םישדח םילועל לארשי םע תודלותב תורגב
'ט+'ו תודיחי - םייתד רפס יתבל

2001 א"סשת ץיק ,029104 'סמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 36) ןושאר קרפ

(תודוקנ 12 - הלאש לכל) .5-1 תולאשהמ שולש לע הנע

1 הלאש
.הלא םילועל דלישטור ןורבה רזע דציכ ראתו ,הנושארה היילעב םילועל ויהש םיישק ינש ןייצ

הבושת
2 הלאש
.ויתולועפמ תחא ראתו ,לצרה לש תונויערהמ םיינש רבסה

הבושת
3 הלאש
הינטירב תלשממ תא האיבהש תחא הביס אבהו ,"רופלב תרהצה" לש ןכותה ירקיע תא בותכ
.הרהצהה תא םסרפל

הבושת
4 הלאש
םיבושייה תא ומיקה ךיא ראתו ,"לדגמו המוח" יבושיי תמקהב התייהש תחא הרטמ בותכ
.הלאה

הבושת
5 הלאש
?(29/11/1947) רבמבונב ט"כב לארשי-ץרא תלאשב ם"ואה תטלחה התייה המ
?וז הטלחה לע םיברעה תבוגת התייה המו םידוהיה תבוגת התיה המ

הבושת

(תודוקנ 24) ינש קרפ


(תודוקנ 12 - הלאש לכל) .9-6 תולאשהמ םייתש לע הנע

6 הלאש
.גרבנרינ יקוח לש ןכותה תא בותכ

הבושת
7 הלאש
?הז ןויער יפ-לע םידוהיה ולעפ דציכו ,האושה תפוקתב "םייחה שודיק" לש ןויערה והמ

הבושת
8 הלאש
."יפוסה ןורתפה" תרגסמב ,1945-1941 םינשב םיצאנה ושעש תולועפ שולש גצה

הבושת
9 הלאש
.טארנדויה תמקהב םיצאנה לש תורטמ יתש גצה ?"טארנדוי"ה והמ

הבושת

(תודוקנ 40) ישילש קרפ

.(תודוקנ 4 - םש/גשומ לכל) .24-10 תומשהמו םיגשומהמ הרשע לע הרצקב בותכ

10 הלאש
"שדוקה ירע עברא"

הבושת
11 הלאש
"תומוחה ןמ האיציה"

הבושת
12 הלאש
"בגנב תופוס"

הבושת
13 הלאש
"היצפיסנמאוטוא" רפסה

הבושת
14 הלאש
"יחרזמה" תעונת

הבושת
15 הלאש
ץוביק

הבושת
16 הלאש
"הנגהה" ןוגרא

הבושת
17 הלאש
"הדובעו הרות" תעונת

הבושת
18 הלאש
ל"צא

הבושת
19 הלאש
1939 ,(דלונדקמ לש) "ןבלה רפסה"

הבושת
20 הלאש
.(1946-1945) "ירבעה ירמה" תעונת

הבושת
21 הלאש
.("הפוריא תאיצי") "סודוסקא"

הבושת
22 הלאש
.ךירדייה לש "קזבה תרגיא"

הבושת
23 הלאש
."חלודבה ליל"

הבושת
24 הלאש
.םלועה תומוא ידיסח

הבושת


א"סשת ץיק ,029104 'סמ ,םישדח םילועל ,י"עתב תובושת1 הבושת
:הנושארה היילעב םילועה לש םיישקה
.תואלקחב עדי רסוח .1
.םיברע לש תויולפנתה ינפמ ןוחטיב רסוח .2
.תילכלכ םהל רוזעל הלכי אל הלוגב "ןויצ יבבוח" תעונתש ךכמ האצותכ םג ,תילכלכ הקוצמ .3
.יקרוטה ןוטלשה לש תורזג .4
.תחדק :תולחמ .(הרבח ,הלכלכ ,תואירב) םיירוביצ םיתוריש רדעה .5
."לארשי הווקמ"ב הטילק יישק - ו"ליב תצובקל .6

:םילועל דלישטור ןורבה רזע דציכ
.לארשי-ץראב םנוד יפלא תשיכרו תושדח תובשומ תמקה .1
תשורח-תיב ,בקעי ןורכזבו ןויצל ןושארב םיבקי ןוגכ - תיאלקח תרצותל היישעת ילעפמ תמקה .2
.הרוטנטב תיכוכזל    
.תיאלקח הכרדהו ץועיילו תואלקח דומילל ץראל םייאלקח םירזע תחילש .3
.תובשומב תיפסכ הכימת .4

האבה הלאשה
2 הבושת
:לצרה לש ויתונויער
.הלוגב תוימשיטנאל ןורתפ ןיא ,םידוהיה לש תיזכרמה הייעבה איה תוימשיטנאה .1
.תידוהיה היעבה תא רותפת אל איה םג ןכלו ,תיתרבח אלו תיקוח איה היצפיסנמאה .2
ןתנייש םוקמ לכב תינוביר תידוהי הנידמ תמקה :תוימשיטנאל / תידוהיה היעבל ןורתפה .3
.לארשי ץראב אקווד ואל ,םידוהיל    
.היגולונכטהו עדמה יגשיהב עייסתו ,תינכות יפ-לע םקות :תפומ היהת לארשי תנידמ .4
.תונידמה רושיא - רטר'צ גישהל ךירצ ןכלו םלועה ימע תמכסהב רותפל שי תידוהיה היעבה תא .5
.תנגרואמ היילע דודיעל הלועפ רשפאת - םיינידמ םיאנת תריצי    

:לצרה לש הלועפ
.הינטירב/היקרוט/הינמרג יטילש לצא תיטמולפיד הלועפ .1
.תינויצה העונתה תודסומו ינויצה סרגנוקה תמקה .2
."םידוהיה תנידמ" ,"דנליונטלא" :םירפס תביתכ .3

האבה הלאשה
3 הבושת
:רופלב תרהצה לש הנכות
ידוהיה םעל ימואל תיב תמקה לש ןויערה תא תלבקמ (הינטירב) ותוכלמ דוה תלשממ .1
.לארשי-ץראב    
ועגפיי אלש יאנתב ,הז ןויער תמשגה תא לקהל היצמאמ בטימב לעפת הינטירב תלשממ .2
אלש ןכו ,(םיברעה ,רמולכ) לארשי-ץראב תוידוהי-אלה תודעה לש תויתדהו תויחרזאה תויוכזה    
.תונושה תוצראב םידוהיה תויוכז ועגפיי    

:רופלב תרהצה ןתמל תוביסה
"ןוהמקמ תרגיא"ב םיברעל הלש תומדוקה תויובייחתההמ ררחתשהל הצור הינטירב .1
.וקיפ-סקייס םכסהב םיתפרצלו    
.לארשי-ץראב תידוהיה היעבה ןורתפ לש ןויערל הינטירב יטילש לש הנכ הדהא .2
םלועה תמחלמל ףרטצהל ינקירמאה לשממה תא וענכשיש תירבה תוצרא ידוהי תא ענכשל ןוצר .3
.הנושארה    
.תינויצ-ורפ הזרכהב אצת הינמרגש ששח היה - הינמרג תא םידקהל ןוצר .4
.ןמצייו םייח לש ותוליעפ .5

האבה הלאשה
4 הבושת
"לדגמו המוח" יבושיי תמקה לש תורטמה
.יתובשייתה ףצר תמקה .1
.הקולחה תינכת לשב תידוהיה תובשייתהה תולובג תעיבק .2
.יברעה דרמה תובקעב תויברעה תויפונכה לש תולועפה תמילב .3
.ובשוי אל ןיידעו םידוהי ידי לע ושכרנש תומדאה בושיי .4

:םיבושייה ומקוה ךיא
תדוקנל ולע .היינבל דויצו םירמוח וניכה ,םיריעצ ופסאנ :קהבומ שוביכ - יאבצ יפוא לעב עצבמ
רדחה עצמאבו הלודג רצחל ביבס ץצחב התוא ואלימו המוח ומיקה ,תננכותמה תובשייתהה
הבר תוריהמב םקוה בושייה .הנגה תודמעו רפסמ םיפירצ ומקוה ,תיפצתו הרימש לדגמ הנבנ
.תמייק הדבוע ינפב םיברעה תאו טדנמה תונוטלש תא דימעהל ידכ ,(םוי ךותב ללכ ךרדב)

האבה הלאשה
5 הבושת
:1947 ,רבמבונב ט"כמ ם"ואה תטלחה
.יטירבה טדנמה םויס .1
.תיברעו תידוהי :תונידמ יתשל ץראה תקולח .2
רושימ ,בגנה תא ללוכה ,תיברעמה לארשי-ץרא לש החטשמ %62 לע תיאמצע תידוהי הנידמ .3
.ןותחתה לילגה ,לאערזי קמע ,יחרזמה לילגה ,ףוחה    
,יברעמה לילגה תא ללוכה ,תיברעמה לארשי ץרא לש החטשמ %38 לע תיאמצע תיברע הנידמ .4
.חיפר דעו דודשאמ ףוח תעוצרו ןורמושו הדוהי ,ןותחתה לילגהמ קלח    
.ם"ואה חוקיפב ימואל-ןיב רוזא - םילשורי .5
.תונידמה יתש ןיב ילכלכ דוחיא .6

םיקהל הטלחהה לע דואמ וחמש (תינויצה העונתהו בושייה תגהנה) םבור :םידוהיה תבוגת
.הנגהל םישקהו םירצה תולובגל ודגנתהש הלאכ ויה ךא ,הנידמה תא

.המחלמב החיתפו תידוהיה הנידמל תטלחומ תודגנתה :םיברעה תבוגת

האבה הלאשה
6 הבושת
:גרבנרינ יקוח לש םנכות
ינמרגה םעל תונמאנ חיכומה ,ול בורקה וא ינמרג םד לעב אוהש ימ קר - "ךיירה תוחרזא קוח" .1
.ךיירה חרזא תויהל לוכי    
:"ינמרגה דובכהו ינמרגה םדה תנגהל קוח" .2
.ינמרג חרזא תויהל לוכי וניא ידוהי
.םינמרגל םידוהי ןיב ןיאושינ / ןימ יסחי רוסיא
.[45 ליגל תחתמ] תוינמרג תותרשמ קיסעהל םידוהי לע רוסיא
.ךיירה לגד תא ףינהל םידוהי לע רוסיא

האבה הלאשה
7 הבושת
"םייחה שודיק"
.םיצאנה ןוצרל דוגינב ,םתועמשמו םנכות לע םייחה ךשמה לע קבאמה .1
.שונא םלצ תרימש .2

:ולעפ דציכ
ייח ,תוברתו ךוניח תולועפ ,תידדה הרזע ,הייפכה תודובע םע תודדומתהה ,בערה םע תודדומתהה
.המודכו רעונ תועונת ,הרות דומיל ,תד

האבה הלאשה
8 הבושת
:(1945-1941) יפוסה ןורתפה תרגסמב םיצאנה תולועפ
.1942 ,ראוני) הזנאו תדיעו .1
.תוצעומה תירבל השילפה םע ןפורגצאזנייאה ידי לע ינומהה חצרה .2
.(דרהנייר) ןילופב תואטגה לוסיח .3
.(חרזמל םיחולשמ) הברעמבו הפוריא זכרמב םיידוהיה םיצוביקה לוסיח חתפנ :1942 ץיק .4
.זגב התמה ינקתמ םע הדמשה תונחמ תמקה .5
.הדמשה תונחמכ ושמיש לעופבש ("הדובע תונחמ") זוכיר תונחמ .6

האבה הלאשה
9 הבושת
"טארנדויה"
ןיב ידעלבה רשקמה םרוגה התייהו םיצאנה תוארוה יפ לע המקוהש ,וטגב םידוהיה תצעומ
.םיצאנה ידי-לע תושובכה תוצראב תידוהיה הייסולכואהו תונוטלשה

"טארנדויה" תמקהב םיצאנה תורטממ םייתש
.ןוטלשה תוארוה תא תוליעיב עצביש יופכ ןוגרא םיקהל .1
.םדא חוכ תאצקהמ םיצאנה תא ררחשיש ןוגרא םיקהל .2
.תידוהיה הגהנהה יפלכ םידוהיה תביא תא תוטהל .3
.(ץוחו םינפ יפלכ היעטהלו הלומעתל) תידוהי הימונוטוא לש הילשא תריצי .4

האבה הלאשה
10 הבושת
שדוקה ירע עברא
.-19ה האמב ןשיה בושייה ינב לש ירקיעה םבשומ םוקמ .1
.ןהב שיש םיקיתע םירבק ללגב תושודק םירע :הירבט ,תפצ ,ןורבח ,םילשורי .2

האבה הלאשה
11 הבושת
"תומוחה ןמ האיציה"
,םיננאש תונכשמ) תושדח תונוכש תיינבו םילשורי לש הקיתעה ריעה תומוחמ האיצי .1
.(לארשי הנחמ    
.19 -ה האמה לש היינשה תיצחמב ןשיה בושיה ינב לצא ולחש תורומתל יוטיב .2

האבה הלאשה
12 הבושת
"בגנב תופוס"
.(1881 -ב וליחתה) היסור םורדב םידוהיב תוערפ .1
.היסורב הגהנהה הנוויכש תוערפ .2
."ןויצ תביח" תעונת תוררועתה לע ועיפשה .3

האבה הלאשה
13 הבושת
"היצפיסנמאוטוא" רפסה
."בגנב תופוסה" עקר לע -1882ב רקסניפ ידי-לע בתכנ .1
רורחשה ןויער תא ,הלוגב םידוהיה םילבוס הנממש ,תוימשיטנאה תייעבל ןורתפכ עיצמ רפסה .2
.(היצפיסנמאל דוגינב) היצפיסנמאוטוא - ימצעה    

האבה הלאשה
14 הבושת
"יחרזמה" תעונת
יכ ורבסו ,ינוליח-ימואל ךוניחל ודגנתה םיובנסינו ,סנייר םינברה תמזויב 1902 תנשב השבגתה
.וזל וז תוכירצהו וז תא וז תומילשמה תושודק יתש ןה הרותו ןויצ

האבה הלאשה
15 הבושת
ץוביק
היילעה" ימיב הלודגה ותצופתו "היינשה היילעה" ישנא ויה ויללוחמש ףותיש ייח לש תרגסמ .1
."תישילשה    
םיבר םיפנע ובש ,לודג יפותיש קשמ לעב אוהו וילא ףרטצהל הצורש ימ לכל םאתומ ץוביקה .2
.תימונוטוא הדיחי הווהמ ךכבו ומצעב ויכרצ תא קפסמ ץוביקה לודג קשמכ .םינושו    

האבה הלאשה
16 הבושת
"הנגהה" ןוגרא
תוערואמה ןמ דמלנש חקלה .א"פרתו פ"רת תוערואמב וביגהש םיימוקמ הנגה ינוגראב ותישאר .1
.ץראב תוינויצה תוגלפמה תא גצייש יזכרמ הנגה חוכב ךרוצה היה    
הכרענ תוערואמה יחקלמ האצותכו ,ינויח דיקפת הנושארל הנגהה האלימ ט"פרת תוערואמב .2
.שדחמ "הנגהה"    
.הנגהה לש תישארה הדקפמה המקוה 1931 -ב .3
יכ םא ,בושייה לע תיביטקא הנגהל יתועמשמ ןפואב "הנגהה" הכרענ ט"צרת-ו"צרת תוערואמב .4
.הגלבה לש תוינידמ לע הרמש    

האבה הלאשה
17 הבושת
"הדובעו הרות" תעונת
ןיינבו הדובע םע הכלההו הרותה תסיפת לש בוליש - "יחרזמה לעופה" תסיפת סיסב לע המקוה .1
תא הלביק איה תאז םע ךא ,תונויצב תינוליחה הסיפתל דוגינכ םג המקוה העונתה .לארשי ץרא    
.תיפותישה תובשייתהה ןויער    
.1925 -ב המקוה "הדובעו הרות" לש תימלועה תירבה .2
.(אנוא השמ ,אריפש והיעשי ברה ,ואדנל םייח לאומש :םיטלוב םישיא)    

האבה הלאשה
18 הבושת
ל"צא
יברעה רורטה יפלכ הבוגתה תלאש היה ול עקרהש 'ב הנגהב גוליפמ האצותכ 1937 -ב םקוה .1
.רורט דגנ רורט דעב היהו הגלבהל דגנתה ל"צאה ,1937-1936 םינשב    
.היינשה םלועה תמחלמב םינמרגה דגנ הינטירב םע הלועפ ףותיש לע ל"צאה טילחה 1940 -ב .2
.םיטירבה דגנ תולועפב ליחתמ ל"צאהו ,קספנ הינטירבל ל"צאה ןיב הלועפה ףותיש 1944 -ב .3

האבה הלאשה
19 הבושת
.1939 -ב דלנודקמ יטירבה תובשומה רש ידי לע םסרופ - 1939 ,(דלנודקמ לש) "ןבלה רפסה"
:םיירקיעה ויפיעס
.תיברעמה לארשי ץראב םינש 10 ךותב תיברע-תיניטסלפ הנידמ תמקה .1
תידוהיה היילעה .דבלב םידוהי 75,000 -ל הלבגוה תואבה םינשה 5 -ב ץראל תידוהיה היילעה .2
.םיברעה תמכסהב תינתומ ןכמ רחאל    
.לארשי ץרא יחטש בורב הרסאנ םידוהי ידי לע תועקרק תשיכר .3

האבה הלאשה
20 הבושת
(1946-1945) "ירבעה ירמה תעונת"
םיטירבה דגנ קבאמב (י"חל ,ל"צא ,הנגה) לארשי ץראב ןגמה תוחוכ ןיב ינמז הלועפ ףותיש .1
.(1946-1945)    
הכישמהש ,היינשה םלועה תמחלמ רחאל הינטירב תוינידממ הבזכאה ללגב המק העונתה .2
."ןבלה רפסה" תורזגב קובדל    
ץוציפ ,"םירשגה ליל" ,"תובכרה ליל" :לשמל םייאבצ םייגטרטסא םידעיב העיגפ ללכ קבאמה .3
.ראדר תונחתבו םיפוחה רמשמ תוריסב העיגפ ,הכאלמה יתב    
.(1946 ,ילוי) דוד ךלמה ןולמ ץוציפ רחאל הקרפתה העונתה .4

האבה הלאשה
21 הבושת
("הפוריא תאיצי") "סודוסקא"
יפוחל העיגהב .םיליפעמ 4,500 תאשונ איהשכ תפרצמ 1947 ילויב האציש םיליפעמה תניפס .1
תשקיע תודגנתה ךות ולעוה םיליפעמהו הניפסה לע בר חוכב םיטירבה וטלתשה לארשי ץרא    
.הפוריאל ורזחוה ןיסירפקל םוקמבו ,שוריגה תוניפסל םדצמ    
ןורתפב ףוחדה ךרוצה טלבוהו ,ילילש רואב וגצוה םיטירבה :םלועב םוצע דה היה וז השרפל .2
.םידוהיה םיטילפה תייעב    

האבה הלאשה
22 הבושת
ךירדייה לש "קזבה תרגיא"
ישאר לא (.סא.סאה לש ןוחטבה תרטשמ שאר) ךירדייה לש ףוחד בתכמ (21.9.1939) .1
.ןילופב שוביכה ירוזאב םידוהיה תייעבל עגונב ןפורגצאזנייאה    
יתמוצ דיל תולודג םירעב םזכרלו םהירוגמ תומוקממ םידוהיה תא רוקעל הארוה שי תרגיאב .2
.תובכר    
.םיצאנה תוארוה עוציבל (םיטארנדויה) "םידוהיה תוצעומ" לע תוירחא הליטמ תרגיאה .3
."םידוהיה תייעב" לש ןורתפב הנכה יבלש הגיצמ תרגיאה .4

האבה הלאשה
23 הבושת
"חלודבה ליל"
תושקנתהה התייה ול הליעהש ,1938 רבמבונב 9 -ה לילב הינמרגב ללוחתהש ןגרואמ םורגופ .1
.זירפב תינמרגה תורירגשה ריכזמב ןפשנירג לשרה לש    
יפלא וסרהו ותיחשה ,הינמרג ירע לע הליל ותואב וטשפ םיררגנ ינומהו תויצאנ תורובח .2
.םדא-ינב 92 וחצרו םידוהיב וללעתה ,תסנכ-יתב ותיצה ,םיידוהי קסע-יתב    

האבה הלאשה
24 הבושת
םלועה תומוא ידיסח
תנמ לע אלשו םהייח ןוכיס תורמל ,היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב םידוהי וליצהש םישנא .1
.סרפ לבקל    
ברקב ןטק טועימ וויה ,דועו לבטוא דילדא ,גרבנלו לואר םינמנ םמע ,םלועה תומוא ידיסח .2
.היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב תידוהי-אלה הייסולכואה    


            תוכן תולדות עם ישראל             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל