"םירומל דעונ לוצלצה"

ךברוא ירוא

לא תיב תיירפס תאצוה ,ךברוא ירוא :תאמ "םירומל דעונ לוצלצה" :ךותמ טקל
02-9973073 ןופלט :תונמזהל

:םיניינעה ןכות

םיצורית לע תובוגת
םישנועו תורהזא ,םימויא
תויהתו תולאש
םירוה תפיסאב
הבשקהו תעמשמ לע
םינויצו םינחבמ לע
דועו תוטנקה
תונולתו םירוטיק
םירומה רדחב
םילויטב תוקעצ
םיאנקל תובושת


םיצורית לע תובוגת

.שארה ךל באכ אל הקספהבש ןיינעמ
.האור ןיידע ינא םדקתמה יליג תורמל
.שאר ךל שיש ןמיס הז ?שארה ךל באוכ
.'ינא אל הז' יל דיגת לא
.םח יל םג ?םח
.רוכזתש הווש היה אל חטב הז ?תחכש
.התיכל ריבסת התא זא ,הרומ היהת התאשכםישנועו תורהזא ,םימויא

...רועישב בישקמ הלש ןבה ךיא עומשל חמשת דואמ ךלש אמיא
.ליט ומכ הצוחה ףע ,רבדמש אבה
.םייניעב תועמד םע ילא יאובת אלש ךכ רחא
.קחצת ךכ-לכ אל רבכ ךלש הדועתה תא הארתשכ .קחוצ התא וישכע
.זמרה תא תנבה םא ,ךלש םירוהה תא רחמ תוארל הצור ינאתויהתו תולאש

?:החידבהמ קחצנ ונחנא םגש ,ונתוא םג ףתשת ילוא
?האור אל םג ינאש יתוא ענכשל הצור חטב התא ?תרביד אל
?תירבע הניבמ אל תא
?ולש ןיד ךרועה התא ,ןיבהל הצור ינא
?תדחוימ הנמזה הכירצ תאםירוה תפיסאב

.ןלצע טושפ אוה לבא ,לאיצנטופ ול שי
.הצור אל אוה ,לוכי אל אוהש אל הז
.םיידי םירהל הליחתמ ינא םגש הדומ ינא
?תיבב אוה ךיאו
.בישקמ אוהש ולש םייניעב האור ינא
.הנשה תליחתב תרפיס אל הז תאש לבח
.םעפ היהש ומכ םתכ אל רבכ הז התיכ ראשיהל םויההבשקהו תעמשמ לע

.םינכשה תחונמ תא עירפהל אל ידכ טקשב רתוי רבדת ,יסוי
.דוקרל םג ליחתת ףכת ?רועישה עצמאב ןמקוו
.םש אל ינא ?הצוחה לכתסמ התא המ
.תועבצא דוע הצור ינא .דוע ,דוע
.םיקיטסמ ןיא ילש רועישב
.םיהדמש המ הז .הפצוח וז המל ןיבמ אל וליפא התאוםינויצו םינחבמ לע

.ידיל ךתוא הצור ינא ,ןאכ בשת התא
.ינא אל ,תורגבל םישגינ םתא
.תעדל ךירצ הקיטמיתמ .ןנוכתהל ךירצ אל הקיטמיתמב ןחבמל
.בורה הז .לכה אל הז םינויצ
.ךלש רבחה לש םשה תא םג קיתעת אלש קרדועו תוטנקה

.הקספהב םג ןושיל ךישממ תייה לוצלצ היה אל םא
.הנש חול ךירצ התא .ןועש ךירצ אל רבכ ךלש םירוחיאה םע התא
.המצה תא תחא ףאל רוזגת אלש ,הנושארה הרושב בשת התא
.תירכ םג תאבה אלש בוט .דימ ררועתהלתונולתו םירוטיק

.ימצע לא תרבדמ ינאש השגרה יל שי םימעפל
.ןמזמ ךכ לכ אלו ,הדימלת יתייה ינא םג
.תורומה לכ אל הז ינא
.בל םתמש אל דוע םא ,הפ ינא
.ותוא קיזחת אל םא לופי אל ךלש שארהםירומה רדחב

.רחני אלש תוחפל לבא .רועישה עצמאב יל םדרנ הזה חקפמהש אלימ
.יתדרי עגרה קר ?ולצלצ רבכ ,המ
.םירומ רדח הז ןאכ ,הצוחה םידימלת
.ץוחב ךל הכחמ ןנור לש אמיא ,לכימ הרומה
.תלחאמ אל ינא ילש םיביואל ,העש יל התיהםילויטב תוקעצ

.הצוחה ףע ןולחהמ שאר איצומש אבה
.תיבה לכ תא ךתא תאבהש האור ינא
?ףוסב דימת םינורחאה המל
.בל תפקתה הפ לבקא ינא
?רורב הז - קסויקל ברקתמ אל דחא ףא
.םיעיגמ טעמ דועש הל ודיגת ?האיקמ ימענםיאנקל תובושת

.ףסכה ליבשב אל הזש יל ןימאת
.תיטסילאידיא ינאש ,ילש היעבה קוידב וז לבא
.תלוכמב םינוק אל םילאידיא םע ,קתומ
.לעפמ אל הז רפס תיב
.טושפ תמאב הז ץוחבמ