11 'סמ ןויליג
רייאב 'ד
ס"הנפל 1230
הריציל 2530

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
ןדריה רבע תא ושבכ םירומא
חתפנרמ חולב לארשי
תחצינ הכמ וכוה םיבולה

:לארשי תוערואמ
השמ דגנ יולג דרמ ץרפ
השמל תייצל ארוק עשוהי
םיברקע הלעמב רצבתמ קלמע
הנכסב - לארשי הנחמ תודחא
דרמה תא הנגמ דדלא
ותדעו חרוק תא העלב המדאה

:הירוטסיה
?םירומאה םה ימ
םילגרמה בושב הלחה הרצה

:ןזואל הפמ
...ש םירמוא

:עדמ
תוכמה רשע לע תירצמ הדועת