בסדר גמור(ה) - מדוע זיכו נשות ישראל הצדקניות את המן בכינוי הרשע
גנלקדלוג ילרוא

.ןויקינה גחל תוריחה גח ןיב רשפל תוינקדצה לארשי תושנ תושקבמ הנש םיפלא תשולש הזמ
ןיטולחל תרתוס דחאה גחה תוהמש העשב ,ךיראת ותואב קוידב םילח םיגחה ינש בלה תנגמל
תואמצע ,רומג שפוח תשוחת ידיל עיגהל איה תוריחה גח לש םויה תווצמ .רחאה לש ותוהמ תא
אל איה ןויקינה גח לש םויה תווצמש דועב ;דחאכ םישנו םירבג לע בגא הלחש הווצמ ,הוולשו
חצחצלו ,רבעש חספמ וב ונעגנ אלש םדיובה תא רדסל ,תיבה יבחרב דחא קבא רגרג ריאשהל
םישנו םירבג לע איה ףא הלח ,בגא ,וז הווצמ .תיבה תא םיעבוצ ןירדהמה .ףסכה ילכ תא
.אל אוה לבא ,תושעל לוכי רבגה ,תורנ תקלדהב ומכ יכ איה הרצונש תרוסמה לבא ,דחאכ
.הרומג רדסה לילל העיגמ תינקדצה השיאהש איה האצותה

לוסיח םע תודדומתהה ןבומכ איה הקנמה השיאה ינפב םידמועה םיירקיעה םיישקה דחא
המודב ךא .חספה תארקל השורדש הדיחיה הנכהה יהוז יכ דמלמ תורוקמב רצק ןויעש ,ץמחה
תוחתפתהה ןיבל תירוקמה הווצמה ןיב רשק לכ ןאכ םג ,"ומא בלחב ידג לכאת אל" יוויצל
.טלחהב ירקמ ונימי דע הלש

תירקיעה ותרטמש וילאמ ןבומ ירה .עשרה ןמה לש הרורבה ותמשאב לדג ץמח לסחל ישוקה
הז םידוהיה םעש ותוא וריהזה ויבהואו ויצעוי ןכש ,םידוהיה תא לסחל התייה אל ןמה לש
םינש ךשמב תוצלאנ ןהשכ ,תוידוהיה םישנב ללעתהל התייה תירקיעה ותרטמ .הככ ךלוה אל
ראותה תא ןמה לביק ןכ לעו ,חספה גח ינפל דבלב דחא שדוח וירצותו חמקב ןבזרמ תא אלמל
.ןבומכ ,םישנה ידי-לע ,"עשרה"

הרוצ לבקמו ךלוהש ןחבטמב רקובה תועש לכ ךשמב םישנה תודמוע ומצע םירופ לש ורקובב
תינקדצה התוויק םא .קספה ילבל תוסנכנו תואצוי לכואה תוליבחשכ ,סרפסקא-ראוד ףינס לש
.רבד ותוא תא קוידב ובשח היתונכש לכ יכ דואמ רהמ הלגמ איהש ירה ,ץמחה תא לסחל עגרל
,הנורחאה הנשב הל ופסונש תורבחה לכ תא תינקדצה השיאה תללקמ ולא םיעגרב שממ
רחאל ,ברעה תועשב .ןוחטיב רתיל ,תירצונ ריעל וליפא ילוא ,ריעל הריד רובעל תוניצרב תלקושו
,םידליהו לעבה ידי-לע וצרפנ ןקלח .הלביקש תוברה תונמב השיאה הטיבמ ,הלודגה המוהמה
תחא לכמ תקעו "ץמח" הלימהשכ תיבב הבוט הקלח לכ תוסכמ ןלוכו הפצרה לע ורזופ ןקלח
.ןהמ תחאוז

הבוט הרבח .ךייתונכש ןיבל ךניב תורבחה תדימ תא קודבל הבוט תונמדזה אוה ןויקינה גח
הבצמ המ תעדל תצחל םא .חספה תודובעב ךממ רתוי המדקתה איהש ךל רפסת אל םלועל
הליחתה איהש רפסת הבוט תוחפ הרבח .חנאיתו "הברה ךכ-לכ דוע יל רסח" :רמאת איה
המ םכסת הבוט תוחפ דוע הרבח .םידגב תונוראו תוריגמ קר לבא ,טבשב ו"טב תוקנלו רדסל
הרבחה םא לבא .תקפסה ןכ המ ןייצל לק רתוי הברה ,רבתסמ ,ךלשכ ,תוקנל הקיפסה אל
רמוא אל הז .םירשק ךותחל ןמזה הז - "חבטמה קר יל ראשנ" יתצלפמה טפשמה תא תטלופ
תללוכה הלופכ הנמ הל יחלשת תא .ךפהל .אבה םירופב תונמ חולשמ הל יחלשת אלש
.םחל ירוריפמ ןיכהל רשפאש המ לכו סקלפנרוק ,הלח ,הלודג תוירטא תדיטשפ

,ןוכנ ."!ץמח אל הז קבא" :המסיסב תוינקדצה תבוטל םינברה וסייגתה תונורחאה םינשב
וריתי םישנה ,הכלהה יטרפ תא וריהבי םאש םינימאמ ,םתומימתב ,םינברה .ךלכולמ הז לבא
וקוש תייתשל ףוע תליכאמ תועש שש ןיבל ומא בלחב ידג ןיב רשקה תאו ,תוחפ דובעל ןמצעל
שולשב חספל תיבה תא רישכהל רשפא" :איה תונברה תוסחב תרחא המסיס .יתנייצ רבכ
ומכ ,ךכו .חבטמ ילב ןבומכו תחא הריגמ םע רדח תרידב רג התאש יאנתב ,ןוכנ הז םג ."תועש
הנש ידמ .ןמצע לע קרו ךא ךומסל תוינקדצה תוצלאנ ,לארשי םעל םייטירקה םיעגרה לכב
הליעיה ,הלקה ךרדה תא אוצמל ידכב דחי םירבוח םיישנה םיטקניטסניאהו ידוהיה חומה
.ץמאמ םומינימב חספל עיגהל רתויב החוטבהו

רבכ רשפא םא ,חספל תורשכ תויגוע קרו ךא םידליל תתל אוה םיירשפאה תונורתפבש ץופנה
תוהז הרישע הצמ תויושעה תויגועה ירוריפש רבתסמ :ןורסח שי ןורתפ לכב לבא .הכונחמ
,תעצוממה תינקדצה תא דירחמ םירוריפה הארמ - האצותה .םיטיווקסיבה לש ולאל ןיטולחל
.הלחתההמ גחה ןויקינב הליחתמש

היה לוכי הזה ןורתפה .תיבה תרזוע לש היתורישב רזעיהל אוה ,תוחפ אל ץופנ ,רחא ןורתפ
רדסל תינקדצ לכל תמרוג תרכומו הנשי השוב התוא .השובה אלמלא טלחהב ריבס תויהל
תא עונמל ידכב תאזו ,העיגמ תיבה תרזועש ינפל העש ונממ םידבכנ םיקלח תוקנלו תיבה תא
?תשייבתמ אל איה ?הככ םייח םה ךיא" :אוה קיודמה םחוסינש ,תרזועה לש לוזלזה ירוהרה
"!םיריזח ריד שממ הז

הז ןורתפ .גחה ינפל שדוחכ הריד רובעל אוה ,טלחהב ישומיש ךא ,תוחפ תצק ץופנ ןורתפ
שפוחה ירחוש ראש םיביוחמשמ רתוי שדוח חספה לע רומשל התיב ינבו תינקדצה תא בייחמ
שי וב םג ךא ,בורקב הריד םירבוע אליממ םתאש החנהב ,חונ עמשנ ילוא הז ןורתפ .תוריחהו
לע ורתווי םה ירהו ,רפסה תיבל םיכלוה ןיידע ךיידלי הנושארבו שארב :םיטושפ אל תונורסח
םע דדומתהל יצלאת ,בהואו םח יתליהק בושייל תרבעו תיכז םא ,תאז דבלמ .םקוח 'ץיוודנס
ץמחב ךתיב תא אלמי הז רורב אלו הנוגמ גהנמ .ךל וניכה תונכשה תוינקדצהש תוגוע ללש
תניינועמ אל שממ תאשו חספ בורקבש תועדוי אל ךלש תונכשהש אל הז ,אל .ריקל ריקמ
לערה תא תוצור אל ןה םגו ,בטיה גחה תא תורכוז ןה ,ךפהל .ךתיב תא אלמי הזה לערהש
.ותוא ךל ונתנ ןה הז ללגב ,ןלצא הזה

רדסה לילל עיגהל ידכב השק דובעל טושפ ךירצ רבד לש ופוסבו ,ןיא - םילק תונורתפש רבתסמ
דוע תוכחל תונלבס וניתובאל התייה קר םא ךסחנ היה הז לכש בושחלו .היישפוחו תררחושמ
...ךסחנ היה רדסה לש הזה ןגלבה לכ ...חפתי קצבהש םייתעש-העש

            חינוך בחיוך