ידיעת העם והמדינה לעולים חדשים לבתי ספר דתיים מסמ"ת

2 יחידות לימוד, שאלון מספר 031203 קיץ תשס"ב, 2002


פרק ראשון (30 נקודות)


ענה על שתיים מהשאלות 4-1 (לכל שאלה - 15 נקודות).

1. מה הייתה המטרה של כינוס "ועידת קטוביץ'" (1884)? ציין שתיים מההחלטות שהתקבלו בוועידה.
תשובה
2. מה הייתה הסיבה להקמת תנועת "המזרחי" בתוך התנועה הציונית?
    מה הייתה הסיבה להקמת "הפועל המזרחי"?
תשובה
3. ציין את התוכן העיקרי של הצהרת בלפור.
    הצג שתי התחייבויות של בריטניה המופיעות בטופס המנדט.
תשובה
4. כיצד פעל היישוב היהודי בתקופת המאורעות (1939-1936) בתחום הצבאי ובתחום ההתיישבותי?
    הבא דוגמה אחת מכל תחום.
תשובה


פרק שני (15 נקודות)


ענה על אחת מהשאלות 6-5.

5. מהי "תורת הגזע"? הסבר שני עקרונות יסוד של תורה זו.
תשובה
6. ציין שלוש פעולות שעשו היהודים בגטאות, כדי להתגבר על התנאים הקשים בגטו.
תשובה

פרק שלישי (30 נקודות)


ענה על שתיים מהשאלות 10-7 (לכל שאלה - 15 נקודות).

7. הצג יתרון אחד וחיסרון אחד של שיטת הבחירות היחסית-ארצית-רשימתית.
תשובה
8. מה הן שלוש רשויות השלטון במדינת ישראל, ומדוע יש הפרדה ביניהן?
תשובה
9. כתוב את שני התפקידים של בית המשפט העליון.
תשובה
10. ציין שתי זכויות שמופיעות בהכרזת זכויות האדם והאזרח של האו"ם משנת 1948.
תשובה


פרק רביעי (25 נקודות)


ענה על חמישה מהמושגים/שמות 20-11 (לכל מושג/שם - 5 נקודות).

11. הספר "אוטואמנסיפציה"

12. ביל"ו


13. פולמוס אוגנדה


14. האניה "ולוס"


15. "מרחב מִחְיָה"
תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה
16. חסידי אומות העולם

17. החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר


18. הרבנות הראשית


19. צו הביאס קורפוס


20. תקנות לשעת חירום
תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה


דגם תשובות לשאלון בידיעת העם והמדינה,
מס' 031203, קיץ תשס"ב


1. מטרת כינוס "ועידת קטוביץ'":
לאחד את כל האגודות של חובבי ציון, ולהעמיד בראש הנהגה מרכזית.

החלטות הוועידה:
- כינון ועד מרכזי.
- הגשת עזרה למושבות הקיימות.
- להשיג את ביטול גזרת העלייה.
- להשתדל בפני הממשלה הרוסית שתיתן להם לפעול בגלוי.
השאלה הבאה
2. הסיבה להקמת "המזרחי" בתוך התנועה הציונית:
"הסיעה הדמוקרטית" תבעה בקונגרס הציוני החמישי להקדיש זמן ומשאבים לעבודה חינוכית-לאומית ברוח חילונית. הדתיים בתנועה הציונית התנגדו לחיזוק החילוניות, ועל רקע זה קמה "המזרחי".

הסיבה להקמת "הפועל המזרחי":
ההשתייכות הכפולה של הפועלים הדתיים, לארגון "המזרחי" ול"הסתדרות העובדים", וחוסר האפשרות להשתלב באף אחת מהן, הביאה את הפועלים הדתיים ל הרגשה של בדידות וניכור, ושאיפה להקים ארגון עצמאי שימזג את היסוד הדתי לאומי עם הרעיון הסוציאלי.
השאלה הבאה
3. התוכן העיקרי של הצהרת בלפור:
- ממשלת בריטניה תסייע לייסוד בית לאומי ליהודים בארץ-ישראל.

התחייבויות של בריטניה בטופס המנדט:
- ייסוד בית לאומי לעם ישראל בארץ-ישראל.
- להביא לתנאים מדיניים, אדמיניסטרטיביים וכלכליים שיבטיחו את הקמת הבית הלאומי היהודי.
- שמירה על זכויות אזרחיות ודתיות של כל תושבי ארץ ישראל ללא אפליה.
- עידוד שלטון עצמי מקומי.
- הכרה בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית כגופים מייצגים.
- הקלה על העלייה.
- סיוע להתיישבות יהודים.
- הקלה ברכישת אזרחות ארץ-ישראלית.
- אחריות למקומות הקדושים, ומתן גישה חופשית אליהם.
השאלה הבאה
4. פעולות היישוב היהודי בתחום ההתיישבות - בתקופת המאורעות (1939-1936):
- רכישת קרקעות (על ידי הקרן הקיימת).
- הקמת יישובי "חומה ומגדל".

פעולות היישוב היהודי בתחום הצבאי - בתקופת המאורעות (1939-1936):
- הנודדת.
- הנוטרות.
- הפו"ש (פלוגות השדה).
- פלוגות הלילה המיוחדות.
- הקמת "גדר הצפון".
השאלה הבאה
5. תורת הגזע:
סיווג האנשים לגזעים שונים, על-פי אפיונים ביולוגיים שונים, שאפשר להעריך כ"נעלים" או כ"נחותים", כדי להצדיק את עליונות האדם הלבן (או קבוצה מן הגזע הלבן).

עקרונות יסוד:
- התורשה משפיעה גם על המראה החיצוני וגם על המהות הפנימית; הגזע קובע את האישיות.
- בני האדם אינם שווים מיסודם: יש גזעים נעלים, ואחרים - נחותים.
- סימני הגזע אינם ניתנים לשינוי.
- שלילת הדמוקרטיה - על הגזעים הנעלים למשול בנחותים, וסופם של הראשונים לנצח במאבק בין חזקים לחלשים.
- יש יחידים בגזע הנעלה שיש להם תכונות של מנהיג ("אדם עליון"). המנהיג בוחר את אנשיו ולא להיפך.
השאלה הבאה
6. פעולות שונות של היהודים בגטאות, כדי להתגבר על התנאים הקשים:
- ייצור מוצרים בעזרת ניצול חומרים/חפצים ישנים ומשומשים ומכירתם לשוק הפולני או לגרמנים.
- מכירת דברי ערך וחפצים אישיים.
- הברחות אוכל לתוך הגטו.
- הקמת מוסדות סעד ועזרה הדדית, גמילות חסדים.
- פעולות תרבות וחינוך.
- דבקות בדת, שמירת מצוות, לימוד תורה.
- "שאלות ותשובות" - פסיקת הלכות תוך סיכון עצמי.
השאלה הבאה
7. יתרונות שיטת הבחירות היחסית-ארצית-רשימתית:
- עונה בצורה מרבית על עקרון הייצוגיות.
- פועלת להקטנת המתח החברתי הקיים.

חסרונות שיטת הבחירות היחסית-ארצית-רשימתית:
- פגיעה ביציבות הממשלה (אפשרות למשברים ממשלתיים).
- מעודדת פיצול מפלגתי מופרז.
- לסיעות קטנות השפעה רבה יחסית, מעבר למשקלן בציבור.
- אין אחדות דעות בממשלה, ולכן קשה לה להפעיל תכנית מגובשת.
- לעתים הבוחרים מופתעים מהרכב הממשלה הקואליציונית ומרגישים מרומים.
- השיטה מהווה מחסום למגעים ישירים בין הנבחר לבוחריו.
השאלה הבאה
8. שלוש הרשויות במדינת ישראל:
- רשות מחוקקת - הכנסת.
- רשות מבצעת - ממשלה.
- רשות שופטת - בתי המשפט.

ההפרדה בין הרשויות:
הפרדת הרשויות באה להבטיח שהכוח לא יהיה כולו בידי רשות אחת, כדי שלא יהיה לאדם אחד או לקבוצה אחת בשלטון יותר מדי כוח.
השאלה הבאה
9. התפקידים של בית המשפט העליון:
- בית המשפט לערעורים (פליליים ואזרחיים) על ההחלטות של בית משפט השלום ושל בית המשפט המחוזי.
- בית המשפט הגבוה לצדק (בג"ץ) - נותן סעד לאדם או למוסד כלשהו במדינה שנפגעו על ידי רשויות השלטון.
השאלה הבאה
10. זכויות המופיעות בהכרזת זכויות האדם והאזרח של האו"ם:
- הזכות לחיים, לכבוד, לחירות ולביטחון אישי.
- הכול שווים לפני החוק.
- כל אדם זכאי למשפט הוגן ופומבי.
- כל אדם זכאי לחופש תנועה.
- כל אדם זכאי לחירות המחשבה, המצפון והדת.
- כל אדם זכאי לחירות ולביטחון.
- לכל אדם יש זכות לקניין.
- כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו ולתנאי עבודה צודקים.
- כל אדם זכאי לחינוך.
- לכל אדם יש זכות להשתתף בהנהלת ארצו בהשתתפות ישירה או דרך נציגות שנבחרה בבחירות חופשיות.
השאלה הבאה
11. הספר "אוטואמנסיפציה"
כתב פינסקר ב- 1882 על רקע "הסופות בנגב". הספר מציע פתרון לבעיית האנטישמיות בגולה - שחרור עצמי של היהודים, באמצעות הקמת מסגרת ריבונית לאומית.
השאלה הבאה
12. ביל"ו
- ראשי תיבות של הפסוק: "בית יעקב לכו ונלכה", שאימצה קבוצת "חובבי ציון" ברוסיה.
- ב- 1882 עלתה הקבוצה הראשונה, בסך הכול עלו מהם עשרות אחדות.
- בני ביל"ו היו הראשונים שהרימו כתנועה מאורגנת את דגל החלוציות המגשימה.
- תנועת הבילויים הסתיימה בכישלון: רק מעטים נשארו בארץ והתנועה חדלה להתקיים.
השאלה הבאה
13. פולמוס אוגנדה
- בקונגרס השישי העלה הרצל את ההצעה להתיישבות זמנית במזרח אפריקה.
- בעקבות הצעה זו התעורר ויכוח בין מקבלי ההצעה לשולליה.
- הקונגרס השביעי דחה הצעה זו.
השאלה הבאה
14. האנייה "ולוס"
- הביאה לתל-אביב, ביולי 1934, 350 חלוצים וחלוצות.
- היוזמה הייתה של שליחי ההתיישבות העובדת בארץ ישראל ואנשי "החלוץ" בפולין.
- הניסיון השני של אנייה זו נכשל, והבריטים אילצו אותה לשוב לפולין.
השאלה הבאה
15. "מרחב מחיה"
- עיקרון באידאולוגיה הנאצית, שלפיו העם הגרמני זכאי להבטיח לעצמו שטח נוסף למחיה.
- העיקרון נובע מתורת הגזע שתומכת בזכות הגזע החזק לשעבד את הגזעים הנחותים.
- עיקרון זה היווה בסיס לכיבושים שהביאו להרחבת שטחי גרמניה במזרח אירופה.
- מרחב המחיה החדש יחדש את צמיחת האומה הגרמנית על בסיס גרמני טהור ויגשים את הקשר בין דם, אדם ואדמה.
- הגשמת עיקרון זה תחזיר לגרמניה את כבודה שהושפל בחוזה ורסאי.
השאלה הבאה
16. חסידי אומות העולם
אנשים או משפחות (לא יהודים) שהתמסרו להצלת יהודים בתקופת השואה מסיבות הומניטריות, תוך כדי סיכון חייהם וחיי משפחותיהם.
השאלה הבאה
17. החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר
- ב- 29 בנובמבר 1947 התקיימה הצבעה באו"ם כדי לתת תוקף להצעת החלוקה של ארץ ישראל למדינה יהודית ומדינה ערבית.
- ההחלטה נתקבלה [בעד ההצעה הצביעו 33, נגדה 13 קולות ונמנעו 10].
- עיקרי ההחלטה: סיום המנדט הבריטי, הקמת שתי מדינות עצמאיות - יהודית וערבית [פעולות הכנה שונות לקראת העצמאות, המלצה לצירוף לאו"ם], ירושלים - במשטר בין-לאומי.
השאלה הבאה
18. הרבנות הראשית
- הגוף הרשמי המחליט בענייני ההלכה היהודית.
- תפקידיה הרשמיים הם: טיפול בכשרות מוצרי המזון, הסדרת נישואין וגירושין, בחינת מועמדים לרבנות ודיינות, הכוונה והנחיות בכל השאלות המעסיקות את הציבור היהודי בארץ ובעולם.
- דרך הבחירה של הרבנים ושל מועצות הרבנות הראשית קבועים בחוק.
השאלה הבאה
19. צו הבִיאַס קורפוּס
צו שבג"ץ מוסמך לתת ומשמעותו - צווי שחרור.
בית המשפט נותן לרשות (לשלטון) הוראה לשחרר אדם ממעצר או ממאסר בלתי חוקי.
השאלה הבאה
20. תקנות לשעת חירום
- תקנות שהממשלה קובעת בשעת חירום - כשיש קשיים גדולים מבחינה כלכלית או ביטחונית.
- תקנות לשעת חירום יכולות להיות מנוגדות לחוק קיים וגם יכולות לבטל חוק באופן זמני.
- תקנה לשעת חירום תקֵפה רק לשלושה חודשים.
- אפשר להאריך תוקפה של תקנה רק באישור הכנסת.


            תוכן אזרחות             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל