דפי לימוד


ויקרא פרק ט"ז – הכהן הגדול ביום הכיפורים / בשן יעל
ויקרא, פרק טז: עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים / רוזנברג ישי
חוברת בנושא: קיצור עבודת יום הכיפורים / איצקוביץ ישראל
סדר העבודה של כהן גדול ביום כיפור / פרנס אברהם