3 'סמ ןויליג
ןסינב ב"י
ס"הנפל 1700
הריציל 2060

ןויליגל אובמ

:תכרעמ רמאמ
םימיה ירבד

:ץראב תוערואמ
ודמשוה הרומעו םודס
קמעה תא הסכ תוומה םי

:םלועב תוערואמ
םיסוסקיהה ידיב םירצמ
לבב תואבצ ידיב הלפנ הסרל
יראמ לע םייאמ ןימינב טבש
!הנכסב רעוצ
םירצמ תרטע הלפנ ךיא

:הירוטסיה
"דכא" יניעב ונצרא תודלות
יברומח הכוה ךיא

:ןזואל הפמ
!לצינ טול
םודס תכפהמ

:םלועב טושימ
םודס התייה תאזכ
?לבבב רפס יתבב דומילה
יברומח יקוח ולעפוה
לבת יאלפמ - יראמב ןומראה
הלפנ אל וחירי תמוח
חלמה םי ןופצב השביל םי

:עדמ
תויגולואיכרא תואיצמ
?חומ הזמ