רשפא יא לבא ,רואמ תרבג ,התפמ הז המכ דע עדוי ינא
!!אב ץיקהש ינפל ץיק תשפוחל ךלש םידימלתה תא ררחשלישאר ןכות ףד

האבה הרוטקירק