רשפא יא לבא ,רואמ תרבג ,התפמ הז המכ דע עדוי ינא
!!אב ץיקהש ינפל ץיק תשפוחל ךלש םידימלתה תא ררחשל


ילש תילקיזומה ןזואה תא הוושמ הקיזומל הרומה ,אמא
?ךוג-ןאו היה ימ .םסרופמ ןמא לש וזל


?םיבשחמה תקלחמ ,ולה
!רטפתה עגרה הזב ילש בשחמהש בשוח ינא!ייחב ,ינודא ,הז תא יתישע אל ינא,ןובשחל הרומב זיגרמ יכהש המ
!תוקיודמ ךכ לכ תובושת תשרוד איהש הז!יל הכחמ השק םוי הזיא
!רבעש עובשב ומכ התיכהמ חרבתש דע הירוטסהל הרומל עירפהל ונטלחה,תונווכמ תויועט המכ יתראשה
!םתוא תולגל יחילצת םא קודבל ידכ!הנורחאל הלע לכה לבאיתארקה עגרהש המ תא ריבסהל לוכי אל ינא ,הרומה אל
!יתבשקה אלש ללגב!תואתנכשמל קנבב דובעל ןווכתמ ינאש ללגב הז...יתוא םיבהוא םידלי ...םידלי תבהוא ינא...'א התיכ םולש...'א התיכב הרומ....הרומ ינא"
"....ימוח םיארוק ילש בלכל ...םוח ילש בלכה ...בלכ יל שי ....?םידלי בהוא התא םג םאה!הטיסרבינואל רחאמ התא .םינפ ץוחרל אוב ,דומח ןנור"


.הגרדהב היזיולט תוארל קיספהל ונטלחה
!לוק אלל תוינכות םיאור ונחנא הז בלשב