נקודת אור

השא לכ (טעמכ) לש תיתנשה היוחה םוכיס - םיארונ םימי
טלשה לע ברקה
יל הרקי אמא
"עשרה" יוניכב ןמה תא תוינקדצה לארשי תושנ וכיז עודמ - (ה)רומג רדסב
ןיזחוא םיינש
הרומחכ הלכ
תומורת תכסמ
לולא ירוסיי
לקמבו לימרתב
והשמ אלו םישולש
תבשל תורוא
ףוס םי תעירק
איהה המחלמה ללגב
!םיעוגיפ ,ייתובר ,םיעוגיפ
ינחלוש לצא ךאלמ            חינוך בחיוך