22 'סמ ןויליג
רייאב 'ז
ס"הנפל 752
הריציל ח'ג

ןויליגל אובמ

:םלועב תוערואמ
תיעיבשה הדאיפמילואה החתפנ
הכפהמ ינפל רושא
שימכרכ ירעשב - טררא ךלמ

:לארשי תוערואמ
רעוסה םיל קרזנ יתימא ןב הנוי
לא-תיבמ שרוג איבנה סומע
שונא הלוח ךלמה והיזוע
תירב תרוכ ינשה םעברי
שערה יעגפנל הרזעה תכשמנ
ןורמושב תואובתה קושב המוהמ
"!יכנא איבנ אל" :ןעוט סומע
ןורמוש לש הרוציב םייתסנ

:םלועב טושימ
חונ-תבית ץרא - טררא

:תורפס
ומע תונע תא רש ינווי ררושמ

:םימוליצו תופמ
ןתלודג אישב לארשיו הדוהי