18 'סמ ןויליג
לולאב א"כ
ס"הנפל 990
הריציל 2770

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
"הזע תעוצרמ אצת אל תשלפ"
עסממ רזח רוצ ךיסנ םריח
תועט לוגירב המשאה
םירצמב תיסמ ימודאה דדה

:לארשי תוערואמ
ךלמה ןחלוש לא - תשוביפמ
באוי ארוק !תרפה לא תולעל
לארשי אבצ ידיב קשמד
ןיעידומה יתורש שאר - לפותיחא
רמחוה היורצ לש הבצמ
תליאב למנ תמקהב םינד
קשמד ירעשל סנכנ דוד-ןב
באויל דוד תכרב
בגנל - באוממ םייובש ףלא
ותמדא רוכמל ברסמ הנוורא
שדקמ תיב תונבל טילחה דוד
םייוג ףדור - תולובג ביחרמ
הלשממה לש יחכונה הבכרה
תרתוכמ ןומע תבר
תורגתהה ישעמל ץקה
תמח םע םכסה גשוה
דודל רשא םירוביגה
דוד לש הנובתהו חוכה תוינידמ

:םלועב טושימ
תבחרתמ דוד ריע םילשורי

:הירוטסיה
םילשורי שוביכל םינש רשע

:םישיא
היורצ ןב באוי

:ןזואל הפמ
...ש םירמוא

:תכרעמל תורגא