ייסורי אלול
גנלקדלוג ילרוא


השוחתהו חורה בצמ רקיעבו ,התוא םינייפאמה םילכאמה ,הלש חירה שי הפוקת לכל
תורבוע .םיחמש םלוכ םירופבש ךתוא םידמלמ ןגה ליגמ .ךוניח לש ןיינע הז .התוא םיוולמה
אל הז ךילע - התא לבא ,בש אלו רבוע קנבה ןובשחו ךסומב בכרה ,הצורמ אל סובה ,םינשה
שקעתמש ימ .רתוי ךב עוגפל לוכי אל רבד םוש .החמשב הברמ התא ,רדא סנכנשמ !עיפשמ
זאש ןובשחב חקייש לבא .ןסינל השקבב הכחיש ,הללק וליפא וא לוכסת תקעצ ךממ איצוהל
.םיסנה ךדצל ודמעי

וליפאו ,סיפב הכזת םא םג ,תבהא רשא ךרוכב ךנב דלוויי םא םג ,בא שדוחב תאז תמועל
ןמסת םוחב בוט-לזמ ךל לחאיו שגייש ימ לכל !בוצע - התא ,ץראה תא תבזוע ךתומחש הלגת
יא שיגרמ התא בא שדוחב ."םימיה תעשת ירחא הז לע רבדנ" :שחלתו ,ולוק תא ךימנהל
,וללה תושוחתה .םידחפל רקיעבו באכל ,רעצל םוקמ תונפל ןמזה הז .רשואמ תויהל תומיענ
ירחא תובר םינשש דידי יל שי .ךלש תיחכונה תיתדה המרל הרוצ םושב תורושק ןניא ,בגא
אלש דיפקה ןיידע ,ומא בלחל רטסבול ןיב דירפהלו תבש רומשל קיספהו הפיכה תא דירוהש
.ךוניח לש ןיינע .רמוא אוה ,ןכוסמ ארונ הז .תועובשה תשולשב םיב תוחשל

תושוחתה תא קיפמש שדוחה אוה לולא ,החמשל םידעומהו םיגחה ,תומוצה לכמ ךא
בוט ןוצרב הוולמ חור תוממורתה איה הז שדוחב תיטננימודה השוחתה .רתויב תוקומעה
.ןופצמ ירוסיי - תורחא םילימב וא .דסח לש םירוזפ םירטממבו

.ברקתת "ירדנ לכ" תליפתש לככ ופירחיו ,הכורא ךרד ךתוא וולי הלאה ןופצמה ירוסיי
.באכב תיתועמשמ הלקה שוחת ןכ ירחא דימ ךא ,םירופיכה םויב האישל עיגת תורסייתהה
,גחה תא ווילש םימויאה םינזחה תודוא ךתיב ינב ינפב ןנולתהל ליחתת םוצה ירחא העש יצח
אלמ רשוכל רוזחת ,'ה תרזעב ,תוכוס דעו ,תמוצב ךתוא ךתחש גהנ ללקת וירחא םיימוי םוי
םישדוח הרשעכ ךשמיתש המיענ תועשר תוודח שוחת הז בלשב .ליגר התאש ימ לכב עגפתו
.ךרעל

.ריוואב לולא ירוסיי םיפחרמ ,רקוב תונפל עבראב חתפנ ידרפסה תסנכה תיב דוע לכ ךא
,ולסכב ךתעדב הלעמ תייה אלש תוטלחה ךמצע לע לבקל ךל םורגל םייושע ,בגא ,לולא ירוסיי
ירה ,שדח םילכ חידמל ףסכ ךלש ןכשל שי ןינמ ךמצע תא לאוש התא בור יפ לע םא .לשמל
רחא שדוח לכבש טפשמ ."!תואירבל ול היהיש ,הללאי" :רמוא ךמצע תא אצומ התא לולאבש
.ךממ איצוהל חילצמ היה אל ומצעבו ודובכב "םייח ץפחה" וליפא

,תוערו הירומ ,ייתורבח יתש לש הנושמה העצהל דיחיה רבסהה הז .לולא ירוסיי םה הלאכ
והשמ אל .לקו טושפ עמשנ אקווד הז הלחתהב .לכרל קיספנ לולא שדוח שארמ לחהש ועיצהש
.טושפ .ערה ןושל רבדל אל קר .יביסמ הקדצ רוזיפ וא ,םויב תוליפת שולש ומכ בכרומ

הירומ ונינע "ןוכנ" .תוער הרמא "רירק תויהל ליחתמ" .ונקתשו הניגב דחי ונתשולש ונבשי
ונע "טלחהב" .יתרמא "םיברעב רדווס םע תאצל ליחתהל ךירצ" .העש יצח דוע ונקתש .ינאו
הירומ העבק "!לכרל ילב רבדל המ לע ונל ןיאש תויהל לוכי אל" .יצחו העש דוע ונקתש .ןהיתש
.תוקד שמחו םיעברא דוע הז לע ונבשח ."!וילע רבדל תולוכי ונחנאש והשמ שי חטב" .ףוסבל
רשפא יא :אבה רבדה תא יתעצה ףוסבל !הער הלימ איצוהל רוסא לעבה לע וליפא !'ה ןעמל
תוקיספמ ונחנאש ינפל .תיתגרדה תויהל הכירצ הלימגה .תחא-תבב םיער םילגרהמ למגיהל
גהננ אלש המל ,תובורק תורבח ונחנאו רחאמ .וז לע וז לכרל קיספנ ואוב ,םירחא לע לכרל
.ןיינע וליג תוערו הירומ ?תונכב וילע חוודנ ונל עירפמש רבד לכו ,רשויב

רתוי התא יתרבידש ימ לכ איה הבורק הרבח .הבורק הרבח איה המ רידגהל םוקמה הז
ינאו תוער ,הירומ ,וז הרדגה יפ לע .תישילש הרבח ץימשהל ונקפסה ןכותבש ,תוקד שמחמ
!תובורק דואמ דואמ דואמ תורבח

הריעה תוערו ,רעוכמ ילש עבוכהש הרמא הירומ .םינטק םירבדב ונלחתה .ךרדל אצי ןויסינהו
תורעהה לע בל ברקמ ןהל יתידוה ידצמ ינא .הנורחאל םידגב לע ףסכ ידמ רתוי יתזבזבש
.הלש הנושמה הכילהה לע הירומלו ,הרצקה תיאצחה לע תוערל יתרעה תרחמל .תומיכחמה
בוש .ררקמה תא תוקנל ןמזה עיגהש ,ילו ,ארונ םיפוצח הלש םידליהש הירומל הריעה תוער
.םולשל ונדרפנו ,קור ונעלב ,וזל וז ונידוה

תינטפטפ ינאש תבשוח תוערש ררבתמ .םימיהדמ םייוליג לש תבורעת היה ירחאש עובשה
דוע איה המ תוניבמ אל ונדצמ ונחנא .םידליב קיפסמ העיקשמ אל הירומשו ,תלבסנ יתלב
ןפואבו ,דלי הנש לכ תדלל תבייח הירומ המל הניבמ אל תוער .הלש טפיטנאה לעבה םע השוע
.ללכב תורבח ונחנא המל הניבמ אל ונתאמ תחא ףא יללכ

בלשב .הרעה לכ לע הדות ונמגמג הליחתב .הבוט חורב ונלביק וזה תרוקיבה לכ תא לבא
שומיש ךות וזל וז ונידוה ףוסבלו ,טפשמ לכ ףוסב הרז הפשב תוללק ןוניס ךות ונהנה אבה
תונכה םע קיפסמ ילוא" :יתארק טואא-קונה ינפל עגר .תוריהמ גניסקוב-קיקו הטארק תועונתב
ירוחאמ תוחיש לש האירבהו הנשיה תנוכתמל רוזחל ונמכסה .ונהנה תוערו הירומ "?רבכ וזה
המ" :תרמוא תוער תא עומשל יתלוכי דוע קוחרמ .יתיבל יתינפ ינאו ,םוחב ונקבחתה .בגה
הנימשה איהש זאמ" הירומ הביגה "!התוא יבזע" ."!הלש ןויערה היה ירה הז ,ללכב הצור איה
אלמ סעכבו םעוז ךויחב יתקחרתה ."!םלוכ לע הלש םילוכסתה תא האיצומ איה ,ךכ-לכ
.םולשב ומוקמל בש לוכה .קופיס

הקדצ ןתמ ,ןיינמב ,םויב תוליפת שולש ונמצע לע לבקל תונווכתמ ונחנא ,בגא ,האבה הנשב
!'ה ןעמל ,לכרל ונל ונתייש קר ."םרכ-ןיע הסדה" לש תירטאירגה הקלחמב תובדנתהו רתסב


            חינוך בחיוך