14 'סמ ןויליג
רדאב ז"י
ס"הנפל 1140
הריציל 2620

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
ןופצב םיטשופ םיימרא םיטבש
ןורקעו תג לע וטלתשה םיתשלפ
ינשה ססמער לש ורבק דדשנ
"ןענכ יכלמ ומוק"
"!ונב הדגב תנע הלאה"

:לארשי תוערואמ
הלישב תונברוקו תוליפת
םתבוגתב םיגלופמ לארשי יטבש
המחלמל הקיעזמ הרובד
הדוהיב דבכ בער
םיתשלפהמ םיששוח ןד ינקז
ודי תתל ברסמ רשא
ילארטינ יניקה רבח רוזא
הדוהיב הדרח
"רשא תדיגב" תא עיקומ ןולובז
םקלחב םיחמש ןבואר ינב
ןימי לעו לאמש לע
םירהב הפקתוה הרייש
סויגה ךלהממ בזכואמ קרב
תוקיעזמ רפוש תועורת
!לזרב בכר ינפמ דחפ לא

:םלועב טושימ
ודיגמב ביבאה תגיגח תא יתיאר
רז יניעב לארשי
םילארשיו םינענכ ןיב םיניקה
םימ םוקמב בלח

:ןזואל הפמ
השמ ודכנ אוהש ןעוט

:תועדומ
ריוואה גזמ תיפצת
תוביתנ יכלוה