1 'סמ ןויליג
לולאב 'ז
ס"הנפל 1726
הריציל 2034

ןויליגל אובמ

:תושדחב םישיא
חרת ןב םהרבא

:םלועב תוערואמ
שאה ןשבכמ לצינ םהרבא
היאר-דע לש ורואית
שדקמ םיקמ לפרמא
םירבע דגנ תועקרק קוח
ןורבח :םורדב השדח ריע
םירצמ תולובג תצירפ
םלועל אב שדח בתכ

:םלועב טושימ
ןורבח ידסיימ םירבעה
לבבב רננ לאה
רואב םרבא תיבב רוקיב
רואב דחא םוי
לבת הננוכ תורהנ לע

:עדמ
רואב תיתיישעת הכורעת

:הירוטסיה
רוא לש ריהזמה הרבע

:תועדומ
לכל תועדומ

:םימוליצו תופמ
רואיהו תרפה