13 'סמ ןויליג
באב ז"טכ
ס"הנפל 1184
הריציל 2576

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
לצנתמ הערפ
הלפנ היורט
םירצמב תרתחמה התלגתנ
הירפמיא תדרוי דציכ
הירוטסיה "השוע" ססמער
ןופצה יכלמ תירב ןנכתמ ןיכי
הערפ תיבב רוהיט-יטפשמ

:לארשי תוערואמ
םכשב תובהלתה
םכשב הרובקל ףסוי תומצע
!ןענכ יכלמ תא הכה עשוהי
הנענ רעונה - ארק עשוהי
ץראה יופימ ליחתה
הדרח ררוע עשוהי ןוחצינ
רודו רודל - יעיבשה םשהו
ריבדו ןורבח ושבכנ
!ואצמנ םיכלמה תשמח
רמוחב וצצופ וחירי תומוח
םינבה ידיב ןורבח
לארשי תונוחצנ לש תודוסה

:הירוטסיה
תוצורפ תומוחו תופי םישנ יתש
היורט תודלות הלא
תניינעמ תיתח-תיטפשמ השרפ

:תכערמל םיבתכמ
תכרעמל תורגא

:היפרגויב
דסחב איבצמ ןונ ןב עשוהי

:ןזואל הפמ
...ש םירמוא