םיחחרפ יערז

יינילד דננרפ
.ונתניפסל דרת אנ לא ,ךל הארנ וניא ונעוצקמ םא
,ימוי-םויה ןולשיכה אוה ונלש קלדה יכ
,םרוצ קוחצב םיחפנתמ ונישרפמ
,קקרה-יגד תא ףוחה לא תולעהל ידכ ונפוג תא םיכרפמ ונאו
.ןתיוולה תא גודל ונאציש דועב,ץוקה תאו רדרדה תא לדגל תמכסהש רחאמ
,תיישה תאו רימשה תא
,ךינכש םירכיאה ינפ תא לבקל ןנוכתה
:רמולו ךדשב לכתסהל ץעה ילענב םיננאש ואובי רשא
,רימשלו תיישל ,ץוקל ,רדרדלו ךל המ"
"?םיקנופמהו םיחפוטמה וניתודשל קיזהל םכרד רשא
,תוירבה תא חדבל ךנה גהונ םא ,התאו
:הנעו ךידי שורפ ,םימשב ךיניע הלת
"!הפי הלעי לוביהש ןימאמ ינאו !ןכא"
ךתא רומגו יונמ אנ אהי ךא
...תאז לכ םע ,אוה םדא ערז םיחחרפה ערזש!םילימה לע ךומסת לא ,ךממ השקבב
,קלסל רסומ ףיטמ רכיא ךימימ תעמשה
,תרפרפחה ינזואב השרד שרוד ןנג וא
?ויבנע ינפב םאונ םרוכ וא
,הפי ולעיש םילודיגל שורדה תא םישוע םה
.םלמע תחלצהל הווקתבו תונלבסב םיכחמו
:יל דיגת םאו
,"!םדאה יטועפל ,םהל םיינזוא ירהו"
:ךל בישא
,הז ןטק רוח אלול"
."םהיתויוטש תא וכותל ףיטהל םירגובמה ולכי אל.סנואב המואמ גישת אל
,םלא-תממדו היימוד םהילע הפכת קחדה תעשב
?הלא תא גישהל בר הכ למע עיקשת המלו;רטוס התא םויה
;ףורגא תכמ קינעהל ץלאיתו ,תבשחנ דוע היהת אל הריטסה רחמ
,הלאל קקדזת םייתרחמ
.םייוניע רדח ןיקתת ןכמ רחאלו
?םיזגמ ינאש ךל המדנ
,תויחונ לכ יללושמ דודיב יאתב וטשקתהש ךוניחה יתב ובר המ הארו אצ
שנועה ןועט דליה תא וליטה םכותלש
.ויפמ לכוא ותירכהו,רישל עדתה
,םי ידדוש לע רופיס איצמהל
,ךידי לע תכלל
,תויחה תולוק תא תוקחל
?תוריקה לע םחפב רייצל
!תעמשמ גישת זא - ןכ םא,הרירבה תשגרה תא םהל ליחנהל דימת דוקש
.בוט ןוצרל םויק ןיא הידעלבש,םהל םורגל לכותש רתויב לודגה רעצה
.םייקת אלו חיטבת םא אוה
.קדצבו ,אשית ךנווע ,בגא.העיסנ סיטרכ ךל איביש ידכ ,ןטק חחרפל םילקש הרשע תתנ
.ףדועה לכ םע סיטרכה תא ךל רסומו המישנ רסח רזוח אוה
"?וכנחל יתבטיה אלה" :ךבלב רמאת
,ןולח לש תרגסמ ךלש םייוסינה ןפש קרפי םימי השולש רובעכ
.ךשוממ ןמזל קמחתיו
"!ןטקה ,בטיה יתוא המיר" :רמאתש הווקא
.םינבל םירבכעב םייעדמה ךייוסינ תא ךורעת אבהלו,ןובשחה תרות תא עדת םא
דחא תוטימ רדחב םיקדרד םישולשש ךבלב רמאת
,הרשע לופכ םירבח השולש םיווש
,השולש לופכ םירבח הרשע וא
.רשע-השימח לופכ םירבח ינש וא
!ההא
- םישולש םה םישולש ןאכ
לרוגל תורבח תוור תויודידב םישולש
.האנק תורודחו,רטוש ידמ שבלת םא
;םיטסל המה ויהי
,םיהולאל םהל היהת םא
;ןטשה ךרדב המה וכלי
,אלכ-תיב רמושל שפחתת םא
;םה ועיפוי םיריסאכ
,ךמלצבו ךתומדב הארית םא ךא
.םהיתונותשע ודבאיקודבל חכשת אנ לא
.תכלל ברסמה רענה ילענב רמסמ ןיא םא,הדש תות בונגל םה םיכלוה םא
.םרצחב תות לותש.המה םיעברא
"?קחשל הצור ימ" הלאשל
.השימחו םירשע םיעיבצמ
,םיקחשמה שרגמל םלוכ תא ךילות
.וקחשי רשע-השימחה םגש חכוויתו

,סעכת םרטב
.םליגב תושעל לגוסמ התא תייה רשא תא רוכז;הזל הז םה םירזו ךל םה םירז ברעה
,רופא חור בצמ
.רוכע לזונב םירוריפ
.והותב הלע לוכהש השוחת
,דבכ בלב ךבכשמ לע לגלגתמ התא
.םהב לחובו סאומ
.לשב ירפכ םיפיו םיננער םאצמת רחמבחר קוהיפב םהיפ םירעופ םה םא
- רופיס םהל רפסמ התאש העש
,ךכל התא לגוסמ םא ,תאז לבק
.ןומא תעבהכ,רסנל םדמלת לא
;רוסמ קיזחהל ךידי וניכסה אל םא
,רישל םרות לא
;ךתוא תממעשמ הרישה םא
,תויחל םדמלל הסנת לא
.םייח בהוא ךניא םא:םהל רמאת לא
"?...יתייה ינא םג םאה"
- תפומל רגובמ ,קפס אלל ,התא
.תפומל דלי דוע ךניא חטבלליחתי ךוניחהש ךל עודי יווהל
.ןישנוע לש רכז לכמ הריוואה רהוטת ובש םויב- רואו ריווא ,שא ,םימ
.ונעוצקמב םיאלפ ללוחת םהב.םייח םתוא רומש
אוה םשוריפ םהיניעב םייח םא
- סורהל ,טינקהל ,בונגל
,תומישמ הלא תולועפל שפח
תולועפל םחוכ תא וטי רשא
.תוליעומו תורשכךל םימודל ךתביח ךענמת לא
!םינושה תא ןיבהלמ- תושטשוטמ טעמו תועונצ ,תויח ,תובוט תונווכ אלמ דלי היה היה
.ןימוי קיתע רעי יבעב םידמג תדעל תולושמ
ינטיפו יגיגח לוקב עימשהו ,דליה ינפ לע רגובמ רבע
.רסומ יחקל תועפוש תובוט תוצע
.דחפמ םידמגה לכ ותמ לוק ותוא לש לילצה עמשל ךא
!שער לא ,םירגובמ:רצבמ תונבל
,םידבע לש ךרפ תדובע
.םיאלפ קחשמ וא
.עבוקה אוה "ךיא"ה