םינורחאה תורודב לארשי םע תודלותב תורגב
'ט+'ו תודיחי - םייתד רפס יתבל

2001 א"סשת ץיק ,913081 'סמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 25) ןושאר קרפ

.3-1 תולאשהמ תחא לע הנע

1 הלאש
ט"יה האמב "ןשיה בושייה"
.ט"יה האמה תישארב "ןשיה בושייה" לש םיילכלכ-םייתרבח םינייפאמ ינש גצה
.(תודוקנ 8)    
היינשה תיצחמב םינוש םימוחת השולשב "ושיה בושיי"ב ולחש םייוניש השולש גצה
(תודוקנ 12) .(םוחת לכב דחא יוניש) ט"יה האמה לש    
(תודוקנ 5) .עודמ רבסה .םייונישל ודגנתהש ויה "ןשיה בושיי"ה ישנא ןיבמ

הבושת
2 הלאש
30-הו 20 -ה תונשב לארשי-ץראב ידוהיה בושייה
רבסהו ,תיעיברה היילעה ןיבל תישילשה היילעה ןיב תובשייתהה םוחתב דחא לדבה גצה
(תודוקנ 7) .הז לדבהל הביסה תא    
?"תיללכה םידבועה תורדתסה" לש התמקה תרטמ התייה המ
(תודוקנ 9) .בושייה תפוקתב תורדתסהה לש תולועפ יתש ןייצ    
.םהיתונויערל יוטיב לארשי-ץראב תיאלקחה תובשייתהב ואר "יחרזמה לעופה" ישנא
(תודוקנ 9) .דציכ רבסה    

הבושת
3 הלאש
1947-1945 םינשה ןיב לארשי-ץרא תלאש
תמחלמ םות םע ,םידוהיהו לארשי-ץרא תלאשב ןיווב לש ותוינידמ ירקיעמ השולש גצה
(תודוקנ 9) .היינשה םלועה    
(תודוקנ 8) .ם"ואל לארשי-ץרא תלאש תא ריבעהל הינטירב תא ועינהש םימרוג ינש גצה
(תודוקנ 8) .(פ"וקסנוא תדעו) ם"ואה לש הריקחה תדעו לש תוצלמה יתש גצה

הבושת

(תודוקנ 25) ינש קרפ

.6-4 תולאשהמ תחא לע הנע

4 הלאש
"יפוסה ןורתפה"
.(1941 ץיק) תוצעומה-תירבל םיצאנה תשילפ םע לחה םידוהי לש ינומהה חצרה
(תודוקנ 10) .(םירבסה ינש) עודמ רבסה    
(תודוקנ 6) ?הזנאו תדיעו סוניכב םיצאנה לש תירקיעה םתרטמ התייה המ
(תודוקנ 9) ."יפוסה ןורתפה" עוציבב םיצאנה לש האווסהה יכרדמ שולש ראת

הבושת
5 הלאש
תואטגה
(תודוקנ 8) .תואטגב "םיטארנדוי"ה תא םיקהל םיצאנה תא ועינהש תורטמ יתש גצה
(תודוקנ 8) .וטגב םייתרבח םיחתמ לש תועפות יתש גצה
.וטגב םיינחורהו םייזיפה םיישקה םע םידוהיה תודדומתהל תואמגוד שולש אבה
(תודוקנ 9) .(תואטגב תודירמל סחייתהל ןיא הבושתב)    

הבושת
6 הלאש
האושה תפוקתב לארשי-ץראב ידוהיה בושייה
.השובכה הפוריא ידוהיל עויס תתל בושייה תגהנה לע ודיבכהש םיישק ינש גצה
(תודוקנ 8)    
םלועה תמחלמ תפוקתב הפוריא ידוהיל עייסל ץראב ידוהיה בושייה לש תונויסנ ינש ראת
(תודוקנ 8) .(םינחנצל סחייתהל ןיא הבושתב) .היינשה    
.הפוריאל םינחנצה תחילשב תחא הרטמ ןייצ
(תודוקנ 9) .ולשכנ המבו םתוחילשב וחילצה המב רבסה    

הבושת

(תודוקנ 30) ישילש קרפ


.(תודוקנ 15 - הלאש לכל) 10-7 תולאשהמ םייתש לע הנע

7 הלאש
.םידוהיה יפלכ האנשה תושדחתהל היצפיסנמאה המרג עודמ רבסה
.רבעב לארשי תאנש ןיבל תינרדומה תוימשיטנאה ןיב דחא לדבה רבסה

הבושת
8 הלאש
.יטירבה טדנמל עגונבו יברע-ידוהיה ךוסכסל עגונב יקסניטוב'ז לש ויתופקשה תא גצה

הבושת
9 הלאש
.הקוריפל תחא הביסו ,היתולועפמ תחא ןייצ ?"ירבעה ירמה תעונת" לש הרטמה התייה המ

הבושת
10 הלאש
תתיבש םכסהמ דחא ףיעס גצהו ,(ינדריה ןויגלה דגנ) "ינד עצבמ"ב וגשוהש םיגשיה ינש ןייצ
.ןדריל לארשי ןיב קשנה

הבושת

(תודוקנ 20) יעיבר קרפ


.(תודוקנ 4 - םש/גשומ לכל) 18-11 תומשהמו םיגשומהמ השימח לע הרצקב בותכ

11 הלאש
"בגנב תופוס"

הבושת
12 הלאש
םיריצה דעו

הבושת
13 הלאש
תישארה תונברה

הבושת
14 הלאש
הריסה ידרוי ג"כ

הבושת
15 הלאש
היריבל היילעה

הבושת
16 הלאש
"המרוב ךרד"

הבושת
17 הלאש
רקסגדמ תינכת

הבושת
18 הלאש
ךירדייה לש "קזבה תרגיא"

הבושת


א"סשת ץיק ,913081 'סמ ,י"עתב ןולאשל תובושת1 הבושת
ט"יה האמב "ןשיה בושייה"

:ןשיה בושייה לש םיילכלכ-םייתרבח םינייפאמ
.ישאב םכחה דמוע םשארבו ידרפס בורה ,םיזנכשאו םידרפס - תוירקיע תודע יתש .1
."םיללוכ"ל תינוגרא הניחבמו םישורפלו םידיסחל תקלחתמ תיזנכשאה הדעה .2
.הרות ידמול ויה םיזנכשאה בור .3
.הלוגה ידוהי לש תומורת יפסכמ אוה ידוהיה םויקה לש ילכלכה סיסבה - "הקולח"ה .4
.תולכורבו הכאלמב םיקסוע םיבר םידרפסה ברקב .5
.שדוקה ירע עבראב זכורמ בושייה .6

:םינוש םימוחתב "ןשיה בושייה" ייחב ולחש םייוניש

:תובשייתהה םוחתב
.(םילשוריב תונוכש) תומוחה ןמ האיציה .1
.אצומ ,ינוא איג ,הוקת-חתפ :תיאלקח תובשייתה .2

:תוברתהו ךוניחה םוחתב
.ןושארה יאלקחה רפסה תיב - "לארשי הווקמ" תמקה .1
.תורענל רפס יתב .2
.שדוק תועוצקמ םע לוח ידומיל בוליש .3
."תלצבחה" ,"ןונבלה" :תירבע תונותיע תעפוה .4

:הלכלכה םוחתב
.(ירויפיטנומ) הכאלמ-יתבו סופד יתב תמקה :תוסנרפו תועוצקמ תבחרה .1

:יפרגומדה םוחתב
.הייסולכואב לודיג .1

:םייונישל "ןשיה בושייה" ינבמ קלח תודגנתהל רבסה
'ה תדובעלו הרותל םייחה תא שידקהל :ןשיה וייח חרואב קובדל ךירצ ידרחה ידוהיה רוביצה .1
.הלוגה תודהי לש התחוורלו המויקל םורתל ךכבו    
הבשחמהו הנומאה יסופד תא ורערעי םישדחה ךוניחה תודסומו היצזיביטקודורפהש ששחה .2
.םיריעצה בלב    
."הקולחה" יפסכב העיגפמ ששחה .3
.ץקה תקיחד תא םיאטבמ םייונישהש ששחה .4

האבה הלאשה
2 הבושת
30 -הו 20 -ה תונשב לארשי-ץראב ידוהיה בושייה

:תיעיברה היילעה ןיבו תישילשה היילעה ןיב תובשייתהה םוחתב לדבה
(םידבועה בשומ ,הלודגה הצובקה תמקה) הבורב תיאלקח תובשייתה - תישילשה היילעב .1
.(תיטסילאיצוס) םהלש היגולואידיאהמו םילועה לש יתרבחה בכרההמ תעבונה    
- םבורב) םילועה בכרהמ תעבונ ,(ביבא-לת ריעה) הבורב תינוריע תובשייתה - תיעיברה היילעב .2
.(הכאלמ ילעב ,םירחוס ,םיינוריע    
עקרקו ימואל ןוה לע תססבתמה ,תדבוע תובשייתה תיאלקחה תובשייתהה תישילשה היילעב .3
ןוה לע תססבתמה (1924-6 ןורשה רוזא) תיטרפ תיאלקח תובשייתה תיעיברה היילעב .תימואל    
.תיטרפ עקרקו יטרפ    

:"תיללכה םידבועה תורדתסה" לש התמקה תרטמ
.[יתגלפמ גוליפ לש תורשפא עקר לע] .(םיאנת רופיש ,הנגה) ץראב םילעופה דמעמ קוזיחו שוביג .1
.תונויצה תמשגהב יזכרמ חוכל ץראב םילעופה הנחמ תא ךופהל .2

:(םייתש ןייצל שי) :תורדתסהה לש תולועפ
.("הנוב ללוס") רוציילו קווישל םיביטרפואוק תמקה .1
.םילומגת תופוק ,הקוסעת תוכשל ,םילוח-תפוק :החוור יתוריש .2
.ךוניחב "םידבועה םרז" תמקה .3
.לעופה תויוכז ןעמל תוקבאנה ,םינושה קשמה יפנעב תויעוצקמ תויורדתסה תמקה .4
תוביבסב "תוירק"הו ביבא-לת דיל "בוכורוב תנוכש" לשמל) .םירעה דיל םילעופ תונוכש תמקה .5
.(הפיח    
.("רבד ןותיע" ,"דחואמה ץוביקה" ,"דבוע םע" ,"םילעופה תיירפס") .םינותיעו םירפס תאצוה .6
.רפכבו ריעב םבושייו םילוע תטילק .7
.תוברתו תודסומ ,תיללכ הלכשה תיינקה ,םילועל ןושלה תלחנה :תוברת תולועפ .8
הקלחמהמ (םישיבכב הדובעה ומכ) תודובע תלבק ידי-לע תירבע הדובע לש ןוברדו םוזיי .9
.הלשממה רושיאב תוירוביצ תודובעל    

יוטיב לארשי-ץראב תיאלקחה תובשייתהב ואר "יחרזמה לעופה" ישנאש ךכל רבסה
:םהיתונויערל    
,הדובעו הרות בוליש :הרותה חורב םייתרבח םייחל תכנחמו תופתושל האיבמ תיאלקח הדובע .1
.וניתובא ךרדל הביש    
.ילאיצוס קדצ לש תונורקעלו תויצולחל וטנ םה תישילשה היילעה ינבכ .2
.הלוכ ץראב הרותה תנידמ ןיינבל ןויסנ הדש שמשל הלכי תיאלקח תובשייתה .3

האבה הלאשה
3 הבושת
1947-1945 םינשה ןיב לארשי-ץרא תלאש

םידוהיהו לארשי-ץרא תלאשב ןיווב לש ותוינידמ תונורקע
שיו ,הפוריאב תויהל ךירצ ןורתפה ןכ לע (םירוקעה) האושה ןמ האצותכ הרצונ תידוהיה היעבה .1
.ןהב טלקיהלו הפוריאב םאצומ תוצראל בושל םידוהיל רשפאל
.רופלב תרהצה לש השיטנ שי ךכבו ידוהיה םעה לש תוימואלה תופיאשל תוסחייתה ןיא .2
ןויערל םידגנתמ םיברעהש ןוויכמו ,םיברעלו םידוהיל הלופכ תוביוחמ שי יטירבה טדנמב .3
.ברע תונידמ םע תוצעייתה אלל תיתועמשמ הטלחה טילחהל ןיא ,ינויצה
.תורתחמה יוכידלו היילעה תלבגהל רשאב תכשמנ "ןבלה רפסה" תוינידמ .4
.(תינקירמא-ולגנאה הדעווה) תויעבה ןורתפב תירבה-תוצרא תא םג ףתשל שי .5

ם"ואל לארשי-ץרא תלאש תא ריבעהל הינטירב תא ועינהש םימרוג
.ינידמה ןתמהו אשמה ןולשיכ .1
.תורתחמה תולועפ ידי-לע יטירבה אבצב תרבוג העיגפ .2
.לארשי ץראב אבצה תקזחא לש הובגה ילכלכה ריחמה .3
.יברעה םלועה םע ערק רצוי ץראב טדנמב הקזחה ךשמה .4
.הלפעהה יפלכ הינטירב תדמע חכונל תימלועה להקה תעד ץחל .5
.ב"הרא תכימתב תוכזל ךרוצהו ןוצרה .6
.ם"ואה םעטמ טדנמל שדוחמ חוכ יופיי לבקל תביוחמ הינטירב ימואל-ןיבה קוחה תניחבמ .7

:ם"ואה לש הריקחה תדעו תוצלמה
.ירשפאה םדקהב לארשי-ץרא לע יטירבה טדנמה תא םייסל שי.1
-%62כ תידוהיה הנידמה לש החטש .תיברעו תידוהי :תויאמצע תונידמ יתשל ץראה תקולח .2
.ץראה חטשמ    
.תילרטינו תזרופמ ריע ,ם"ואה לש תונמאנ תצעומ תוסחב ימואל-ןיב רוזא היהת םילשורי .3
קודה ילכלכ הלועפ ףותיש לע ודיפקי (היתוביבסו םילשורי) ימואל-ןיבה רוזאהו תונידמה יתש .4
.(המודכו הרומישו עקרקה בויט ,האקשה ,חותיפ תוינכת ,הרובחת ,סכמ יניינע ,ףתושמ עבטמ)    


האבה הלאשה
4 הבושת
"יפוסה ןורתפה"

(1941 ץיק) תוצעומה-תירבל השילפה םע לחה םידוהי לש ינומהה חצרל רבסה
.תוצעומה-תירב ידוהי לש לודגה םרפסמ .1
.תוצעומה-תירבב חצר עצבל תורשפאהו תימלועה תרושקתהמ קוחירה .2
תומלעיהל איבת םידוהיה תדמשה ,םידוהיה םע ההוזמ םזינומוקה יכ םיצאנה תנומא .3
.םזינומוקה    
.הינמרגב זא דע ויה דועש םיירסומה םימלבה לכ ורסוה רבכ ,תונוחצינה תובקעב ,הז בלשב .4
.בל םישי אל םלועהו המוציעב המחלמה .5

:"יפוסה ןורתפה" עוציבב םיצאנה לש האווסהה יכרד
ןורתפ"ל תוינכתה תרתסה ,םינפצומ םיחוסינ ,הפ-לעב תודוקפ תרבעה - תטלחומ תוידוס .1
."יפוסה    
."תוחלקמ" ,"תררחשמ הדובעה" ,"שדחמ בושיי" ןוגכ - תונווכמ תויעטה .2
.ראוד תויולג ,ץיוושואב תרומזת .3
.וב רקבל םודאה בלצה תנמזה .המגודל וטג - טדאטשניזרט וטג .4
.תימינפ הימונוטואל האווסה - טארנדויה תמקה .5
.תורעי ךותב הדמשהה תונחמ תאווסה .6

האבה הלאשה
5 הבושת
תואטגה

:תואטגב "םיטארנדוי"ה תמקהב םיצאנה תורטמ
םיצאנה תודוקפ לש ינדפק יולימ אלמל רומא היה םיצאנה לש הבורע-ןב ותויה םצעמ טארנדויה
.תוומל םיחולישה ,םידקפמ תכירע ,הייפכ תודובע ,שוכר תמרחה :ומכ .ןעוציבל תוירחא תחקלו
.דועו הקוסעת ,ןוזמ ,רויד :וטגה לוהינ .1
.תידוהי הימונוטוא ןתמ - םיצאנה לש הדמשהה תונווכ תאווסה .2
.םיצאנל םדא חוכב ןוכסיח .3
.תידוהיה הגהנהה יפלכ סעכה תיינפה .4

:וטגב םייתרבח םיחתמ לש תועפות
.תידוהי הרטשמ ,טארנדוי :הררשה ילעב יפלכ תונדשחו הביא .1
.תורגסהו תונשלה .2
.(ךדיאמ בערב תוומו דחמ הרקוי תודעסמ) םילודג םיילכלכ םירעפ .3
."תודועת ירסח"ל "תודועת ילעב" ןיב האנק .4
.םייזכרמ תואטגל ושרוגש ,םירחא תומוקממו תורייעמ םיטילפל םוקמה ישנא ןיב חתמו רוכינ .5
.תרתחמה ירבחל טארנדויה ןיב חתמה .6

:וטגב םיינחורהו םייזיפה םיישקה םע םידוהיה תודדומתהל תואמגוד
.ןוזמ תוחרבה .1
.רוחש קוש לוהינו םיצפח תריכמ .2
.תידדה הרזע לש תודסומ .3
.רומישו דועית ילעפמ .4
.תרתחמב ךוניחו תוברת ילעפמ .5
.רתסב תד תווצמ םויק .6
.תודדומתה ךרדכ תובושתו תולאש .7
.הדובע ידי לע "הלצה" לש הסיפתה .8
.םייחה שודיק .9

האבה הלאשה
6 הבושת
:האושה תפוקתב לארשי-ץראב ידוהיה בושייה

:השובכה הפוריא ידוהיל עויסה תלאשב בושייה תגהנה לש םיישקה
.םיצאנה ועציבש ינומהה חצרהו הדמשהה לע יקלחו עוטק עדימ היה 1942 ףוס דע .1
.בושייה לש עורג ילכלכ בצמ .2
.טדנמה תונוטלש וליטהש הלועפה שפוח לע תולבגה .3
.ץראב ץמאמה תעקשה תא ודקימ - םיברעה םע םיתומיעה .4
.ימואלה תיבה תמקהל םיילכלכהו םיינידמה םיבאשמה לכ וסיג .5
.תינמרג השילפ תנכס תחת אצמנ ץראב בושייה 1941 ףוס דע.6

הפוריא ידוהיל ץראב ידוהיה בושייה לש עויס תונויסנ
.(הלפעהה) תוילאגל יתלב םיכרדבו תוילאגל םיכרדב היילעל עויסה .1
."תמחולה תידוהיה הדגירב"בלו יטירבה אבצל תוסייגתהה .2
.הפוריא ידוהי תלצהל לועפל םיפוגו תונידמ לע ץחל .3
."הלצהה דעו" תולועפ .4
.הבנ'זב תילארשי-ץראה תחלשמה .5
.הלצה תורטמל םיפסכ סויג .6

:הפוריאל "םינחנצ"ה תחילשב הרטמה
.םיצאנב דרמל םוקמה ידוהי ןוגרא .1
.םיטירבה רובעב תיניעידומ תוליעפ .2
ןוגרא ,היילע ןוגרא) ץראה ידוהי םע תוצופתה ידוהי לש רשקה תא קזחתש תינויצ תוליעפ .3
.(רעונ תועונת    

:החלצה
תינויצ תונגראתהל עייסלו תרתחמב תינויצה העונתה תרגסמב לועפל וחילצה םינחנצהמ קלח .1
.המחלמה רחאל החירב יכרד סוליפלו    
.יכוניח תפומלו למסל וכפה םינחנצה .2
.תידוהי תוירדילוס תריציל ועייס םינחנצה .3

:ןולשיכ
.יבשו ירי ,םירסאמ לשב וגרהנ וא יבשב ולפנ םינחנצה בור .1
.םוקמה ידוהי תדמשה תא עונמל ולכי אל רקיעבו ,הלשכ םיצאנה דגנ דרמ ןוגראל םתוליעפ .2

האבה הלאשה
7 הבושת
:םידוהי יפלכ האנשה תושדחתהל היצפיסנמאה המרג עודמ
וענמנש םירוגמ ירוזאלו תויתרבח תוביבסל ,תועוצקמל הסינכ םידוהיל הרשפא היצפיסנמאה
.ןוה תריבצ םהל הרשפא ,ןכ ומכ .רבעב םהמ

:ךכ תובקעב
תשגרהל םרג ,תויוכז הווש דמעמל ידדצו תוחנ דמעממ םרבעמב םידוהיה לצא לחש יונישה .1
.האנשלו םויא    
.האנק ררועמו םייאמ ,הרחתמ םרוגל םתוא הכפה [ל"נה םימוחתב] םידוהיה תחלצה .2
הפוריא ימע ולחה הבש הפוקתב תאזו - המואה לש שוביגהו תודחאה לע ומייא םידוהיה .3
.תימואלה םתשרומ תא שיגדהל    
תא ומאת הלא םייומיד .םלועה לע טלתשמה ידוהיה לש יומידה קוזיחל המרג םידוהיה תחלצה .4
.שדח ןכותב םתוא ואלימ ךא ('וכו םד ץצומכ ,ןטשכ ידוהיה) רבעה ןמ םיימשיטנאה םייומידה    
.הרבחהו רדסה ביוא ןכפהמה ידוהיב ואר תונוטלשה :םייטסילאיצוס ויה םיבר םידוהי .5

:רבעב לארשי תאנש ןיבל תינרדומה תוימשיטנאה ןיב לדבה
,תיעדמ-ודבספ תינעזג - תינרדומה תוימשיטנאה וליאו ,תירצונ-תיתד התיה רבעב תוימשיטנאה .1
.תילכלכ-תיטילופ    
יפ-לע תאז תמועל ,די חלשמ יוניש וא תד תרמה ידי-לע ובצמ תא תונשל ידוהיל רשפאתה רבעב .2
.ועזג תא תונשל לוכי ידוהיה ןיא עזגה תרות    
תוימשיטנאה .תותיחנו הלפשה לש םויק יכ םא ,התרגסמב םויק םידוהיל הרשפא תורצנה .3
.םידוהיה דגנ םויק תמחלמ הקידצמ יתרבחה םזיניוורדה לע תנעשנה תינרדומה    

האבה הלאשה
8 הבושת
:יברע-ידוהיה ךוסכסל עגונב יקסניטוב'ז לש ותפקשה
.םהילע תאז תופכל ךירצ ןכ לע םידוהיה םע םכסהל םנוצרמ עיגהל ומיכסי םיברעהש יוכיס ןיא
םידוהיה תנידמב .("לזרבה ריק") .קזח יאבצ חוכ םידוהיה ומיקי רשאכ קר רשפאתי רבדה
.(תיברעו תידוהי תונידמ יתשל דגנתה) .תויוכז ןויוושל טועימכ םיברעה וכזי הדיתעה

:יטירבה טדנמל עגונב יקסניטוב'ז לש ותפקשה
.הינטירב םע אלמ הלועפ ףותיש יקסניטוב'ז סרוג 20 -ה תונשב :וסחיב תונוש תופוקת יתש
הינטירב לע ץוחלל שיש סרוג אוה - ותפקשה הנתשמ "ןבלה רפסה"ו ט"פרת תוערואמ תובקעב
דגנ להק תעד תריציו תונגפה ,יטילופ קבאמ לש ןוויכב תויהל ךירצ ץחלה ,טדנמה תא םייקל
.הינטירב

האבה הלאשה
9 הבושת
:"ירבעה ירמה תעונת" תרטמ
.תורתחמה שולש לש תפתושמ תוליעפ תועצמאב התוינידמ תא תונשל הינטירב תלשממ לע ץוחלל

:(תחא ןייצל שי) "ירבעה ירמה תעונת" לש תולועפ
"תובכרה ליל" .1
הפועתה תודש לע הפקתהה .2
"םירשגה ליל" .3
.ראדרה ינקתמבו םיפוחה תרטשמב העיגפה .4
.דוד ךלמה ןולמ ץוציפ1 .5

:(תחא ןייצל שי) :הקוריפל תוביס
.תורתחמה ןיב תידדה תונדשח .1
.("הרוחשה תבשה" טרפב) השקה תיטירבה הבוגתה .2
.דוד ךלמה ןולמ ץוציפ .3
.ינויצה לעפמה תא ןכסל לולע הינטירב תוינידמב יוניש ללוח אל ףתושמה קבאמהש הרכהה .4
.ןמציו תודגנתה .5

האבה הלאשה
10 הבושת
:"ינד עצבמ"ב םיגשיה
.ל"הצ ידיל תרבוע המזויה .1
.הפועתה הדש שוביכ ,דול-הלמר שוביכ .2
.ץראה זכרמ לעמו ביבא-לת לעמ םויאה תרסה .3
.םילשורי-בוט-רה ךרדה תצירפ/םילשוריל ךרדב םירפכ שוביכ .4
.םילשוריל לזרבה תליסמ לכ טעמכ הספתנ .5

:ןדרי םע קשנה תתיבש ימכסהמ ףיעס
רהל םידוהיל העונת שפוח ןתניי יכ םא ,ןדרי ידיב ראשית ,תיבה רה ללוכ ,הקיתעה ריעה .1
.יברעמה לתוכלו םיתיזה    
.םילשורי-ןורטל שיבכב םידוהיל העונת שפוח .2
.םילשוריל לזרבה תליסמ וקב העונתה שודיח .3
רה תוביבסב םיחטש תרומת לארשיל הרע ידאווב םיחטש) ןדריל לארשי ןיב םיחטש יפוליח .4
.(ןדריל ןורבח    
.תילארשי תעלבומ םיפוצה רהו ביצנה ןומרא .5

האבה הלאשה
11 הבושת
:"בגנב תופוס"
.(1881 -ב וליחתה) היסור םורדב םידוהיב תוערפ .1
.היסורב הגהנהה הנוויכש תוערפ .2
."ןויצ תביח" תעונת תוררועתה לע ועיפשה .3

האבה הלאשה
12 הבושת
:םיריצה דעו
.1921-1918 םינשב לעפ .1
רשקמ דסומכ רופלב תרהצה םוסרפ רחאל םיטירבה תמכסהבו ןמצייו םייח תמזויב םקוה .2
הינטירב תונוטלש ןיבל ,דחא דצמ ,לארשי-ץראב ידוהיה בושייהו תינויצה תורדתסהה ןיב    
.ינש דצמ ,לארשי-ץראב    
.תואירבה ,דעסה ,ךוניחה ימוחתב לעפ .3
.תירבעה הטיסרבינואל דוסיה תא חינה .4

האבה הלאשה
13 הבושת
:תישארה תונברה
לארשי-ץראב תידוהיה הימונוטואה תודסוממ קלחכ יטירבה טדנמה ידי-לע המקוה .1
.(1921 תנש)    
רשק לע הרימשו ,תושיא יניינע ,תוכלה) הכלההו תדה יניינעל ןוילע ףוג שמשל הדיקפת .2
.(תוצופתה םע יתד    
."ימואלה דעוו"ל הפופכ התייה תונברה .3

האבה הלאשה
14 הבושת
:הריסה ידרוי ג"כ
.היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב וסיוגש ח"מלפה ישנא לש תימי הלועפ .1
םיטירבל עייסל ידכ ,ןונבלבש ילופירטב קוקיזה-יתב תא ץיצפהל :התיה םתלועפ תרטמ .2
.(םינמרגה רובעב בושח קלד רוקמ ויה קוקיזה-יתב) .ינמרגה אבצב םקבאמב    
.העצוב אל המישמהו ומלענ םהיתובקע ,יטירב ןיצק לש ודוקיפב ואצי םה .3

האבה הלאשה
15 הבושת
:היריבל היילעה
.1946 תנשב תפצ דילש ,היריב תומדא לע ח"מלפה לש תיתדה הקלחמה לש היילעה .1
.תובשייתהה תולבגה לע האחמ טקאכ השענ רבדה .2
רבקל היילע לש הווסמב רדאב א"יב .הקלחמה ירבח תא ורצעו חטשה לע וטלתשה םיטירבה .3
.בושייה שדוח ,רודלפמורט    
תובר תולבגה וביצה ךא ,בושייה תא רשאל םיטירבה ותואינ ,םיבשייתמה לש ףסונ שוריג רחאל .4
.בושייה ימיקמ לע    

האבה הלאשה
16 הבושת
"המרוב ךרד"
רפע ךרד האצמנ ,םילשוריל ךרד עיקבהלו ןורטל תא שובכל ל"הצ תונויסנ לש ןולשיכה תובקעב .1
.איגה רעש ךרד םילשוריל עיגהלו ןויגלה לש שאה חווט תא ףוקעל הרשפאש    
ידכ ,היינשה םלועה תמחלמ תפוקתב הללסנש ךרדה םש לע "המרוב ךרד" התנוכ השדחה ךרדה .2
.ןיסל הקפסא הרבעוה הכרדו רוצמב הנותנ התיהש ןיס תא ליצהל    
.תואמצעה תמחלמב םילשורי לע רוצמה ץרפנ "המרוב ךרד" תרזעב .3

האבה הלאשה
17 הבושת
:רקסגדמ תינכת
.תפרצ שוביכ רחאל 1940 ץיקב התלעוהש תיצאנ תינכת .1
.רגסהו דודיב יאנתב הקירפאבש רקסגדמ יאב הפוריא ידוהי לכ תא זכרל העיצה .2
.המחלמה תפוקתב םיצאנה ופצש הרובעת יישק לשב הארנכ קרפה ןמ הדרי תינכתה .3

האבה הלאשה
18 הבושת
:ךירדייה לש "קזבה תרגיא"
ישאר לא (.סא.סאה לש ןוחטיבה תרטשמ שאר) ךירדייה לש ףוחד בתכמ (21.9.1939) .1
.ןילופב שוביכה ירוזאב םידוהיה תייעבל עגונב ןפורגצאזנייאה   
יתמוצ דיל תולודג םירעב םזכרלו םהירוגמ תומוקממ םידוהיה תא רוקעל הארוה שי תרגיאב .2
.תובכר    
.תואטגב םיטארנדוי תמקה תבייחמ תרגיאה .3


            תוכן תולדות עם ישראל             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל