רבעה תושדח

בייש לארשי ר"ד :תאמ

והימרי איבנה
(ס"הנפל 588 - הריציל ב"עקג)
דעו וניבא םהרבאמ
(ס"הנפל 1726 - הריפסל ד"ל 'ר)

תונויליגה ןכות

ןענכ יכלמ תא הכה עשוהי :13 ןויליג

המחלמל םעה תא הקיעזמ הרובד :14 ןויליג

הכולמה רתכ תא החוד ןועדג :15 ןויליג

לארשיב ךלמ שי :16 ןויליג

םירוביגב ולפנ וינב תשלשו לואש :17 ןויליג

לארשי אבצ ידיב קשמד :18 ןויליג

שדקמה תיב ךנחנ :19 ןויליג

ןופצב תיאמצע תוכלמ המקוה - םעב ערק :20 ןויליג

רושא אבצ ףדהנ :21 ןויליג

שונא הלוח ךלמה והיזע :22 ןויליג

ןורמושמ םילארשי 150,000 שרגמ ןוגרס :23 ןויליג

םילשורימ גוסנ רושא אבצ :24 ןויליג
שאה ןשבכמ לצינ חרת ןב םהרבא :1 ןויליג

םדא ינב םינימאמ המב :2 ןויליג

ודמשוה הרומעו םודס :3 ןויליג

ךלמיבא-קחצי מ"ומ חתפב :4 ןויליג

םירצמב ורסאנ בקעי ינב :5 ןויליג

ףומב תורובקל םויה אבומ בקעי ןב ףסוי :6 ןויליג

ץראה יבחרב תיתד הכפהמ :7 ןויליג

ירצמה גרוהכ ההוז השמ :8 ןויליג

םירצממ םיאצוי הלילה :9 ןויליג

בהזה לגע תא ףרשו רההמ דרי השמ :10 ןויליג

ותדעו חרוק תא העלבו הרעפנ המדאה :11 ןויליג

םיהולאה שיא השמ תמ :12 ןויליג
רסאנ והימרי איבנה :25 ןויליג

ה"כשת םילשורי "אורא" תרבח תאצוה
החפשמהו האצוהה תושרב רתאב ללכנ רמוחה