לארשי םע תודלותב םיאשונ
'י הדיחי - םייתד רפס יתבל

א"סשת ץיק ,913091 'סמ ןולאש ,תחא דומיל תדיחי

 

(תודוקנ 50) חרזמה ידוהי - ןושאר קרפ

.(תודוקנ 25 - הלאש לכל) .3-1 תולאשהמ תחא לע הנע

1 הלאש
םלסיאה תוצראב םידוהיה לש יטפשמה דמעמה
.ט"יה האמה תישאר דע ,םלסיאה תוצראב םידוהיה לש יטפשמה דמעמה תא רדגה
(תודוקנ 7) .יטפשמה םדמעממ תעבונה תחא תוכז ןייצ    
."רמוע יאנת" םיגוהנ ויה (ט"יה האמה תישאר דע) םלסיאה תוצראב
.הלא םיאנתב וללכנש םידוהיה לע תולבגה יתש ןייצ    
.(תודוקנ 8) ."רמוע יאנת" םושיי לע ימלסומה ןוטלשה דיפקה דימת אל עודמ רבסה    
.םידוהיה לע תולבגהה ורמחוה ןריאבו ןמיתב עודמ רבסה
.(תודוקנ 10) .הלא תוצראל תודחוימה תורזג/תולבגה יתש ןייצ    

הבושת
2 הלאש
םלסיאה תוצראב תינויצה העונתה
תרהצה דע ,םלסיאה תוצראב תינויצה העונתה תוחתפתהב םיישק השולש רבסהו גצה
.(תודוקנ 9) .רופלב    
דע ,םלסיאה תוצראב תוליהקל תונויצה לש תונויערה ורבעוה ןהבש םיכרד יתש גצה
.(תודוקנ 8) .רופלב תרהצה    
תוצראב תינויצה העונתה לש תוליעפה הבחרתה 20 -ה האמה לש 40 -הו 30 -ה תונשב
.םלסיאה    
.(תודוקנ 8) .וז תוליעפ לש תובחרתהל תואמגוד יתש אבה    

הבושת
3 הלאש
םינקותמה רפסה יתב
םלסיאה תוצראב ידוהיה ךוניחב הפוריא ברעמ ידוהי לש תוברעתהל םימרוג ינש גצה
.(תודוקנ 8) .ט"יה האמב    
.ט"יה האמב םלסיאה תוצראב ידוהיה ךוניחה תכרעמל וסנכוהש םישודיח השולש גצה
.(תודוקנ 9)    
.(תודוקנ 8) .ךוניחב םינוקיתל םידגנתמה לש תונעט יתש גצה

הבושת

(תודוקנ 50) הריחב אשונ - ינש קרפ.תולאש שולש - אשונ לכבו ,םיאשונ השולש ךינפל
.(תודוקנ 25 - הלאש לכל) תולאשה שולשמ םייתש לע תונעל ךילע תדמלש אשונב

ינש תיב תפוקת

.6-4 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונ תדמל םא

4 הלאש
םימכחו םינהוכ
םילודג םינהוכ םהש ,ןפורגאמ יל יוא יבאיפ ןב לאעמשי תיבמ יל יוא ...לואש אבא רמא"
,םיחספ ,ילבב) ."תולקמב םעה תא ןיטבוח ןהידבעו ןילכרמא םהינתחו ןירבזיג ןהינבו    
.(א"ע, ז"נ ףד    
םהיפלכ תפסונ הנעט גצהו ,הז רוקמב תגצומש םילודגה םינהוכה יפלכ תחא הנעט רבסה    
.(תודוקנ 8) .רוקמב הנניאש יתרבחה םוחתב    
?יאמורה ןוטלשה יפלכ םילודגה םינהוכה בור לש םסחי היה המ
.(תודוקנ 8) .הז סחיל דחא ירשפא עינמ רבסה    
םתונוילע תא םימכחה וקמינ דציכ רבסה .םינהוכהמ םימכחה ולטנש םידיקפת ינש ןייצ
.(תודוקנ 9) .םינהוכה לע תינחורה    

הבושת
5 הלאש
"לודגה דרמה" תפוקת
.םידוהיה לא יאמורה ןוטלשה לש סחיהמ םיעבונה ,דרמל םימרוג ינש גצה
.(תודוקנ 7)    
(תודוקנ 9) .דרמה דגנ ינשה ספירגא הלעהש םיקומינ השולש גצה
.םיאנקה תוצובק בורל תופתושמה תיתרבחה הסיפתה תאו תיתדה הסיפתה תא רבסה
(תודוקנ 9)    

הבושת
6 הלאש
אבכוכ-רב דרמ
.(תודוקנ 8) .אבכוכ-רב דרמ ץורפל םימרוג ינש רבסה
(תודוקנ 8) .אבכוכ רב לש ותוישיא יפלכ םימכח לש תונוש תודמע יתש גצה
?אבכוכ-רב דרמ יוכיד רחאל ,םידוהיה לע ורזגש תורזגב םיאמורה תרטמ התייה המ
.תורזגה תלטה לע היוצרה הבוגתל עגונב םימכח לש תונוש תושיג יתש גצה    
.(תודוקנ 9)    

הבושת
םייניבה ימיב תידוהיה הליהקה

.9-7 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונ תדמל םא

7 הלאש
תירצונה הפוריאב םידוהיה
(תודוקנ 6) .זנכשא תוצראב תושדח תוידוהי תוליהק ורצונ םייניבה-ימיב דציכ ראת
.םייניבה ימיב תירצונה הפוריאב םידוהיה יפלכ םירצונה לש האנשל תואמגוד שולש גצה
(תודוקנ 10)    
.(ג"כ הכלה ,א"י קרפ ,אעיצמ אבב ,אתפסות) "...תונקלו ...תונבל הז תא הז ריעה ינב ןיפוכ"
?םייניבה-ימיב תידוהיה הליהקה לש תוכמסל עגונב וז תיתכלה העיבק הררועש היעבה יהמ    
(תודוקנ 9) ?תידוהיה הליהקה ןוטלש ססבתה תוכמס רוקמ הזיא לע    

הבושת
8 הלאש
הליהקה תודסומ
?תד תודסומ דבלמ ,םיפסונ רוביצ תודסומ ןממלו םיקהל תידוהיה הליהקל היה בושח עודמ
(תודוקנ 5)    
.תילמרופ-יתלב תרגסמבו תילמרופ תרגסמב הליהקב םידליה ךוניח תא ראת
(תודוקנ 10)    
?רתויב רומחה שנועל ןידה יתב וליטהש םרחה בשחנ עודמ
(תודוקנ 10) .השינעו טופיש דבלמ ,ןידה תיב לש ףסונ דיקפת גצה    

הבושת
9 הלאש
הליהקה תוטלחהו תונקת
.ךכב תוכורכ ויהש תונכס יתש רבסה .תונקת ןקתל תיאשר התייה הליהק לכ
(תודוקנ 9) .הלא תונכס עונמל ידכ םימכח ועבק המ ןייצ    
רבסהו ,םייוגה םע םולש יכרד ןיינעב תחא הנקתו החפשמה ייח םוחתמ תחא הנקת גצה
(תודוקנ 8) .ןהמ תחא לכ ונקית עודמ    
(תודוקנ 8) .טועימה לע ותעד תא תופכל בורה לש תוכזל עגונב םימכח לש תועד יתש גצה

הבושת
תודיסחה

.12-10 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונ תדמל םא

10 הלאש
"תידיסחה הדעה"
.הליהקל תוכייתשהה ןיבל "תידיסחה הדע"ל תוכייתשהה ןיב םילדבה ינש גצה
(תודוקנ 8) .(ןויוושה ןורקעל סחייתהל ןיא הבושתב)    
(תודוקנ 8) ."תידיסחה הדע"ב ןויוושה ןורקע לש המשגהל תואמגוד יתש אבה
?הליהקה דמעמב "תידיסחה הדעה" לש העיגפ ינפמ הליהקה יגיהנמ וששח עודמ
(תודוקנ 9) .תוביס יתש גצה    

הבושת
11 הלאש
ברהו קידצה
(תודוקנ 10) .קידצה לש ימשג דיקפתו ינחור דיקפת רבסה
(תודוקנ 10) .ברה תגהנה ןיבל קידצה תגהנה ןיב םילדבה ינש גצה
."תידיסחה הדעה" תגהנה ךשמהל עגונב קידצה תריטפ רחאל הררועתהש היעבה תא גצה
(תודוקנ 5)    

הבושת
12 הלאש
הלואגו תולג
.המוגפ תואיצמכ תולגה תגצומ תיתרוסמה הסיפתב
(תודוקנ 8) .ךכל םירבסה ינש אבה    
(תודוקנ 5) .רודה ינבמ קלח לע יבצ יתבש לש הברה העפשהל םרג המ רבסה
(תודוקנ 12) .הלואגו תולג ןיינעב תודיסחה תפקשה תא רבסה

הבושת


,לארשי םע תודלותב םיאשונב תובושת
א"סשת ץיק ,913091 'סמ ןולאש


1 הבושת
םלסיאה תוצראב םידוהיה לש יטפשמה דמעמה

:יטפשמה םדמעמ תרדגה
.םתד תא םייקל תוכז םהל קינעמ - "רפסה םע"
.הנגהל םיכוז ךא םילפשומ - "תוסח ינב" :וא

:יטפשמה םדמעממ תועבונה תויוכז
.העונת שפוח .1
.תיתד הימונוטוא .2
.שפנה לעו שוכרה לע הנגה .3
.יאבצ תורישמ רוטפ .4

:"רמוע יאנת"ב וללכנש תולבגה
.השיאהו רבגה שובלב םימלסומהמ תולדביה תבוח .1
.םלסיאב העיגפ רוסיאו ןארוקה תא דומלל רוסיא .2
.םיברב תדה תא ןיגפהל רוסיא .3
.דהייתהל םימלסומ לדשל רוסיא .4
.תסנכ-יתב תונבל רוסיא .5
.םימלסומה דובכ תטלבהל םינוש םירוסיא .6

:"רמוע יאנת" םושיי לע ימלסומה ןוטלשה דיפקה אל עודמ רבסה
.תדה ינהוכ לש דמעמה תמועל תינאמתועה הירפמיאב םיטילשה לש קזחה דמעמה .1
.('וכו םינמגרותמ ,םיאפור) םידוהיה לש םהיתורישב שמתשהל ןוטלשה לש סרטניאה .2
ינלבוס תויהלו םיטועימה לע רתוי לקהל הטנ תינאמתועה הירפמיאב טלשש ינוסה םלסיאה .3
.םהיפלכ רתוי    
.םיטילשל ("שישקב") דחוש םולשת .4

:ןריאבו ןמיתב תולבגהב הרמחהל רבסה
.םימלסומ םניאש ימ יפלכ יעישה םלסיאה לש (תואנקה) היגולואידיאה .1
.הלא תוצראב םיטילשה תשלוח תמועל תדה ינהוכ לש םתמצוע .2

:הלא תוצראל תודחוימ תולבגה
ןמית
."תורטעה תרזג" .1
.שאר ייולג תכלל בויח .2
.עזומ שוריג .3

ןריא
.(תדה תרמהל ץוליא) דהשמ תרזג .1
לע םימ וזיתי לבל ,םשג ימיב תאצל םידוהי לע רוסיא :אמטכ ידוהיה תסיפת הבחרוה .2
.םימלסומ    

ןריאו ןמית
.םידחוימ םיעבצב שובלב בויח

האבה הלאשה
2 הבושת
םלסיאה תוצראב תינויצה העונתה

:רופלב תרהצה דע תינויצה העונתה תוחתפתהב םיישק
.חרזמה תוליהקב יקלח ןפואב ץפוה ינויצה ןויערה .1
.(תיתפרצב וא תינמרגב תובתכתה להנל וגהנ םיינויצה תודסומה) הפשה לשב תרושקתב םיישק .2
תונגראתהו (תינידמ השיג) תימואל הסיפת - הפוריאב :תונויצה לש התוהמ רבדב הנוש הסיפת .3
.(תישעמ השיג) לארשי-ץראל היילע היוטיבש ,תיחישמ-תיתד הסיפת - חרזמבו ,םילקש תליקשב    
.הפיצר תוליעפ םויקו תונגראתה יישק רצי    
תוילכראירטפ) .תונויצה תודסומ לש ולא תמועל תיחרזמה הרבחה לש םינוש תונגראתה יסופד .4
.(היתובקעב אבש רבשמהו היצפיסנמאה תא ווח אל חרזמה ידוהי יטרקומד ךילה לומ    
.תינויצה העונתב רבשמ - לצרה תריטפו הדנגוא סומלופ .5

:רופלב תרהצה דע םיינויצה תונויערה ורבעוה ןהבש םיכרד
.("ץילמה" ,"דיגמה" ןוגכ) תיאפוריא תידוהי תונותיע .1
.ח"יכ לש םירומ .2
.םיינויצ תונויער וריבעהש םירחוס .3
.ותוליעפו ךורב וקרמ .4
,רפס-יתב תמקה ,םינודעומ ,תורפס ,םיזורכו תורבוח ,תופסא :םיינויצ םינוגרא לש תוליעפ .5
.םיירבע    

:40 -הו 30 -ה תונש ךלהמב תינויצה העונתה לש תוליעפב תובחרתהל תואמגוד
תורשכה ומקוה םיחילשה עויסב ,חרזמל לארשי ץראמ םיחילשה תעונת הרבג 30 -ה תונשב .1
.תויצולח תויונגראתהו    
.תיצולח-תינויצ תוליעפל הבר תונוכנ הארה חרזמה תוצראב רעונה .2
.תישיא המזויב ןהו תודסומה לש המזויב ןה ץראהמ ואבש םיירבע םירומ לש תיכוניח תוליעפ .3
.תינויצה תוליעפה תא הדדוע ברע תוצראב תוינמואלה תועונתה תוקזחתה .4
.הקירפא ןופצב והשש לארשי-ץראמ םילייח לש תוליעפ .5

האבה הלאשה
3 הבושת
םינקותמה רפסה-יתב

ט"יה האמב םאלסיאה תוצראב ידוהיה ךוניחב הפוריא ברעמ ידוהי תוברעתהל םימרוג
קודיהלו הפוריא תונידמב רתוי הבר תולתל האיבה תררופתמה תינאמתועה הירפמיאה תשלוח .1
.םלסיאה תוצראב םידוהיל הפוריא ברעמ ידוהי ןיב םירשקה    
.("םירבח לארשי לכ") תידדהה תוברעה לשב "הרצב םיחא"ל עויס .2
תוצראב םידוהיה לש םבצמ ןוקיתש ,הנקסמל םיידוהי םישיא ועיגה "הלכשהה" תובקעב .3
תיללכ הלכשה ,תויפוריא תונושל תיינקה) ךוניחב םינוקית תועצמאב אובל לוכי םלסיאה    
.(תיעוצקמ הרשכהו    
.רתוי תחתופמ תרושקת ,תונותיעו ראוד ירשק .4
.ברעתהל הפוריא ברעמ ידוהי תא הררועו הממוק םלסיאה תוצראב םידוהיה לש םתלפשה .5

:ךוניחה תכרעמל וסנכוהש םישודיח
.תונבל ךוניח .1
.תרבודמ הפשכ תירבע דומיל .2
.רמג תוניחבל הנכה .3
.הבחר הלכשה תיינקה .4
."סנאילא" תשר - תיתפרצה תוברתהו הפשה לע שגד .5
.ללכב תורז תופש דומיל .6
.הרומה תומדב יוניש .7
.רפס תיבל "רדח"מ :דומילה םוקמב יוניש .8
.ריגו חול ,הארוה יעצמאב שומיש .9
.המרו ליג יפ-לע תותיכל הקולח .10

:םינוקיתל םידגנתמה לש תונעט
.תיתרוסמה דומילה ךרדב יוניש הז יכ םיינוציח םידומילל תודגנתה .1
.תוללובתה/ןוליחל איבהל הלולע הלכשהה תבחרה .2
.תירבעה הפשהו תודהיה ידומיל םוצמצ .3
.י"אמ תוקחרתה .םיימואל םיכרע תיינקה יא .4
.(באה דמעמב העיגפ ,תיבל ץוחמ לא תונבה תא חולשל תודגנתה) תיתרוסמה החפשמב העיגפ .5

האבה הלאשה
4 הבושת
םימכחו םינהוכ

:רוקמב יוטיב ידיל האבה םילודגה םינהוכה יפלכ תחא הנעט
.שדקמל תורושקה תורשמה תא ןהיניב וקליח הלודגה הנוהכה תוחפשמ .1
.םעה יפלכ םימילא םה .2

:רוקמב הנניאש תפסונ הנעט
.תוטוידהה םינהוכהמ תורשעמ תלזג .1
.םעה יפלכ תואשנתה .2
.תידמעמ תורגתסה .3
.םימכחב לוזלז .4
.רסומ יניינע לע שדקמה יניינע תפדעה .5
.תונברקה תאו שדקמה תא הנווכב םיאמטמ ,םידיקפתב הליעמ .6

:יאמורה ןוטלשה יפלכ םילודגה םינהוכה בור לש םסחי
.יאמורה ןוטלשב תודירמ דגנ ופיטה / םיאמורה םע הלועפ ףתשל וטנ

:הז סחיל םיעינמ
.םתרשמו םדמעמ לע רומשל ןוצרה ,יטנסרטניא עינמ .1
.לארשי םע לש יתדה זכרמה ,שדקמב עגפת הדירמש ששחה .2

:םינהוכהמ םימכחה ולטנש םידיקפת
.הרות דומיל .1
.הרהטו האמוט יניינע .2
.טפשמ .3

:תינחורה םתונוילעל םימכחה לש רבסהה
םימוחתב קוסעל םהילע ןכלו תינחורה הגהנהה תא םיווהמ ,הרותה ידמול ,םימכח ידימלת
אלא ,םתרשכהו םהירושיכ לשב אל םינהוכל וכפהש עוציב ישנא קר םה םינהוכה וליאו ,הלאה
.םאצומ לשב

האבה הלאשה
5 הבושת
"לודגה דרמה" תפוקת

:םידוהיה לא יאמורה ןוטלשה סחימ םיעבונה דרמל םימרוג
.םידוהיה ןיבל םניב םיכוסכסב ץראב םיירכנה תודוסיב הכימת .1
.ץראב סילופה ירע תכימת לע םיאמורה תונעשיה .2
.םיסמה לטנ תדבכה .3
.םיילילא םילמס םע תועבטמ ,הלוגילק לש םלצה תריזג .4
.דיקפתה יוזיב - ףסכב תינקנה הרשמל הלודגה הנוהכה תכיפה .5
.לגר ילועב חבט ,תוצירע ,דחוש ,םייוניע :םיביצנה דצמ תוקדצומ אל תויולכנתה .6
.םידוהי ידימ תועקרק תעקפה .7

:דרמה דגנ ינשה ספירגא הלעהש םיקומינ
.תוינסרהה תואצותה תא םיפוצ םניאש םירוענ ינב םה דרמב םידדצמה .1
.ולוכ יאמורה ןוטלשה דגנ םיביצנה יפלכ שיש סעכה תא תונפהל ןוכנ הז ןיא .2
.םהמ םיבוטב ופלחוי םיביצנהש תופצל שי .3
.תוריחל הפיאשה לש הנמז רובע .4
.המחלמל םיבאשמו םיעצמא םידוהיה ידיב ןיא .5
.תוצופתה ידוהי לע םג הערל ועיפשי דרמה לש ויתואצות .6
.םירחאמ הרזעל תופצל ןיא .7
.םיאמורל םיענכנ םידוהיהמ םיקזח םימע .8
.'הב העיגפ אוה םהב דרמ .'ה תרזעל תודע איה םיאמורה תחלצה .9
.םידרומה לע ונגי אל םילשורי תומוח .10
.תבשב םחליהל וכרטצי .11
.תיבה ןברוחל םורגי דרמה .12

:םיאנקה תוצובק בורל תפתושמה תיתדה הסיפתה
.'ה לוליח איה רז ןוטלשל העינכ .1
.(םידבע ידבע אלו 'ה ידבע) הלעמב ןושאר יתד ןורקיע איה תוריחה .2
.ליעפ ןפואב לאה ןוטלש תא ברקל שי .3
.תווצמה םויקל יאנתכ תוריחה .4

:םיאנקה תוצובק בורל תפתושמה תיתרבחה הסיפתה
.תינידמ תוריחל קבאמהמ יתוהמ קלח איה תיתרבחה הכפהמה .1
.תונשוכרמ תוגייתסהו ידמעמ ןויווש :םייקה יתרבחה רדסה יוניש .2
.שדקמבו הלודגה הנוהכב ררשש יכרגילואה רטשמה יוניש .3

האבה הלאשה
6 הבושת
אבכוכ-רב דרמ

:דרמה ץורפל םימרוג
.סואזל שדקמו הנילוטיפק היליא תמקה .1
.הלימ תירב עצבל רוסיאה .2
.וכעד אלש הלואגל הפיאשהו חישמל היפיצה .3
.תינידמה תואמצעה שודיחל הפיאשה .4
.שדקמה תיבו םילשורי תא תונבל ותחטבה תא םייק אל סוניירדא .5
.תוצופתה ידוהי דרמ תעפשה .6

:אבכוכ-רב לש ותוישיא יפלכ םימכח לש תונוש תודמע
אבכוכ-רב יוניכה .וב וכמת וידימלתו אוהו ,חישמה ךלמ לעכ אבכוכ-רב לע זירכה אביקע 'ר .1
.(ז"י ,ד"כ ,רבדמב) "בקעימ בכוכ ךרד" אביקע 'ר וילע שרדש קוספה יפל ותויחישמ תא שיגדמ    
םיבשע ולעי ,אביקע" :התרות ןב ןנחוי יבר לש וירבדכ ,חישמכ אבכוכ-רב תייארמ תוגייתסה .2
."אב אל דוד ןב ןיידעו ךייחלב    
םדא ,םיידגא תוחוכ לעב רוביג ,תיטמזירכ תומדכ ראותמ אבכוכ-רב םיידומלתה תורוקמב .3
.הרומח תעמשמ ואבצב טילשהש ,זוגרל חונו השק    
ובזכנש רחאל "אביזוכ-רב" ויוניכ ,ויפלכ תילילש השיג שי דרמה רחאלש םיידומלתה תורוקמב .4
.וב ולתש תווקתה    

.תידוהיה תוברתהו תידוהיה תדה תא לילכ לטבל :תורזגב םיאמורה תרטמ

:תורזגה תלטה לע הבוגתל עגונב םימכח לש תושיג
.("םשה שודיק") יולגב תווצמה םויק םע שפנה תא רוסמל תונוכנ .1
.תווצמה םויק לע גרהיהל ןיא ,רתסב תווצמה םויקו תורזגה םע תינוציח המלשה .2
.לוכל לעמ דמוע םייחה תשודק ךרע .3
.שפנה תריסמ תבייחמ יבמופב הרז הדובע .4

האבה הלאשה
7 הבושת
תירצונה הפוריאב םידוהיה

:זנכשא תוצראב תושדח תוליהק ורצונ דציכ
תויוכז בתכ ולביק ,םימכח ידימלת םג םימעפלו תוסחוימ תוחפשממ ללכ ךרדב ,םינוש םישיא
.ןוטלשה תוסחב תוכזלו םוקמב בשייתהל םתחפשמ תא איבהל םהל רשפאש ,טילשה וא ךלמהמ

:םייניבה-ימיב תירצונה הפוריאב םידוהיה יפלכ םירצונה לש האנשל תואמגוד
.(דועו דקומה לע םילעומ םידוהי ,ןטשכ םידוהיה רואית ,תונמאב) םיאמטכו םידונמכ םידוהיה תגצה .1
.םידוהיה םע "םיחוכיו" םויק ,תרבוג תיתד תירצונ הלומעת .2
.(תופגמ תוצרפתהב םידוהי תמשאה ,תוראב תלערה ,שדוקה םחל) םדה תולילע .3
."תודבע"כ חסונ םידוהיה לש יטפשמה םדמעמ .4
.ישילשה סויטנקוניא לש ובתכמ .5

:וז תיתכלה העיבק הררועש היעבה
וותשה אל ללכבש םישנא לש ןטק רפסמ היה םייניבה ימיב תוידוהיה תוליהקהמ לודג קלחב
.הלאכ תומוקמב תידוהיה הליהקה תוכמס רבדב קפס רצוי הזו - (תורייע ,םירפכ) ריע לש דמעמל

:תידוהיה הליהקה ןוטלש ססבתה וילעש ףסונ תוכמס רוקמ
.הזל הז ןיברע לארשי לכש - ירסומ-יאדיא .1
.הליהקה ירבח לע תוכמס ףוכאל תושר הליהק לכל שי ןכלו ,"רקפה ןיד תיב רקפה" - יתכלה .2
.רזה ןוטלשה ידי לע ימונוטוא םויקל תושר ןתמ - ינוציח .3

האבה הלאשה
8 הבושת
הליהקה תודסומ

.תד תודסומ דבלמ ,םיפסונ רוביצ תודסומ ןממלו םיקהל הליהקל היה בושח עודמ
.הליהקה ינב ןיב ףותישה תשוחת תא ריבגהל ידכ .1
.תירכנה הביבסה םע עגמ עונמל ידכ .2

:תילמרופ תרגסמב ךוניחה רואית
.'וכו שמוח רודיס ,ב"א דומיל - רדחה .1
.הכלהה דומיל - הבישיה .2

:תילמרופ-יתלב תרגסמב ךוניחה רואית
.םיגהנמו תוכרב - החפשמה .1
.םיגחו תורטפה ,הרותב האירק - תסנכה-תיב .2

:רתויב רומחה שנועכ םרחה בשחנ עודמ
.דלונה ךרל הלימ תירבו רטפנל הרובק עוציב-יא ,ןיינממ הקחרה :יתד-יתרבח יודינ היה םרחה .1
.םרחומה לע לח םימש ןידו ,םימשמ שנועכ ספתנ םרחה .2

:ןידה תיב לש דיקפת
.תואקסעו םיזוח םושיר .1
.םייתחפשמו םיילכלכ םימכסה רושיא .2
.םינכדשלו םיחילשל האשרה יכמסמ .3

האבה הלאשה
9 הבושת
הליהקה תוטלחהו תונקת

:תונקת תנקתהב תונכס
.םיפיקתו םימילא םישנא לש תוטלתשה .1
תויהל תולולעש תונקת ךכמ האצותכו ,הליהקה ירבח לש (ל"זח תורוקמב העידי רסוח) תורוב .2
.םימכחה חורל תודגונמ    

:הלא תונכס עונמל ידכ םימכח ועבק המ
אצמתמו תוירבב ברועמ וא/ו םכח דימלת אוהש "בושח םדא" תונקתה תעיבקב ףתשל הבוח
.ןוטלש יניינעב

:רבסההו החפשמה ייח םוחתמ תונקת
.םישנ יתש תאשל רוסא .1
השאה דובכ לעו החפשמה דובכ לע הרימש :רבסה .התמכסה אלב השאה תא שרגל רוסא .2
.תוניגע םושמ ךכל רבסהה - הכורא הפוקתל התיבב השיאה תא בוזעל רוסא .3

:רבסההו םייוגה םע םולש יכרד ןיינעב תונקת
םייוגהמ בונגל אל .1
םשה לוליח :רבסה    
םייוגל רקשל אל .2

:טועימה לע ותעד תא תופכל בורה תוכזל עגונב תועד
טועימה םיכסה ןכ םא אלא ,טועימה לע ותעד תא ףוכל יאשר בורה ןיא :(םת ונבר) תחא העד .1
.בורה תעד תלבקל שארמ    
.טועימה לע ותעד תא ףוכל יאשר בורה :(םירחאו ף"ירה ,א"בשרה) היינש העד .2
תא תגציימ איהש ךכ ,הליהקה ינב בור ידי לע הרחבנ תוגיהנמה :(ץנימ 'י 'ר) תישילש העד .3
.ךכל םידגנתמ םניא הליהקה ינב בור דוע לכ ,עירכהל התוכמסב ןכלו ,בורה    
.םיסמ יניינעב רשאמ ץוח ,בורה תערכה תא לבקל שי :(ש"ארה) תיעיבר העד .4

האבה הלאשה
10 הבושת
"תידיסחה הדעה"

:הליהקל תוכייתשה ןיבל תידיסחה הדעל תוכייתשהה ןיב םילדבה
איה הליהקל תוכייתשההש דועב ,תילאירוטירט-לע איה תידיסחה הדעל תוכייתשהה .1
.תילאירוטירט    
.הבוח איה הליהקל תוכייתשהה וליאו ,תירטנולוו איה תידיסחה הדעל תוכייתשהה .2
לש 'ה תדובעב ףתתשהל ןוצר ,תירסומ-תיכרע תרגסמ אוצמל ןוצרה לשב הדעל תוכייתשהה .3
תמועל .תיתד תועמשמו תוירדילוס תשוחת הקינעמ איה - תוימשגב 'ה תדובעבו הליפתב קידצה    
.ןוחטיב תקפסמו םיתוריש הקינעמ הליהקה ,תינוגרא תוכייתשה איה הליהקל תוכייתשהה תאז    
.קידצל תונתמ ןתמ תידיסחה הדעב ;רדוסמ םיסמ םולשתב הכורכ הליהקל תוכייתשהה .4

:"תידיסחה הדע"ב ןויוושה ןורקע תמשגהל תואמגוד
.ראות אלל םייטרפ תומשב הז תא הז וניכ .1
.אצומ לש לדבה אלל ,ינויווש ןפואב הדועסב הבישי .2
.תידיסחה רצחל תפתושמ העיסנו תופתושמ תוחלצמ הליכא .3
.תידיסחה רצחב םיסחוימ םידיקפת ילעב וא תודמעמ ויה אל .4
םוחתה םע תיתועמשמ תורשקתהל עיגהל ידכ - קידצל - יברל קוקז ,ינעכ רישע ,דחא לכ .5
.קידצה דצמ םלכל ינויווש סחי .יקולאה    

:הליהקה דמעמב "תידיסחה הדעה" לש העיגפ ינפמ הליהקה יגיהנמ לש ששחל תוביס
קידצה תא ולביק םידיסחה .טחושהו ברה :הליהקב םיריכב םידיקפת ילעב דמעמב העיגפ .1
.הרות ינידל החמומל ךפה ברה ,םגיהנמכ    
תרסח תינוגרא תרגסמכ אלא ,תיתד תועמשמ תלעבכ תספתנ אל רבכש ,הליהקה דמעמב העיגפ .2
.ינחור ןכות    
.תדרפנ הטיחש בקע הליהקה תוסנכהב העיגפ .3
.םייובשה ןוידפ םוחתבו תודנראה םוחתב הליהקה לש הידיקפת תא הלטנ הדעה .4
.םידרפנ םיניינמ המיקה תידיסחה הדעה .5

האבה הלאשה
11 הבושת
ברהו קידצה

:קידצה לש ינחור דיקפת
.תוקבד לש הגרדל ,םיאטוחה תוברל ,םידיסחה תאלעה - םינותחתל םינוילע ןיב ךוותמ קידצה .1
עיגהל ךכבו רפתשהל ,םלוסב תולעל דיסחל עייסמ קידצה תוקבדה ךרד - הלואגה בוריק .2
.ןיפנא ריעזב הלואגה ןדיע ןיעמ הווהמ קידצה .תיטרפ הלואגל    

:קידצה לש ימשג דיקפת
.יקולאה עפשה םרזומ וכרדש רוניצ שמשמ .1
.םדאל לאהמ הלא תוכרב שולש ריבעמ קידצה - "יינוזמ ,ייח ,יינב" .2
.םייובש ןוידפ .3
.תודנרוא .4
.תוצע ןתמ .5

:ברה תגהנה ןיבל קידצה תגהנה ןיב םילדבה
ןיב רשק רוניצ ,ינחור גיהנמ אוה קידצה ותמועל .תווצמ םויקב ךירדמ ,תוכלה קסופ ברה .1
.הכלה קסופ אקווד ואלו לאל םידיסחה    
ברועמ אוה ,רגתסמ וניא קידצה תאז תמועל .תרגתסמ תוגיהנמ ,הרות לש הלהואב רגתסמ ברה .2
.ולהקב    
תוכמסה רוקמ תאז תמועל .הנוממ ,רחבנ אוה ,תידסומ איה ברה תוגיהנמל תוכמסה רוקמ .3
.ולש המזירכב איה קידצה תוגיהנמל    

:הררועתהש הגהנהה תייעב
.ינחורה ךישממה ,דימלתה וא יגולויבה ןבה - שרויה היהי ימ

האבה הלאשה
12 הבושת
הלואגו תולג

:המוגפ תואיצמכ תולגה תסיפתל םירבסה
.ץרא ןיא - תונוביר רדעיה :יטילופ-יפרגומד טביה .1
.לארשי-ץראב תורושקה תווצמה תאו שדקמה תדובע תא םייקל רשפא יא - ינחור טביה .2
.הניכשה תוקחרתה .3
.הלואגה תא תבכעמ תולגה .4
.םיאיבנה רסומו ןוזח יפ-לע יתרבח קדצ שממל רשפא יא - יתרבח טביה .5
.םלועב לארשי םע לש תוחילשל עגונה יתד-יתרבחה ןוזחה תא םייקל רשפא יא    

:יבצ יאתבש לש הברה העפשהל םירבסה
.י"ראה תלבק לש התוטשפתהמ ועבנש תוקומעה תויחישמה תויפיצה .1
.הלואגה אוב תא םירשבמה "חישמ ילבח"כ וספתנש תוערפהו תוברה תורצה .2

:הלואגהו תולגה ןיינעב תודיסחה תפקשה
עדומ וניא רשאכ טרפה לש תולג :יצוביק קר אלו יטרפ גשומ איה תודיסחה יפ-לע "תולג" .1
רבד לכבש הרכהה איה הלואגה .ערה רציל ,תוימשגל שפנה דובעש - תולג ,רבד לכבש ויקולאל    
.ערב םגו בוטב םג ,תוקולאה היוצמ    
תוחוכה ןמ תוררחתשה ,תוימשגה לע המשנה ,ףוגה לע חורה ןוטלש השוריפ תיטרפה הלואגה .2
.םיערה    
תא ברקל תורשפאה תא םדאה לע תודיסחה הליטמ ךכב - ומצע םדאב ,טרפב היולת הלואגה .3
תולגה בצמ םע תודדומתהה ךשמה תא רשפא הז שוריפ .הלוגב םייחה ךשמהב םג ,הלואגה    
.תישעמה    
הלואגל ,ללכה תלואגל תמדוק טרפה תלואג :ללכה תלואגל טרפה תלואג ןיב רשק שי .4
תינחור-תישפנ הלואגל עיגיו םיערה וירצי לע רבגתי טרפ לכש רחאל .תירוטסיהה - תיצוביקה    
.םעה לש תירוטסיהה ,תיצראה הלואגה שחרתת    
.תולגב תוצוצינה תלואג .5


            תוכן תולדות עם ישראל             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל