דפי לימוד


דף מושדים לחג הפסח / גורביץ ראובן
הא לחמא עניא - לקט פירושים / מלכיאל יגאל
הבחן בהלכות פורים ופסח / גוטליב איל
הלכות פסח - דף מספר 1 / גוטליב איל
הלכות פסח - דף מספר 2 מצת מצוה, מצה עשירה וקטניות / גוטליב איל
הלכות פסח - דף מספר 3 דיני ערב פסח / גוטליב איל
ויקרא, פרק כג, פס' א-ח: שבת וחג הפסח / כהנא עופר
כזית מצה בליל הסדר - מחלוקת הפוסקים לעניין כזית - מצגת / קורצוייל ברוך
מצגת בנושא הלכות בדיקת חמץ / קורצוייל ברוך
פסח, טעם אכילת מצה: דף עבודה / רוזנבלט ישי
פסח, מצרים כתרבות בית עבדים: דף עבודה / רוזנבלט ישי
פסח, תפזורת / קציר שי
פסח: הלכות פסח, משנה ברורה סימן תלא / סיטון גלעד
פסח: הלכות פסח, משנה ברורה סימן תלב / סיטון גלעד