זכויות שיקום ללוחמי אצ"ל

יג בניסן תש"ט, 12 באפריל 1949בהעלותנו את הדרישה להבטיח שוויון בלתי מסויג בזכויות השיקום ואפשרויות השיכון לכל לוחמי התקומה של עם ישראל, הריני רוצה להדגיש בראש וראשונה, שאין אנו באים לבקש ממי שהוא חסד כלשהו. בארץ הזאת התחוללה מהפכה, ולא מעל במה זו נתדיין על חלקם של גורמים אלה ואחרים במהפכה, סוף סוף, לא אנו באים לשלול מאחרים את זכויותיהם, כי אם אחרים באים לשלול מאתנו את זכויותינו. אין אנחנו באים לבקש חסד. אנחנו משתוממים על העובדה, שבחורים - אשר שפכו את דמם, סיכנו את נפשם, הקריבו את חייהם, הלכו לבתי כלא ולמחנות ריכוז, הפכו נכים, התגייסו גיוס מלא למען הגנת המולדת והעם ושבגלל דברים אלה הפסידו את עבודתם - יש לשלול מהם זכותם האלמנטארית הפשוטה ביותר, והיא: לקבל מאת המדינה שיווי זכויות מלא בשיקומם מחדש.

לא הייתי רוצה, שמישהו ינסה להשתמש בוויכוח זה במלה חנינה. אנחנו לא ביקשנו ולא קיבלנו חנינה משום איש. אם בתוקף המהפכה שהתחוללה כאן בארץ יש מקום לחנינה כל שהיא, הרי יש מקום רק לחנינה הדדית.

וייתכן, שראש-הממשלה (אשר היעדרו מן האולם הזה הפך להיות מסורת בשעה שאני נואם ויש להצטער על כך) - דעתו היא, שאנשים, אשר היכו במשעבד הבריטי, ישבו בבתי כלא ומחנות ריכוז - זקוקים לחנינה. זכותנו היא לחשוב, שאנשים אשר עזרו ללוחמים להיכנס למחנות ריכוז זקוקים, לפחות באותה המידה, אף הם לחנינה.

ראש-הממשלה ושר-הביטחון מציע, ששירות הצבא ייקרא שירות החל מיום 30 בנובמבר, 1947. אך באותו יום עדיין לא היה צבא לעם ישראל, כי אם היו לו כמה ארגוני לוחמים: ההגנה, הארגון הצבאי הלאומי ולוחמי חירות ישראל. באותו יום התגייסו כל בני האומה, שנשאו נשק להגן על העם והמולדת, כולם ללא יוצא מהכלל. כולם שפכו את דמם והקריבו את נפשם ואין להפלות בין דם לדם. על כן צריכה להיות קיימת הנחה חוקית של שירות צבאי רטרואקטיבי, החייבת לחול על כל לוחמי האומה, ללא יוצא מהכלל.

ראש-הממשלה אמר בהזדמנות אחרת ובמקום אחר, שאחת הסיבות המכריעות לחיסולו של השלטון הבריטי והקמת מדינת ישראל היא, שבריטניה לא יכלה לשאת בהוצאות המיוחדות של קיום צבא כיבוש גדול בארץ-ישראל. ברצוני לשאול כאן בפני עם ועדה, מי ומי היו הגורמים לכך שהיה צבא כיבוש בארץ-ישראל ושבריטניה לא יכלה לשאת בהוצאותיו. צריך להיות נאמן לעובדות היסטוריות עד סופן. הריני דורש מאת הכנסת, אם חברי הכנסת עומדים להגיש שי של שיקום לכל לוחמי האומה, לא להפלות בין אלה לאלה, להכיר שאותה הנחה חוקית חלה על כל לוחמי האומה, ללא צל של הפליה. משום כך אני מעמיד להצבעה לפני הכנסת את הצעת התיקון שלנו, שלפיו יש להוסיף לאחר המלים: "שהיה בשירות צבאי" את המלים "באחד הארגונים הלוחמים כגון: הגנה, הארגון הצבאי הלאומי ולוחמי חרות ישראל".