ידיעת העם והמדינה לבתי ספר דתיים מסמ"ת

2 יחידות לימוד, שאלון מספר: 913631 (14), קיץ תשס"ב, ‏2002


פרק ראשון (40 נקודות)


ענה על ארבע מהשאלות 7-1 (לכל שאלה - 10 נקודות).


1. הסבר את בעיית היסוד של העם היהודי על-פי הרצל, ואת הפתרון שהציע לבעיה זו.
תשובה

2. ציין שני קשיים שעמדו לפני אנשי העלייה הראשונה, והסבר כיצד הם התמודדו עם כל אחד מהקשיים שציינת.
תשובה

3. הצג שתי התחייבויות של בריטניה כלפי היהודים, המופיעות בטופס המנדט על ארץ ישראל.
תשובה

4. הצג שני מאפיינים חברתיים-כלכליים של העולים בעלייה החמישית, ותאר הישג אחד של עלייה זו.
תשובה

5. הצג הישג אחד של היישוב היהודי בתחום ההתיישבות והישג אחד בתחום הכלכלה, בתקופת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936).
תשובה

6. הצג שלוש דרכים שבהן ניסה השלטון הבריטי, בשנים 1947-1945, למנוע מיהודים לעלות לארץ ישראל.
תשובה

7. כתוב את התוכן של שני סעיפים מהחלטת עצרת האו"ם בשאלת ארץ ישראל (כ"ט בנובמבר 1947.)
תשובה


פרק שני (10 נקודות)


ענה על אחת מהשאלות 9-8.


8. הצג שלושה חוקים ו/או פעולות של הנאצים נגד יהודי גרמניה בשנות ה- 30, בתחום הכלכלה.
תשובה

9. הסבר את משמעות המושג "קידוש החיים", ואת החידוש שהיה בו בתקופת השואה.
תשובה


פרק שלישי (20 נקודות)


ענה על שתיים מהשאלות 13-10 (לכל שאלה - 10 נקודות).


10. ציין גוף או מוסד אחד שמוסמך להפעיל ביקורת על פעולות הממשלה.
מדוע חשוב שבמשטר דמוקרטי תהיה אפשרות לביקורת על פעולות הממשלה?
תשובה

11. הצג שלושה דברים המאפיינים את מדינת ישראל כמדינה יהודית.
תשובה

12. הצג יתרון אחד וחיסרון אחד של שיטת הבחירות היחסית-ארצית-רשימתית.
תשובה

13. הצג שלוש דרכים להבטחת אי-תלותם של השופטים ברשויות השלטון האחרות.
תשובהפרק רביעי (30 נקודות)


ענה על חמש עשרה השאלות 28-14 (לכל שאלה - 2 נקודות).

לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות, אך רק אחת מהן נכונה.

העתק למחברתך את התשובה הנכונה במלואה.

שים לב!
שאלון זה מופיע בגרסאות שונות, ובכל אחת מהן השאלות בסדר שונה.
אם תסתפק רק בציון האות של התשובה הנכונה, תשובתך לא תיבדק, ותקבל עליה ציון 0, לכן הקפד להעתיק את התשובות הנכונות כלשונן!


14. ועדת פיל משנת 1937 המליצה על:
א. הקמת מדינה דו-לאומית בגדה המערבית.
ב. חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית.
ג. הקמת מדינה ערבית שבה תינתן ליהודים אוטונומיה.
ד. הקמת משטר מנדטורי בחסות חבר הלאומים.
תשובה

15. "השבת השחורה" היא השבת שבה:
א. תקפו הערבים את שיירת הדסה בדרכה להר הצופים.
ב. פורסם "הספר הלבן" השלישי (1939)
ג. גורשו ראשוני המעפילים למחנות בקפריסין.
ד. כלאו הבריטים את מנהיגי היישוב במחנות.
תשובה

16. "סכסוך הכותל" היה אחד הגורמים שהביאו:
א. לפרעות תרפ"ט (1929).
ב. לפרסום "הספר הלבן" של מקדונלד.
ג. למרד הערבי הגדול (1936).
ד. להקמת "פלוגות הלילה" של אורד וינגייט.
תשובה

17. ייסוד "המזרחי" בתנועה הציונית נבע:
א. מהצורך לארגן את הצירים יוצאי ארצות המזרח.
ב. מהתנגדות להצעת אוגנדה.
ג. מהצורך להגדיל את ההון של אוצר "ההתיישבות היהודית".
ד. מהתנגדות לפעילות ציונית בתחום התרבות.
תשובה

18. לאוגדות "חובבי ציון" היו שאיפות משותפות. השאיפה שאינה משותפת להן היא:
א. שיבת העם לארצו.
ב. שינוי המקצועות שבהם עסקו היהודים.
ג. ריכוז היהודים בארבע ערי הקודש.
ד. חיזוק הלאומיות היהודית.
תשובה

19. מחלקת הל"ה קשורה:
א. להקמת "תנועת המרי העברי".
ב. לניסיון להעביר תגבורת לנצורי גוש עציון.
ג. למאבק הצבאי בבריטים שכלאו מעפילים.
ד. להתיישבות בנגב במסגרת 11 הנקודות שעלו ב- 1947.
תשובה

20. הגישה של הרברט סמואל לבעיה היהודית ערבית בארץ ישראל הייתה:
א. לתת ליהודים ולערבים שוויון זכויות בפיתוח הארץ.
ב. להקפיא את המצב בארץ, כדי למנוע זעזועים באימפריה הבריטית.
ג. להעדיף את הערבים כי היו רוב.
ד. להעדיף את היהודים בגלל ההבטחה להקמת בית לאומי, שניתנה להם בהצהרת בלפור.
תשובה

21. מדיניות ההבלגה של הנהגת היישוב בשנות ה- 30 הייתה הגורם העיקרי:
א. לייסוד יישובי "חומה ומגדל".
ב. להקמת ארגון האצ"ל.
ג. לבניית נמל תל-אביב.
ד. להתנדבות לצבא הבריטי.
תשובה

22. ראול ולנברג פעל במלחמת העולם השנייה בתפקיד של:
א. ראש היודנראט בקובנה.
ב. צנחן שפעל באירופה בשליחות בריטניה.
ג. דיפלומט שהציל יהודים בהונגריה.
ד. שליח של ד"ר קסטנר לקושטא.
תשובה

23. יהודים רבים החליטו להישאר בגרמניה בשנות ה- 30.
איזו מהסיבות א-ד אינה קשורה להחלטה זו?
א. סגירת שערים של רבות ממדינות העולם בפני פליטים.
ב. המחשבה שהאנטישמיות והרדיפות הן עניין זמני בלבד.
ג. הזיקה של יהודי גרמניה לארץ הולדתם ולתרבות הגרמנית.
ד. חקיקה נאצית שאסרה על יהודים להגר מגרמניה.
תשובה

24. "ליל הבדולח" התרחש בתגובה:
א. לרצח נציג דיפלומטי גרמני בצרפת.
ב. לפעולות חבלה של ארגון האצ"ל.
ג. לחרם שהטילה יהדות אמריקה על קניית סחורות גרמניות.
ד. למרד גטו ורשה.
תשובה

25. איזה מן הגופים א-ד הוא חלק מן הרשות המבצעת?
א. ועדת הפנים של הכנסת.
ב. משטרת ישראל.
ג. הוועד הפועל של ההסתדרות.
ד. בתי הדין הרבניים.
תשובה

26. ממשלה בישראל חייבת להפסיק את פעילותה בעקבות:
א. גילוי מחדלים בפעולות הממשלה.
ב. הבעת אי-אמון של הכנסת.
ג. התפטרות יושב ראש הכנסת.
ד. היעדרות ראש הממשלה מפאת מחלה.
תשובה

27. ממשלת מעבר היא ממשלה:
א. שרוב השרים שבה נסעו לחו"ל.
ב. שמְצָרֶפֶת אליה מפלגה חדשה וממשיכה לכהן עד שימונו השרים החדשים.
ג. שאיבדה את תמיכת הרוב בכנסת וממשיכה לכהן עד כניסת ממשלה חדשה.
ד. המכהנת בתקופה שבה אין למדינה נשיא.
תשובה

28. איזה מן התפקידים א-ד המשרד לענייני דתות אינו ממלא?
א. חלוקת תשמישי קדושה.
ב. תמיכה כספית בישיבות.
ג. מינוי מועצות דתיות.
ד. אכיפת חוק שעות עבודה ומנוחה.
תשובה


דגם תשובות לשאלון בידיעת העם והמדינה,
מס' 913631, (12), (14), קיץ תשס"ב


1. בעיית היסוד של העם היהודי על-פי הרצל:
- האנטישמיות לא תיעלם כל עוד יהיו היהודים מפוזרים בין העמים.
- עצם הקיום היהודי מוליד שנאה ואנטישמיות, לכן אין פתרון במסגרת המדינות השונות.
- האמנסיפציה יצרה אנטישמיות מודרנית.
- אין כל סיכוי שהבעיה תיפתר על ידי האמנסיפציה.
הפתרון שמציע הרצל לבעיה זו:
- ריבונות בחבל ארץ כלשהו.
- הקמת מדינת מופת (לפי תכנית קבועה מראש) יהודית, עצמאית, בהסכמת המעצמות: תחילה ליצור תנאים מדיניים להתיישבות, ורק אחר כך להגר ולעלות לארץ.
השאלה הבאה

2. הקשיים שעמדו לפני אנשי העלייה הראשונה:
- התנגדות שלטונות טורקיה לעלייה.
- מחסור בהון עצמי.
- מעשי שוד של הערבים.
- היעדר מערכת שירותים בתחום הכלכלה והרווחה.
- מתיחויות וחיכוכים בין פקידי הברון לבין אנשי המושבות.
- עולי תימן בירושלים - מחסור במזון, מצוקת דיור, תנאים סניטריים גרועים שהביאו לתחלואה.
- עולי תימן ביפו - מחסור בפרנסה ומצוקת דיור.
דרכי ההתמודדות של אנשי העלייה הראשונה עם קשיים אלה:
- התארגנות בקומונות/בחבורות.
- סיוע של נדיבים (י"מ פינס העביר חלק מהבילויים לירושלים לעסוק במלאכה, החבורה התפרקה).
- לימוד מקצועות חדשים (שבדרך כלל עסקו בהם ערבים).
- פעילותו של הברון רוטשילד.
- נתינת שוחד (בדרכים לא חוקיות).
- מציאת פרצות בחוק.
- פנייה לחברי האגודות הציוניות בארצות מוצאם.
השאלה הבאה

3. התחייבויות בריטניה כלפי היהודים בטופס המנדט על ארץ ישראל:
- אחריות לתת תוקף להצהרת בלפור, ייסוד בית לאומי לעם ישראל בארץ ישראל.
- הממונה מטעם ממשלת בריטניה אחראי לתנאים מדיניים, אדמיניסטרטיביים וכלכליים, שיהיו בארץ ויבטיחו את הקמת הבית הלאומי היהודי ואת התפתחות המוסדות ההכרחיים לשלטון עצמי.
- הסוכנות היהודית תוכר כמוסד מייעץ בכל הקשור לאינטרסים של היישוב היהודי בארץ.
- ההסתדרות הציונית תוכר כגוף מייצג.
- סיוע להתיישבות צפופה של יהודים על אדמות הארץ.
- חוק האזרחות.
- לא ייפגעו זכויות הלא-יהודים.
השאלה הבאה

4. מאפיינים חברתיים-כלכלים של העולים בעלייה החמישית:
- מעמד בינוני.
- בעלי מקצועות חופשיים: רופאים, עורכי דין, מהנדסים ואנשי מדע, סוחרים ותעשיינים.
- עולים בעלי הון וידע מקצועי.
הישגי העלייה החמישית:
- התרחבות הבסיס הדמוגרפי והעירוני.
- התפתחות ענפי תעשייה ומסחר.
- שינוי פני הבנייה העירונית (לפונקציונלית ואסתטית).
- הקמת מפעלי תרבות (התזמורת הפילהרמונית) ופיתוח המוסדות הקיימים.
- פתיחת נמל בחיפה.
- פיתוח הבנקאות.
- פיתוח משק ההדרים - נטיעת פרדסים.
- יישוב עמק חפר.
- "התיישבות האלף".
השאלה הבאה

5. הישג של הישוב היהודי בתחום ההתיישבות בתקופת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936)
- רכישת קרקעות - גאולת קרקעות.
- התיישבות "חומה ומגדל".
הישג של היישוב היהודי בתחום הכלכלה בתקופת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936):
- רישיון להקמת נמל תל-אביב.
- תהליכי ייצור עצמאיים.
- פיתוח ושכלול ענפי המשק.
השאלה הבאה

6. דרכים שבהם ניסה השלטון הבריטי למנוע עליית יהודים לא"י בשנים 1947-1945:
- ניסיונות לעצור אניות בים או בחוף.
- כליאת העולים במחנות מעצר.
- גירושים - קפריסין, אפריקה.
- ניסיונות להשפיע על מדינות שונות שלא לשלוח אניות מתחומן.
השאלה הבאה

7. סעיפים מהחלטת עצרת האו"ם בשאלת ארץ-ישראל (כ"ט בנובמבר 1947):
- סיום המנדט ופינוי הכוחות הבריטיים.
- תכנית החלוקה: קביעת הגבולות.
- עצמאות המדינה היהודית והמדינה הערבית.
- בִּנאום ירושלים.
- האפשרות להצטרף לאומות המאוחדות.
השאלה הבאה

8. חוקים ופעולות של הנאצים נגד יהודי גרמניה בשנות ה- 30, בתחום הכלכלה:
- חרם על חנויות ועסקים יהודיים (1933).
- "חוק החזרת הפקידות המקצועית על כנה" - סילוק יהודים מהשירות הציבורי ומהמנהל הציבורי.
- "אריזציה" - שוד שיטתי של הרכוש היהודי.
- הטלת קנס כספי גבוה מאוד בעקבות "ליל הבדולח".
השאלה הבאה

9. הסבר המושג "קידוש החיים":
הנאצים התכוונו להשמיד את היהודים על ידי יצירת תנאים שבהם בני אנוש לא יכולים להתקיים, ועל כן על היהודים לכוון את עיקר המאמץ לשמירה על קיומם ולמאבק עליו.
החידוש שהיה במושג זה בתקופת השואה:
בעבר דרשו האויבים את הנשמה והיהודי הקריב את גופו על קידוש השם. החידוש הוא שהנאצים דורשים את הגוף, ולכן חובה על היהודי להגן עליו, לשמור על חייו.
השאלה הבאה

10. גוף או מוסד שמוסמך להעביר ביקורת על פעולות הממשלה:
- אמצעי התקשורת.
- המפלגות (ובייחוד האופוזיציה).
- הכנסת.
- בתי המשפט.
- מבקר המדינה.
חשיבותה של אפשרות הביקורת על פעולות הממשלה במשטר דמוקרטי:
לממשלה יש כוח עצום ורב (כספים, שירותים לציבור, משטרה וצבא). הביקורת על הגוף הזה מוודאת שהכוח ינוצל לטובת המדינה, העם והאזרח / מניעת שרירות שלטונית.
השאלה הבאה

11. דברים המאפינים את מדינת ישראל כמדינה יהודית:
- חוק השבות.
- חקיקה דתית - סמכות בלעדית לבית הדין הרבני בענייני נישואין וגירושין, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק החזיר.
- מעמד הרבנות הראשית.
- השבת - יום המנוחה הרשמי.
- סמלי המדינה (מנורה, דגל, וכד').
- ביטויים לכך במגילת העצמאות - "הקמת מדינה יהודית...".
- הנהגת כשרות בצבא.
השאלה הבאה

12. יתרונות שיטת הבחירות היחסית-ארצית-רשימתית:
- עונה בצורה מרבית על עקרון הייצוגיות.
- פועלת להקטנת המתח החברתי הקיים.
חסרונות שיטת הבחירות היחסית-ארצית-רשימתית:
- פגיעה ביציבות הממשלה (אפשרות למשברים ממשלתיים).
- מעודדת פיצול מפלגתי מופרז.
- לסיעות קטנות השפעה רבה יחסית, מעבר למשקלן בציבור.
- אין אחדות דעות בממשלה, ולכן קשה לה להפעיל תכנית מגובשת.
- לעתים הבוחרים מופתעים מהרכב הממשלה הקואליציונית ומרגישים מרומים.
- [השיטה מהווה מחסום למגעים ישירים בין הנבחר].
השאלה הבאה

13. דרכים להבטחת אי-תלותם של השופטים ברשויות השלטון האחרות:
- מינוי השופטים על ידי נשיא המדינה, בהמלצת ועדת מינויים שהרכבה מגוון ומאוזן.
- לשופט אין מרות בענייני שפיטה זולת מרותו של החוק.
- מינוי השופט הוא לכל חייו - עד גיל 70. [הפסקת כהונתו בדרכים אלה: התפטרותו, פרישתו לקצבאות, העברתו מכהנותו.]
- שכר השופט נקבע על ידי ועדת הכספים של הכנסת [לא כפוף למשא ומתן עם האוצר].
- העברת השופט לשפוט בבית משפט אחר נעשה רק על פי הסכמתו של נשיא בית המשפט העליון.
השאלה הבאה

14. חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות - יהודית וערבית.
השאלה הבאה

15. כלאו הבריטים את מנהיגי היישוב במחנות.
השאלה הבאה

16. לפרעות תרפ"ט (1929).
השאלה הבאה

17. מהתנגדות לפעילות ציונית בתחום התרבות.
השאלה הבאה

18. ריכוז היהודים בארבע ערי הקודש.
השאלה הבאה

19. לניסיון להעביר תגבורת לנצורי גוש עציון.
השאלה הבאה

20. לתת ליהודים ולערבים שוויון זכויות בפיתוח הארץ.
השאלה הבאה

21. להקמת ארגון האצ"ל.
השאלה הבאה

22. דיפלומט שהציל יהודים בהונגריה.
השאלה הבאה

23. חקיקה נאצית שאסרה על יהודים להגר מגרמניה.
השאלה הבאה

24. לרצח נציג דיפלומטי גרמני בצרפת.
השאלה הבאה

25. משטרת ישראל.
השאלה הבאה

26. הבעת אי-אימון של הכנסת.
השאלה הבאה

27. שאיבדה את תמיכת הרוב בכנסת וממשיכה לכהן עד כניסת ממשלה חדשה.
השאלה הבאה

28. אכיפת חוק שעות עבודה ומנוחה.


            תוכן אזרחותל             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל