2 'סמ ןויליג
ירשתב 'א
נ"הספל 1726
הריציל 2035

ןויליגל אובמ

:תועדו תונומא
םיבתכמ ףוליח
םיפתושמה תודוסיה
חריה לאל ןונמה
םירצמו לבב ילא לש םדוס
םילא-תדובעו שוחינ ,ףושיכ
תצק ינבצע וסריגנינ לאה

:םלועב טושימ
םילאה םלועב טלושה רטשמה
לבבב הנשה שאר
םיטפשמ םישוע םירצמ יהולא