'א - 17 'סמ ןויליג
באב ג"כ
ס"הנפל 1007
הריציל 2753

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
קשמד תא השבכ אבוצ םרא

:לארשי תוערואמ
לכימ רזחות אל
לארשי דובכ תא םתלצה
לארשי לכ לע ךלמוה תשב-שיא
לארשי תא םיגלפמ םידוהיה
האווצ ריאשה אל ןתנוהי
דעלג-ירענ לש תזעונה םתלועפ
תוומה תארקל דעצ לואש

:םישיא
לואש

:תכרעמל םיבתכמ
תכרעמל תורגא


'ב - 17 'סמ ןויליג
באב ג"כ ,ןורבחב ךרענ
ס"הנפל 1007
הריציל 2753

המדקה

:םלועב תוערואמ
?ביוא וא תירב-לעב דוד
דוד דגנ הפירח הנולת
!דוע גילבנ אל :קלמע
קשמד םרא העלב אבוצ םרא

:לארשי תוערואמ
'ה חישמ ךלמ - ישי ןב דוד
לכימ תא ול ריזחהל שרוד דוד
רנבא לצב "ךלמ" תשב-שיא
!םימיענהו םיבהאנה
טלמנ ימודאה גאוד
גרוהל - לואש חצרש יקלמעה

:הירוטסיה
דוד ידודנ תודלות

:ןזואל הפמ
רנבאל - לואש שגליפ
באוממ הרזח דוד תחפשמ