15 'סמ ןויליג
ןוויסב ה"כ
ס"הנפל 1110
הריציל 2660

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
געלל היה םירצמ ריצ
הברעמ תטשפתמ רושא
רשוכה תעש תא לצינ םודא ךלמ

:לארשי תוערואמ
ענומלצו חבז לש םהישאר זיתה
גרוהל ואצוה לאונפו תוכוס ישאר
"לייחה רוביג ךמע 'ה"
הכולמה רתכ תא החוד ןועדג
הנקלאל דלונ ןב
?ותלחנ תא בוזעי ןד
רבדמב דודג שארב בצינ
ןועדג בוריסמ הצורמ םירפא
תורזוח תובר תוחפשמ
הלישב גח
תשלפ תודש ותיצה םילעוש
ללשה תקולח תא רידסמ ןועדג
העבגב בעותמ חצר
"ןועדגלו 'הל ברח"
הבבר םיפדור 300 ךיא

:םלועב טושימ
(ןיישט) הבוהצה ץראב הכפהמ
רושאב שדח םיקוח ץבוק

:תכרעמל םיבתכמ
תכרעמל תורגיא