילע רפסת דועו ריכזתו רוכזת חדבמה השעמה תא ,ןוראה ןמ הדרוה הדליה
וליבשב ,"רוטקוד"ה ךא ,תעדה-תוחידב לש העש םהל התיהו רקפהה ןמ וכז םידליה .םיבר
לוחמתש ,הינפל ןנחתמו הנטקה רחא אוה רזחמ ,דסומל ואובב ,םוי ידמ .ןיינעה ליחתמ קר
ךיא "!אלו אל" :תחאב הנטקה ךא ,הבל תא וככריו הילע ועיפשיש םיחילש חלוש אוהש וא ול
"רוטקוד"ה .תוניינעתהה זכרמב הדמעוה תחא -תבב ,ירה ?וז ןיעמ הרשכ האיצמ לע רתוות
ויהי ימו ימ ;לוקב שחנמ ,ןידה תא תוניצרב לבקמ אוהו ול תגעול הרבחה לכ .טפשמל שגוה
םיסופיטה לש םהיתובוגת תא ,החמומ-ןמא השעמ ,הקחמו תונוש תורוצב ןנוגתמ ?םיטפושה
.ןידה םוי - תבשה םויל הפצמו הילגר לע תדמוע הרבחה לכ םייתניב .הרבחבש םינושה

אלו העיפוה אל הדליה ךא ."רוטקוד"ל ול חלוסיש ,וויק ןורחאה עגרה דע ,ןידה-תיב בשי תבשב
לביק "רוטקודה" :העומשה תטשפתמ םתבישימ םיטפושה תאצ םע ,טפשמה לע רתוול השקיב
םיאירקמש העש ."חלוס ןידה-תיב ןיא .הנוכנ המשאהש ,עבוק ןידה-תיב" :רומאל "100" ףיעס
העידיה תא םילבקמ םידליה ,"רוטקוד"ה לש וניד-קספ תא םג םיאירקמ ,םינושה ןידה-יקספ תא
םויהמ .ורתיו אל םג ךא ושינעה אל :הבוגה לע ודמע םיטפושה .קופיסו הוודח לש קוחצ-ימערב
ריזחיו םלכנ ינפ דימעי אוהו ;"האמ ןודא" ,"האמ רוטקוד" םייוניכב "רוטקוד"ה תא ונכי האלהו
שאר דבוכב ,השעש המ לכו .דסומב "רוטקוד"ה היה השוע תאזכו תאזכ .םיפא תחא הנמ םהל
.השע תוניצרבו

ונאציש ינפלו םש ונתוהש ימיב ונתוא דייצ המב ?"רוטקוד"ה לש ודסומ תא ונבשחהו ונכרעה דציכ
?תיאמצע הדובעל

ונחבנו םילכה ונקתוה ןאכ ;הזכרמב היה דליהש ,המגודל תישעמ-תיכוניח אנדס דסומב וניאר
ךוניחה-תדובעש ,תעדל ונחכונו תונטקל זובל אלש ,ונדמל .ותוחתפתהל םיתואנה םיעצמאה
דסומב ונדמל .המלש תכסמל םיפרטצמה ,םייומסו םייולג ,"ךרע-ילק" םיטרפמ תבכרומ םוי-םוי
,תונויער ונכותל ונגפס .ול םיארחא ונייהש ,םוחתב שחרתמה תא ףיקהלו ןנובתהל ,לכתסהל
ןיא . . . .הזה םויה דע ךוניחב ונתדובע יכרד תא ועבקו ונתרכהב הכפהמל ומרגש ,תוכלהו תועד
ינפב םישלחה לע ונגה .הלבח-יכאלמ םג הב שי ;אדירג "תרש יכאלמ"מ תבכרומ םידליה-תרבח
םייוצמה ,םינסרד - םיפרוט ינפב הנגה-ירסוחמ לע ונגה ,םילצעה ינפב םיצורחה לע ונגה ,םיקזחה
.הרבח לכב

גיהנהל ונחלצה ,םיכנחמכ ,ונא .םירגובמה קוח ירמוש בצממ רתוי ריהזמ םיכנחמכ ונבצמ . . .
םירגובמה ןוגריא לע םינוממה ולאו ;ןורפעה - אוה ידיחיה ונקשנשכ ,תעמשמו ןוגריא ,קוח ,רדס
.רגסהה-יתבב ףא םיתעלו םח קשנב ,תולאב שמתשהל םיצלאנ

תא אלממ אוה ךא .ךשומ ןכות רסחו שבי ;יתלשממ םימוסרפ-ןותעל המוד ונלש הרבחה-ןותע . . .
ןיא םא ףא ,ותאירקל בישקהלו תבשל םיבייח לוכהש ,ןאכמ .הרבחה-ייח תא רידסמ אוה - ודיקפת
םינושה ויפיעס לע וכמתסי ,קוחה תרזעל םמצעב םה וקקדזישכ ,ךרוצה תעשב .םתוא ןיינעמ הז
.ותועצמאב הנגה ושקביו

,בוטל וליאו ;ןהב טטחל תוילילשה תועפותה תא טילבהל םיברמ ;עירתהל םיגהונ ערה לע . . .
תידדה-הרזע ,םיבוט םישעמ לש םושיר ונגהנה םימותיה-תיבב ,בל םימש ןיא - בגשנלו הפיל
.תורבח לש םיוליגו

-יקוח תא ףוקעל תונויסנהו הלילשה תכרעהל הדימ-תמא שמשמ םירבחה-טפשמש םשכ . . .
חרכה ןיא םדאה-בל-רציש ,חיכוהל םייבויחה םייוליגהו םיבוטה םישעמה םושיר יושע ןכ - הרבחה
.תידדה-הנבה לע וססבתי ורבחל םדא ןיב םיסחיהש ,ןכתי יכו ותודלימ ער היהיש

תוניגההו קדצה ,רדסה רמשמ לע הרע הדימעו הזמ םידליה ייחב םחופיטו לצאנהו בוטה יוליג . . .
.םידליה ןיב םינגוה הרבח-יסחי תגשהל הנמאנה הבורעה יהוז - הזמ

םישעמ בגא תונוש תויונמדזהבו תונוש תורוצב ונילע עיפשמ "רוטקוד"ה היה ,הלא ןיעמ תונויער
.םהירוביג תא תישיא ונרכהו םהל םידע ונייהש ,תוערואמו

םיניע חתפ .םידיה-בחר ןויסנה םוחת ךינפל .ןכומה ןמ לכה לבקל ביוחמ ךניא ,ריעצ ךנחמ ,התאו
םושרל ,ףיקהל ,תוארל הברמה לכ !לאשו הפרות-תומוקמו תויטס הלג ,שפח ,שדחמ ןוחב ,בלו
.חבושמ הז ירה - לואשלו

יכינחל תפומ השמיש וייח תמגודו ,"רוטקוד"ה היה תוכילה-עונצו תוימורת תודימ לעב שיא
-תילעב דדוב רדח - ותריד .הזמ רתוי ףאו עונצ היה ושובל ,ויבשויו תיבה יאב לכלו הסרובה
עבקנש ,ןטקה ףדמה תא ןייצל יוארה ןמ רדחבש םיטעמה ויטיהר ןיבמ .תישימחה המוקבש גגה
ויה וללהו ,תיבה-ירורד תא םהב ןיזהל םיריגרג ,רזפמ היה ןאכ .ןולחבש תולופכה תויגוגזה ןיב
בל-תמושתל ךא .םויב םוי ידמ ךכו .םנוזמ תא םילטונו ,דחפו ארומ ילב ,ולצא םיאצויו םיסנכנ
-ינפ לע היחמה תורוקמו גלש התסוכ ץראהשכ ,רוקה ישדוחב םינטקה םירוציה וכז תדחוימ
,םוקמ-אלממ תונמל םלועמ חכש אל - תיבהמ רדעיהל "רוטקוד"ה היה ץלאנ .ומתתסנ המדאה
.ונולח ירייד ,וידידיל גאדיש

קר אל .דסומה יפסכב שמתשהלמ היה רהזנ ןכש .וביצקתמ הנוק היה םירופיצל םיניערגה תא
הסכמ היה םייכוניחה ויתונויסנ עוציבל תואצוהה תא ףא ;תובדנתהב אלמ להנמכ ותדובע תא
.ב"ויכו תודשח ,זעל עונמל ידכ לכהו .תועונצה ויתוסנכהמ

,םכשה רקובב םוקל לדתשמה דלי ,דבוע - רצחהו תיבה יתורשב דיקפת אלממה ,דלי . . .
.ורכש לע אובל ךירצ ץמאמ לכ .ץמאתמ - הרבחב דיקפת אשונה ,וידומילב ןייטצמה

תודוה ףקות לביק םכרע .ומצעלשכ ךרע ןיא ,וגיהנה םירגובמהש ,ףסכה ירטשל . . .
חפקל ןיא ,רגובמה ןמ רשאמ רתוי דליהמ שורדל ןיא .יתלשממה קוחה לש אקנפשוגל
ויצמאמ דעב דליל םלשל שי .ותדובע ןוירפ לשו ויצמאמ לש ךרעה תא טעמלו וקלח תא
.תנגוהו התואנ הרוצב ותדובע דעבו

בשחת - הדובע לש העש תיצחמ :"םידליה תסנכ" לש טפשמו-קוח-תדעול עיצמ "רוטקוד"ה
,הדובע -ייח האשונש ,תיתונמא היולגב הימינפה ךינח תא וכזי הדובע-תודיחי 500 .הדיחיכ
."לעופ" ראותב הכזי - הדובע-תויולג הרשע -םיתשב שולש-םייתנש ךשמב הכזש ,דלי

.הנשה תנועל םאתומ הנכתש ,תיתונמא היולגב תוכזמ הנש עבר ךשמב תומדקומ תומיק 90
"הבושתב םירזוח" לע החגשהו תוירחא דעב ,םישדח םידליב לופיט דעב ונתינש ,תויולג ויה
.ב"ויכו הרבחה תודסומב הליעפ תופתתשה דעב ,(הרבחב טלקהל םתוצמאתה תפוקתב)
דחא ,הלילח ,אצמי אלש ידכ ךא .הנש ידמ שכור "רוטקוד"ה היה תויתונמא תויולג תואמ
תויולגה תא שכור היה - "תורתומ" לע רוביצה-יפסכ זובזיבב והמישאיש ,"פורטנאליפ"
.יטרפה וביצקתמ

ןשי היה (הדובעהמ ורדענש םיכנחמה םוקמב) םידליה -ירדחב הליל-תונרות אלמל רוטקודה אובב
.ונחלוש לע טפנ-תרונמ תקלוד התיה הלילה לכ ךשמבו ,וידדצ תעברא לכמ םיגוגז ,ריעז רדחב
."ותוישיאב קבדי אל דשח-לש-בבר ףאש דע ותוירסומבו ותוגהנתהב אמגוד שמשל ךירצ ךנחמ"

.ושדק-תדובעב "רוטקוד"ה לש ותוגהנתהו ויפ-ירמאמ תוצוצינ יתילעה

וילא ,"םימותו-םירוא" יל שמשמ והנה םויכ םג .ךרד -הרומו ינחור-בא ,שפנ-דידי רוטקודה יל היה
.יתחונמ תא תודירטמ תושק ךוניח-תויעבשכ יקחד תעשב הנופ ינא

הבר המ ,ךירעהל םיעדוי ותרותו ותמכח רהוזמ תונהילו-ותציחמב דובעל וכזש הלא לכש ,ינחוטב
אל םימיוסמ םיאנתבו תוביסנב ,יכ םאו .וחורמ ונבאשש הממ ונל החמצש המ לכמ ,הכרבה
.םויה דע וניתובשחמ תא הרפמו ונב ססות ,ונממ וניתשש ,ןייה ירה ,ןקנקה לע רומשל ונחלצה

! ךורבה ורכזל דובכ

לש המשל הרזכאתה תירוביצה הריכזה ךא ,םלועב םסרופמו עודי קא'צרוק שונאי לש ומש
תלהנמ התיה איה .הנמאנה ותרזועו ונימי-די ,הפטס 'בגה - התנוכש יפכ וא ,הקסני'צליו הינפטס
,ץק -ןיא תוריסמב םתוא הלדיגו םהב הלפיט ,םימותי יפלא הכניח איה ,ידוהיה "םימותיה-תיב"
הנויסנ ,היייוואמ ,היתונורשכ בטימ תא ול השידקהו ידוהיה דליה ןעמל הייח תא הבירקה איה
.היישנה םוהתב הרכז ללצ המ-םושמ הנהו - הצרמו

תולעהל ,ומיחרו-וליחדב בצינ ינירה ,התציחמב דובעלו התכרדהמ תונהל וכזש ,םיבר ינמ דחאכ
,םעה תעדותב רמשי הרכזש ,איה היואר ןכש .שדוקב הכרד לעו הלעפ לע רפסל ,הרכז תא
.ונתפוקתבו ורבע תורודב ונמעל ומקש ,תפומה-ישנ םע תחא הרושב

-סי'צנארפ בוחרב םידליה-תיב דוסיי תא המזיש ןמזה ותואל דע ,הפטס לש הרבעו הייח תורוק
.לפרעב ויה םיטול - תיחכונה האמה תלחתהב ,תידוהיה השראו לש ינועה זכרמב ,הקסנאק
,ץייוושב תואטיסרבינואה תחאב עבטה-ידומיל תא שוטנל התוא עינה המ ,םיברב עדונ אל ןכ
.תללובתמ תינגרוב-ריעז הביבסב ,התחפשמ-גוחב תוחונו החוור ייח לע רתוולו

םייחה .הרבעל סחיב תונרקס ררועל היושע התיה אל ,הביבס רוציל הפטס העדיש הריוואה
,תיכוניחה הדובעה םצעל הנותנ התיה בלה-תמושת לכש ,ויה םיבכרומו םיססות ךכ-לכ דסומב
םיטרפב ונתוניינעתה התיה ןכל .םעוציבלו הרבחה לש ןוגריאה-יכרד דומילל ,דליה תרכהל
.ידוהיה דליב ךוניחהו לופיטה הדשב התעפוה םוחתב םיגייוסמ הפטס לש הייח לש םיישיאה

ןיחבהל וגהנ הפטסו "רוטקודה" .ואב ןיעל יומסה ינועה תובכשמ ,הדסיש הז ןועמל ועיגהש םידליה
,הליהקה דעוול ךרדה תא אצומהו ,תוצוח שארב קעוצה ,די-יטשופ לש יולג ינוע :ינוע ינימ ינש ןיב
,הימודב םלבס תא םיאשונה םישנא לש יומס ינועו ;ב"ויכו םיירוביצ יוחמת-יתבל ,רוביצ תודסומל
."רתסב ןתמ" תלבקמ וליפא םיענמנו םיינועב םיקנאנה

תוללמוא םייח-תוביסנש ,םישנאה תובכשל ,יומסה ,טקשה ינועה תובכשל עיגהל הרתח הפטס
,םידימאה תובכש ןיבמ םישנ-גוח הנגריא ךכ םשל ."אתקימע אריבל אמר ארגיאמ" םוליפה
.תוברת וא תונמחר לש שגר ךותמ הדיב עייסל ויה תונכומש

הלועפ ול הרשפאתנ םגו ידוהיה בוחרב התיבש ול הנק רבכ דסומה רשאכ ,םינש רפסמ רחאל
.קא'צרוק שונאי ר"ד אוה ,ריעצ םידלי-אפור םג םידבועה-רבחל ףרוצ - תיביצקת הניחבמ ,הרידס

"רוטקודה" םע דחי .היכינח תורשע םע התדובעב הדדוב הפטס דוע הדמע אל ךליאו-ןאכמ
.ךוניחה-תינעמב וערזו ודדש ,ושרח דחי ,תוינכות ונכת דחי ,תמדקתמ ךוניח תכסמ הנגריא

תוינכות ןנכיתו ןנובתה ,ןחב "רוטקודה" :תילאידיא הקולח הנמתסה דסומה לש תולועפה תכסמב
תא הללכש - רצוי ינוגריא רשוכ תלעב - הפטס ולאו ,םיימוי -םויה םייחה ןוגריאו הרבחה תולועפל
הפטס לש הקלח בר המ ,עודי היה םיעובקה דסומה ידבועל קר .םוי-םוי ייחל ןתמיאתהו תוינכותה
.תויתורפסה ויתודובעל םג התמורת התיה הבר המו קא'צרוק ר"ד לש תויכוניחה ויתונקסמב

אלל הלועפ-ףותישו דובכ-יסחי לע הרימשה ,תידדה הכרעה לש םיסחיה ,הפטס לש התונתוונע
דחאכ םיכינחלו םיכנחמל ושמישו םידבועה גוחב הכרעהו האילפ םיררועמ ויה הלא לכ ,םיכוכיח
.תפתושמ הדובע יסחיל תפומו המגוד

םע דחי .הדיחי טעמכ היכינח םע הפטס הרבע ,היתוארומ לכ לע ,הנושארה םלועה-תמחלמ תא
לא היפכ לע םתוא תאשונ התיה ,םידליה ןיב סופיטה תפגמ ץורפב .רוסחמו רוק הלבס היכינח
לש תרגובה תבה - הק'רתסא תא םג םלוע-תחונמל התוול ךכ .םוקמ קוחירבש םילוחה-יתב
.רזעל הל תויהל ,הירצייוושמ דחוימב העיגהו התאירקל התנענש ,דסומה

בוחרב ,עבק-ןיינבב ןכוש דסומה :םינש לש םולח םשגתנ הנושארה םלועה-תמחלמ םות םע
התיה ןיינבה תכונח .תיכוניחה ותילכתל שארמ םאתוהש ,תודימ-בר ןיינב הז היה .הנלאמכורק
.תמדקתמה תוירוביצה לכל םג אלא ,השראוב "םימותי תרזע" הרבחה תלהנהל דבלב אל ,גחל
אלו ,תוכורא םינש דסומה לש ונונכיתב וקסעש ,"רוטקודה"ו הפטס לש םגח הז היה רקיעב ךא
.םמולח תומשגתהל וכזש דע ,םמצעמ החונמו הניש ורידה תחא

רעונ-ןועמכ הצקוה ןיינבה ןמ דחוימ ףגא :ויכינח תא קר אל ןינבה שמיש ןמזה ךשמהב
הדובעל םמצע ורישכהש ,םיטנדוטסו םירומ -יחרפ ,םיריעצ ךוניח-תוחוכל שמישש ,("הסרוב")
- דסומב לופיטהו הכרדהה ידיקפת תא םיאלממ ויה "רעונה-ןועמ" יכינח ,ךוניחבו הארוהב
םישמשמ - התדובעו היתוכילה ,הנויסנו ,םהירחא תובקוע הפטס לש תויתרוקיבה היניעשכ
.המגוד םהל

,םיליעי ויה דסומה ירדס .קהבומ יביטארטסינימדא ןורשכבו תחתופמ היצנגילטניאב הננוח הפטס
,"קפד" לכה - הלענההו השבלהה ,הנזהה ,רדסה ,ןויקנה .תומלשה תילכתב םימלשהמו םיינוכסח
.שארמ תדבועמ תינכות יפל בשוחמו םאותמ היה

לע דימת הפחיר תינחלס קוחצ-תבש "בוט דוד" ןיעמ ,ןאקיטרואיתו ןאקיטנאמור היה "רוטקודה"
ןויקנה ,תואירבה רמשמ לע דימת דמעש ןמאנה לייחה ,רדסה שיא התיה הפטס וליאו ,ויתפש
םצעב ךא ,הלילח ארומ הליטמ התיה אל .דסומה לש תוניפה לכב השגרוה התוישיא .רדסהו
התכזו ,תעמשמ הגישה ,הטירוטוא הגציי ,הפרותה םוקמב ןוכנה ןמזב דימת האצמיהב ,התעפוה
.הכרעהלו דובכל

תבצינ דוע ,הנלאמכורק בוחרב תיבה ירעש תא יתבזע זאמ ,םינש תורשע רבכ ופלחש תורמל
.דעומ-ימיבכ לוח -ימיב התדובעב ,הפטס לש הייחה התומד יניעל

יולת תוחתפמה רורצו ,רוחש רוניס השובל ,תזכורמ ,ההובג ,הפטס תרבגה איה תכלהתמ הנה
,תולאש לע הנוע ,םינוש םיניינע תרדסמ ,םשו הפ תבכעתמ איה הכוליה ידכ ךות .העורז לע הל
.ביבס השענה לכ תא הפיקמ איה היניעבו

הפילחמ ,םילוחב תלפטמ ,םיעצפ תשבוח התיה הפטס :רחואמו םדקומ ןיא ךוניחה תדובעב
התיה הדובע לכו .םיכירדמה רבח לשו הרבחה ירחבנ לש תוח"ודה תא תנקתמו תקדוב ,םירפס
.הרתי בל-תמושתבו תוניצרב ,זוכיר ךותמ השוע

ויה םידבועה ראש לכ רשאכ) םיגחו תותבש יאצומב הדיחי תדבוע הפטס תא האר אלש ימ
סכטל ידכ וא ,םתס רוקיבל םיאב ויהש ,דסומה ירגוב תא תלבקמ איה דציכ ,(השפוחל םיחלשנ
אל - תאז לכ האר אלש ימ - םידליה תועצמאב הדובעה תא תרדסמ תחא הנועו-תעבו - הצע
.וימימ תרדוסמ תיכוניח הדובע האר

המצע תא םיאתהל העדי איה ךא ,תרוסמהו תדה יגהנמ תעידימו תודהיה ןמ התיה הקוחר
תדחוימה הריוואה הררתשה תיבה לכב רשאכ ,לשמל ,םירופיכה-םוי לילב ,הכרדכ ,הריוואל
תונומתה-ימובלאב ןהמע תלכתסמ ,היתוכינח -היתונב ןיב תבשוי התיה ,םיארונה םימיה לש
.ורבע םימימ תונורכז הלעמו דסומה לש

.רוא ףצומ היה ,גחה דובכל ןכוהש ,לודגה םלואה .רדסה-תולילב העיגמ התיה קופיסה אישל
םירגוב תורשע ,דסומה יכינח ,הלהנהה ירבח םיבוסמ ובשי םעט-בוטב םיכורע תונחלוש לא
יקרפ תא םיעימשמ םידליה ויה רשאכ ,העש התוא ."רוטקודה" - שארבו םהידליו םהיתושנ םע
,לובג התושגרתהל התיה אל - ץראה ירישמ ,תיגיגח ,הלולצ הרמזב ולבותש ,תיתרוסמה הדגהה
.היתושגר תא ריתסהלו גילבהל דימת העדיש ,הפטס יניעמ וגלז ליג-תועמד

.רעונה-ןועמ יכינחו דסומה תלהנה ןיב תידדה העפשה תמייק התיה ,תועדו תונומא יניינעב

וגהנש ,תורכנתהה לש סחיה ירה ,תיטילופ תוליעפ לכ התיה הרוסא אפוג דסומב יכ םא
םימרוגה דצמ םג בטיה שגרוהש סחי) םייחה - ימוחת לכב םידוהיה יפלכ םיינלופה תונוטלשה
רתויו -רתוי םיניינעתמ ולחה הפטס םגו "רוטקודה" יכ ךכל םרג ,(הלהנהלו דסומל םייתלשממה
ופרוצ ,רמועב ג"לב ,הנש ידמ .תויצולחה רעונה-תועונתל ןותנ היה םבלו ,ידוהיה בוחרב השענב
,"רעונה-ןועמ" יכינח תעפשהב .ריעל ץוחמ לא "ריעצה רמושה" תעונת לש תוגלפהל דסומה ידלי
רשקו םיבתכמ תפילח .תועד םיפילחמו דסומב םירקבמ "ריעצה רמושה"ו "ץולחה" יחילש ויה
,ץראב רקבל ןוצרה הב רבגתנש ,ךכל ומרג ,הצרא ולעש ,רבעשל םיכנחמו םיכינח םע דימתמ
.לארשי-ץראל דסומה לכ תא ריבעהל םג ילוא ,קוחר רתוי דיתעב ךכ-רחאו

הפטס םע תפתושמה הדובעה רשא ,"רעונה ןועמ" תכינח ,דורח-ןיעמ רביב הגיפ 'חה תעפשהב
,תינשב האב 1938 תנשב .1932 תנשב ץראב ןושארה הרוקיבל הפטס העיגה ,תועירל הכפה
יכ-םא ,הטילקה-ילבח תא הפטסמ םג ענמ אל לרוגה ךא ,דורח-ןיעב ראשיהל תנמ לע - םעפהו
.ףתושמה ךוניחה םוחתב םג הל יוארה המוקמ תא סופתת רחואמב וא םדקומב יכ ,ונמאה ונלוכ

הטילחה - ןילופמ תוגיאדמ תועידי תועיגמ ולחהו המחלמ לש הנכסה הרבגשמ ,1939 תנשב
."התיבב" הידלי םעו "רוטקודה" לש ודיצב הנכס תעשב אצמיהל ידכ ,ץראה תא בוזעל הפטס

ןכלו ,םתא ימוקמ ,יחכונה בצמבש תענכושמ ינירה" :הבתכ ,היינאל התיילע ברע ונלביקש ,היולגב
."תאז השעא . . . םכתא תויהל ,יבוש תא בייחי בצמה םא .ךרדה יל הצא

םתא דעצתש ,המחלמה תוארומ לכ תא םתא רובעתש ,םדי-לע היהתש בייח בצמה יכ ,אבינ הבל
.הנורחאה םכרדב דחי

אל - היצירעמ תואמו היחופיט-ידלי יפלא .התומ ירחא ואשינ אל - התוישיאל הכרעהו דפסה-ימואנ
השנג בוחרב ידוהיה ןימלעה-תיבב ,המודמה הרבק לע שיש-תבצמ קר .התטימ ירחא וכלה
.רמה הפוס לע הדיעמ ,השראוב

ידוהיה דליל שדוק ויהש ,םירוהטה הייחלו ךרובמה הלעפל תודע ,ולא תוטעמ תורוש הנייהת
.וכוניחלו