10 'סמ ןויליג
זנמתב 'י
ס"הנפל 1234
הריציל 2526

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
רושא לש הבכוכ ךרד
םיתחל תחצינ הלפמ
ףוס םיב עבט אל הערפ
שאב ולעוה םידלי תורשע
הנתשמ םלועה
הרבשנ לזרבה תוכלמ

:לארשי תוערואמ
קיר ןוראהו
ןורהא זירכמ "םשא ינניא"
תוחול ירבשו תוחול
בהזה לגע תא ףרש השמ
םושרג לש הווצמ-ןבל תונכה
קלמע תמחלמ לע רוח
םינגלגלו םינחרט
הנחמב תויוערפתהה ובר
הלעב רוח תא הכבמ םירמ

:הירוטסיה
תחכשנה רותפכ תראפת

:עדמ
הרשי תיווז הוותמ לאלצב

:ןזואל הפמ
...ש םירמוא

:םימוליצו תופמ
ונרבעש ךרדה תפמ